Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - LIV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z LIV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 15 marca 2022 r.

Obrady rozpoczęto 2022-03-15 o godz. 13:03:56, a zakończono o godz. 14:24:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Andrzej Kochański
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Irena Hadasik
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (13:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LIV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Kladiusz Małek.

2. Przedstawienie porządku obrad. (13:04:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022-2025. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (13:07:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady a także został wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (13:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:08:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Klaudiusz Małek

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła z pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 8 marca 2022 roku. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego zaopiniowała wszystkie projekty pozytywnie jednogłośnie. Komisja dokonała również analizy działalności Oleskiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku oraz zapoznała się z informacją na temat wykonania uchwał podjętych w drugim półroczu 2021 roku. Komisja przeprowadziła również kontrolę dochodów gminy z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych. Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji Komisji.

Kolejno sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej złożył Przewodniczący Pan Marek Leśniak, który poinformował, że komisja odbyła posiedzenie w dniu 14 marca 2022r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z działalnością Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za 2021 rok oraz zaopiniowała przedłożone wnioski mieszkaniowe. Następnie przeanalizowano materiały sesyjne gdzie po wysłuchaniu pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego Komisja zaopiniowała wszystkie projekty pozytywnie.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 9 marca 2022. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego zaopiniowała wszystkie projekty pozytywnie jednogłośnie. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat  budżetu gminy i funduszu sołeckiego na rzecz OSP i jego realizacji za 2021 rok oraz z informacją na temat budżetu gminy i sołectw planowany na realizacje zadań OSP na rok 2022.

Na zakończenie swoje sprawozdanie z pracy przedstawił Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że komisja odbyła posiedzenie w dniu 15 marca 2022r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z poziomem dochodów z parkomatów na terenie Miasta Olesna oraz dokonano analizy opłat za wywóz odpadów komunalnych. Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego zaopiniowała wszystkie projekty pozytywnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (13:12:00)

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

11.02.2022

 • sprawozdanie z działalności Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie za rok 2021

14.02.2022

 • sprawozdanie z działalności Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie za rok 2021.

03.03.2022

 • sprawozdanie Burmistrza Olesna z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno.

07.03.2022

 • sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie za rok 2021.

Przedmiotowe pisma są dostępne do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli zapytań ani zastrzeżeń.

7.03.2022 uczestniczyłem w zebraniu wiejskim, które odbyło sie w OSP w Łowoszowie, podczas którego mieszkańcy zapoznali się z dokumentacją dotyczącą budowy drogi wojewódzkiej 494 wraz z trzy metrową ścieżką pieszo – rowerową. W spotkaniu uczestniczył również wiceburmistrzJerzy Chęciński, a wyjaśnień udzielił dyrektor ZDW Bartłomiej Horaczuk oraz dyrektor ds., inwestycji ZDW Mirosław Sokołowski.

8.03.2022 – uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym pomocy uchodźcom z Ukrainy.

12.03.2022 – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP w Łowoszowie oraz w Starym Oleśnie

13.03.2022 -  uczestniczyłem w obchodach Dnia Kobiet w Starym Oleśnie

W minionym okresie kilkukrotnie rozmawiałem z Panem Wiendlochą z Borek Wielkich. Sprawa została poruszona na Komisji Polityki Społecznej ale zajmie się nią również merytoryczna Komisji Gospodarczej.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (13:14:00)

I Na sesji w dniu 15 lutego 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 11 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

388

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

389

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

390

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno

wykonana

391

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno

wykonana

392

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

393

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna

w trakcie realizacji

394

w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/381/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Osiedlowemu Coś Dobrego Dla Bliźniego.

wykonana

395

w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/382/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Borki Małe.

wykonana

396

w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/383/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Bodzanowice

wykonana

397

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno.

wykonana

398

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesno.

w trakcie realizacji

 

 

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

15

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.

16

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

17

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.

 

18

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

19

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2022 roku.

20

w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo-Gimnnego "Samorządy Ziemi Oleskiej"

21

w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na lata 2022-2023.

22

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107.2020 Burmistrza Olesna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów przy wykorzystaniu systemu elektronicznego Intradok w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

23

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

24

w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej w Oleśnie.

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

17.02.2022

 • uczestniczyłem w spotkaniu Komendantów Gminnych OSP w sprawie świadczenia ratowniczego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu.

18.02.2022

 • odbyłem spotkanie z Panem Henrykiem Griner Dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie kredytowania działalności funduszy inwestycji strategicznych (obligacje) oraz oferty kredytowej dla spółek komunalnych. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim.
 • uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Olesno, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

22.02.2022

 • odbyłem spotkanie z Panem Adamem Krawulskim kulomiotem z Olesna, który w  tym roku podczas 31. Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu (rzucając kulą o wadze 7,26 kg w kategorii M45) obronił zeszłoroczny wynik, ponownie zdobywając trzecie miejsce i brązowy medal.

25.02.2022

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu XXIV Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego ośmej kadencji.

26.02.2022

 • uczestniczyłem w wideokonferencji zwołanej przez Wojewodę Opolskiego Sławomira Kłosowskiego dla wójtów i burmistrzów z woj. opolskiego, poświeconej aktualnym sprawom pomocowym dla ukraińskich uchodźców i korelacji działań.
 • zorganizowałem obrady Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oleśnie. W posiedzeniu uczestniczyli: jako przewodniczący - przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk (zdalnie), radny Grzegorz Biernacki, sekretarz Gminy Janusz Wojczyszyn i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie Marlena Szulc (zdalnie). Przedmiotem posiedzenia była koordynacja działań dotycząca przygotowań do przyjęcia uchodźców z Ukrainy i udzielenia im pomocy humanitarnej. Obrady odbyły się w Urzędzie Miejskim.

28.02.2022

 • odbyłem spotkanie z Panem Rolandem Fabiankiem Starostą Oleskim w sprawie uchodźców z Ukrainy.

02.03.2022

 • zorganizowałem spotkanie z sołtysami oraz Komendantem Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Narada dotyczyła współpracy w sprawie pomocy dotkniętej wojną Ukrainie. Na spotkaniu przedstawione zostały bieżące informacje dotyczące podejmowanych działań pomocowych w naszej gminie i zasad przyjmowania potencjalnych uchodźców.
 • uczestniczyłem w wideokonferencji wicewojewody opolskiego ze starostami, prezydentami, burmistrzami i wójtami, której tematem była pomoc humanitarna dla Ukrainy.

04.03.2022

 • wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz PSP Nr 2 w Oleśnie zorganizowałem zbiórkę z darami Oleśnian do Wojewódzkiego Magazynu Pomocy Humanitarnej w Krapkowicach, która stamtąd razem z darami innych miast województwa, ruszy na Ukrainę.
 • udzieliłem wywiadu dla radia Vanessa nt. pomocy jakiej udziela gmina dla uchodźców z Ukrainy.

 

05.03.2022

 • uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP w Łomnicy i w Borkach Małych.

06.03.2022

 • zorganizowałem jubileuszowy X Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, który odbył się na terenie uroczyska „Siedem Źródeł”.

07.03.2022

 • odbyłem spotkanie z Inspektorem Szymczykiewiczem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin oddz. w Oleśnie  w sprawie wynajmu pomieszczeń pod działalność inspektoratu.
 • wspólnie z Zastępcą Burmistrza Panem Jerzym Chęcińskim uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Tauron Dystrybucja oddz. w Opolu m.in. w sprawie możliwości zapewnienia dostaw energii dla obecnych i przyszłych inwestorów w obszarze oleskich terenów inwestycyjnych w Oleśnie i w Świerczu przy ulicy Leśnej. Spotkanie odbyło się w Opolu.

08.03.2022

 • odbyłem spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy.

10.03.2022

 • odbyłem spotkanie z architekt krajobrazu Panią Olimpią Koj w sprawie zagospodarowania zieleni przy Urzędzie Miejskim oraz na rondach na terenie miasta Olesna.
 • na zaproszenie starosty oleskiego uczestniczyłem w spotkaniu z Wójtami i Burmistrzami powiatu oleskiego, na którym poruszane były sprawy związane z aktualną sytuacją na Ukrainie a co za tym idzie z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Spotkanie odbyło się w Urzędzie.
 • na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.
 • uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami gminy Olesno z okazji Święta Sołtysa, które odbyło się w WCK w Wysokiej.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (13:26:00)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1) (13:26:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:31:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2022 roku. (zał. nr 3) (13:32:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2022 roku. (13:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (zał. nr 4) (13:34:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:35:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Irena Hadasik

Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji. (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie. (zał. nr 5) (13:38:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie. (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno. ( zał. nr 6) (13:39:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno. (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7) (13:41:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno. (zał. nr 8) (13:43:00)

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno. (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (zał. nr 9) (13:44:00)

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej. (zał. nr 10) (13:45:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej. (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2022. (zał. nr 11) (13:46:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2022. (13:47:00)

 

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022-2025. (zał. nr 12) (13:47:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022-2025. (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy. (zał. nr 13) (13:48:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy. (zał. nr 14) (13:52:00)

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy. (13:52:00)

 

 

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

22. Zapytania i wolne wnioski. (13:53:00)

Burmistrz Olesna Pan Sylwester Lewicki przedstawił informacje dotyczące udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy na terenie naszej gminy oraz odpowiedział na pytania radnego Piotra Grędy w zakresie przyjmowania nowych uczniów z Ukrainy do oleskich szkół.

23. Zakończenie obrad. (14:24:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1424.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                            

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor

 

 

Wersja XML