Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - LV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

z LV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 5 kwietnia 2022 roku

Obrady rozpoczęto 2022-04-05 o godz. 11:05:55, a zakończono o godz. 11:48:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Andrzej Kochański
 6. Irena Hadasik
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk
 13. Tomasz Harciarek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (11:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni Tadeusz Zamłyński oraz Jarosław Leszczyński.

2. Przedstawienie porządku obrad. (11:06:00)

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad.

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 • Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1)
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie. (zał. nr 3)
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach. (zał. nr 4)
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Wachowie. (zał. nr 5)
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Wojciechowie. (zał. nr 6)
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  w Bodzanowicach. (zał. nr 7)
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkach Wielkich. (zał. nr 8)
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  w Sowczycach. (zał. nr 9)
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  w Wojciechowie. (zał. nr 10)
 • Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Wysokiej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie. (zał. nr 11)
 • Zapytania i wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez głosowania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został udostępniony przed dzisiejsza sesją. Do wniesionej propozycji nie wniesiono uwag.

3. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (11:07:00)

Przewodniczący rady Pan Henryk Kucharczyk poinformował, ze do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu. 30 marca Przewodniczący rady brał udział w spotkaniu z delegacją z Arnsberga, która dostarczyła  do Olesna dla uchodźców z Ukrainy dary zebrane w trakcie akcji zorganizowanej przez Panią Laurę Hieronymus wraz z członkami klubu sportowego TUS Voßwinkel z naszego miasta partnerskiego Arnsberg.

4. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (11:08:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który poinformował, że na sesji w dniu 15 marca 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 14 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

399

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

400

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

401

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2022 roku

wykonana

402

w sprawie rozpatrzenia petycji

wykonana

403

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie

wykonana

404

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno

wykonana

405

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno

w trakcie realizacji

406

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno

w trakcie realizacji

407

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno

w trakcie realizacji

408

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej

wykonana

409

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2022

wykonana

410

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022-2025

wykonane

411

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy

w trakcie realizacji

412

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

25

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Olesno w 2022 r.

26

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.

27

w sprawie połączenia obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich  w Oleśnie, w związku z nieprowadzeniem naboru do klas I w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie w roku szkolnym 2022/2023

28

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

17.03.2022

 • uczestniczyłem w szkoleniu online dla kadry kierowniczej JST  pt. „Pomoc publiczna oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów”.
 • odbyłem spotkanie z Panem Markiem Białym Dyrektorem Sprzedaży firmy ORAS w Oleśnie, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

18.03.2022

 • spotkałem się przybyłymi do nas mieszkańcami Arnsberga, którzy dostarczyli do Olesna dla uchodźców z Ukrainy dary zebrane w trakcie akcji zorganizowanej przez Panią Laurę Hieronymus wraz z członkami klubu sportowego TUS Voßwinkel z naszego miasta partnerskiego Arnsberg. Następnie po zakończonym rozładunku odbyło się spotkanie w OSP Borki Wielkie z przebywającymi tam obywatelami Ukrainy.

29.03.2022

 • wraz z Zastępcą Burmistrza Jerzym Chęcińskim przeprowadziliśmy wizytację na budowie oczyszczalni ścieków w Oleśnie gdzie trwają prace związane z rozruchem pierwszego ciągu technologicznego.
 • gościłem podczas koncertu charytatywnego „Olesno dla Ukrainy”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

30.03.2022

 • uczestniczyłem w podpisaniu umowy w ramach dotacji celowej z budżetu gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno. Umowę w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Świerczu podpisały p. Maria Klima i Zenona Pacierz. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
 • odbyłem spotkanie z Panią Heleną Finke Prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim.

31.03.2022

 • odbyłem spotkanie z Burmistrzem Arnsberga Ralfem Paulem Bittner, który przyjechał do Olesna wraz z delegacją, by wymienić się doświadczeniami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Burmistrz Arnsberga przekazał symboliczne czeki w kwotach 1 500, 1 000 oraz 500 euro, które zostały przekazane na rzecz uchodźców zamieszkałych w Oleśnie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim. W kolejnych godzinach wizyty, delegacje udały się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz do punktów zakwaterowania uchodźców na terenie gminy. 

01.04.2022

 • odbyłem spotkanie z Panem Jackiem Bialikiem Wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które odbyło się w Urzędzie Miejskim.

04.04.2022

 • uczestniczyłem w Zarządzie Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny, a następnie w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

5. Odpowiedzi na interpelacje. (11:15:00)

W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje w związku z czym punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1) (11:15:00)

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że przyjmujemy program „Poznaj Polskę” w kwocie 176 573 zł. z czego dotacja z ministerstwa wynosi 124 295 zł. a wkład własny rodziców 52 278zł. Dopłata do zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno w kwocie 106 920 zł. Program „Czyste Olesno”, kwota zgodna z umową 40 780,25 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 36 700 zł. Projekt „Za wspólną historię i współczesność narodów Unii europejskiej, za wsparcie przynależności do Unii Europejskiej 97 426 zł. z czego dofinansowanie będzie wynosiło 85 % tj. 82 812 zł.. Zmiana dotycząca niesłusznie pobranej subwencji za rok 2019 w kwocie 1196,71.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (11:20:00)

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Aneta Sitna Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że w ślad za zmianą budżetu musi ulec zmianie wieloletnia prognoza finansowa.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie. (zał. nr 3) (11:22:00)

Następnie radni przystąpili do głosowania nad pakietem uchwał oświatowych do których wyjaśnień udzielił Pan Janusz Wojczyszyn Sekretarz Gminy.

Poinformowano, że kolejne cztery uchwały są kontynuacją uchwał podjętych przez Radę Miejską w dniu 11 stycznia 2022 r. gdzie podjęto uchwały dotyczące zamiaru przekształcenia 4 szkół na terenie gminy Olesno z ośmio letnich na trzy letnie. Aby można podjąć uchwały o przekształceniu należało spełnić 4 warunki:

 1. przekazanie uchwał intencyjnych do Kuratorium Oświaty w Opolu,
 2. powiadomienie rodziców o zamiarze przekształcenia szkół,
 3. otrzymanie opinii związków zawodowych,
 4. otrzymanie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Opolu

 

Wszystkie warunki zostały przez Urząd spełnione. Celem podjęcia uchwał w głównej mierze jest racjonalizacja wydawania środków na placówki oświatowe oraz scalanie oddziałów bardzo rozdrobnionych. Pozytywne efekty z przekształcenia szkół nie będą widoczne od razu tylko za jakiś czas. Niestety trzeba się liczyć również z skutkami tego przekształcenia w postaci ruchów kadrowych nauczycieli. Więcej informacji w przedmiotowym temacie będzie znane po opracowaniu arkuszy organizacyjnych.

Piotr Gręda: Jaka była opinia związków zawodowych w sprawie uchwał dotyczących przekształcenia szkół ?

Janusz Wojczyszyn: Sceptyczna ponieważ analizowano sytuacje tylko po kątem sytuacji nauczycieli. Nie wzięto pod uwagę innych czynników np. finansów. Opinia związków zawodowych nie jest dla nas wiążąca.

Piotr Gręda: Ilu będzie zwolnionych nauczycieli w związku z podjęciem tych uchwał ?

Janusz Wojczyszyn: Jesteśmy w trakcie tworzenia arkuszy organizacyjnych. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stwierdzić ilu będzie zwolnionych nauczycieli.

Piotr Gręda: Czy będzie tendencja aby pracowników ze szkoł reorganizowanych zatrudniać w szkołach które nie będą przekształcane ?

Janusz Wojczyszyn: Oczywiście, że część nauczycieli będzie zatrudniona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Będziemy brać pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje tych nauczycieli.

Piotr Gręda: Jak planowana jest organizacja pracy nauczycieli. Czy planowane jest zatrudnienie jak największej ilości nauczycieli co będzie się wiązało z tym, że będą mieli tylko pensum, czy może będą przewidziane godziny ponad wymiarowe co będzie skutkować większą liczba zwolnień ?

Janusz Wojczyszyn: Arkusze organizacyjne będziemy planować w taki sposób aby wydatki na oświatę wydawać rozsądnie. Przepisy oświatowe narzucają nam taki sposób zatrudniania, żeby zapewnić nauczycielom przynajmniej część godzin ponadwymiarowych. To są już pytania bardzo szczegółowe które wymagają rozmów przede wszystkim z dyrektorami szkół. Jak zwykle w życiu trzeba znaleźć złoty środek i my będziemy się starli do tego dążyć.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie. (11:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach. (zał. nr 4) (11:32:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach. (11:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki
 • PRZECIW (3):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie. (zał. nr 5) (11:33:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie. (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik
 • PRZECIW (3):
  Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. (zał. nr 6) (11:35:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk
 • PRZECIW (3):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Następnie udzielono wyjaśnień odnośnie 5 uchwał dotyczących Zespołów Szkolno Przedszkolnych. Celem uchwal jest połączenie szkół i przedszkoli jedno oddziałowych w zespoły. Takie działanie pozwoli na oszczędności dyrektorskie, lepszą organizację pracy co będzie skutkować efektami finansowymi. Podjęcie przedmiotowych uchwał wymaga opinii Rady Pedagogicznej. Warunek ten został spełniony. W przyszłości planowane jest podjęcie jeszcze dwóch uchwał w sprawie zmiany siedziby przedszkola w Sowczycach i Wojciechowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bodzanowicach. (zał. nr 7) (11:36:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bodzanowicach. (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jan Bonk
 • PRZECIW (1):
  Irena Hadasik
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkach Wielkich. (zał. nr 8) (11:40:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkach Wielkich. (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sowczycach. (zał. nr 9) (11:41:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sowczycach. (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Artur Paluch
 • PRZECIW (2):
  Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojciechowie. (zał. nr 10) (11:43:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojciechowie. (11:44:00)

 

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Artur Paluch, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • PRZECIW (2):
  Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

16. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Wysokiej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie. (zał. nr 11) (11:44:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Wysokiej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Artur Paluch, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

17. Zapytania i wolne wnioski. (11:46:00)

Piotr Gręda: Po raz kolejny zwracam się z problemem parkowania samochodów przy ulicy Pieloka w sposób ograniczający widoczność dla pieszych  co stwarza duże niebezpieczeństwo.

18. Zakończenie obrad. (11:48:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1148.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor

 

 

Wersja XML