Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia nr Z.III.6220.2.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Łomnica o łącznej mocy do 10 MW (...) na dz. ewid. nr 64/2 k.m. 1 obręb Łomnica

Olesno, dnia 17 maja 2022 roku

Z.III.6220.2.2022

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu, na wniosek złożony w dniu 9.02.2022 r. przez Spółkę NB13 Solar Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, decyzji nr Z.III.6220.2.2022 z dnia 17 maja 2022 r. o  środowiskowych uwarunkowaniach odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt.: "Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Łomnica o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Łomnica dz. nr ew. 64/2, gm. Olesno, powiat oleski, woj. opolskie” zlokalizowanego na działce ewid. nr 64/2 k.m. 1 obręb Łomnica.

        Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

      Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się w formach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                        Sylwester Lewicki

 

Zawiadomienie zamieszczono:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olesno, dnia 17 maja 2022 roku

Z.III.6220.2.2022

Zawiadomienie

         Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego 9.02.2022 r. przez Spółkę NB13 Solar Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: "Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Łomnica o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Łomnica dz. nr ew. 64/2, gm. Olesno, powiat oleski, woj. opolskie” zlokalizowanego na działce ewid. nr 64/2 k.m. 1 obręb Łomnica, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.2.2022 z dnia    17 maja 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

          Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

             Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia 17 maja 2022 r.

 

                                                                                                        Burmistrz
                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

Załącznik:

  1. PDFDecyzja nr Z.III.6220.2.2022 z dnia 17 maja 2022 r.pdf
     

Zawiadomienie zamieszczono:

 

Wersja XML