Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego polegającej na kompleksowym opracowaniu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OLESNO DO 2040 ROKU WRAZ Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI

Olesno, dn. 23.06.2022 r.

Nr B-IV.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129) w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

 

Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego polegającej na kompleksowym opracowaniu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OLESNO DO 2040 ROKU WRAZ Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

II. Przedmiot zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa eksperckiego polegającej na kompleksowym opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku wraz z konsultacjami społecznymi.
 2. W toku prac Wykonawca zobligowany będzie do wykonania następujących czynności:
  1. 1.Etap I:
  2. 1.1.przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych,
  3. 1.2.wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Olesno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowaniem „Raportu z prowadzonych konsultacji”,
  4. 1.3udział w posiedzeniach komisji problemowych i sesji Rady Miejskiej w Oleśnie mających na celu przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Olesno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  5. 2.Etap II:
  6. 2.1opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2021 poz. 485 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą o rewitalizacji” lub w skrócie „u.o.r.”, wraz z przeprowadzeniem działań partycypacyjnych,
  7. 2.2.przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji,
  8. 2.3.wystąpienie do organów wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji,
  9. 2.4.przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu GPR wraz z konsultacjami społecznymi - zgodnie z wskazaniami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 2373 z późn.zm) zwanej dalej „ustawa o udostępnianiu informacji” lub w skrócie „u.o.u.i”,
  10. 2.5.wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii, sporządzenie „Raportu z prowadzonych konsultacji”
  11. 3.Etap III:
  12. 3.1.udział w posiedzeniach komisji problemowych i sesji Rady Miejskiej w Oleśnie mających na celu przedstawienie Radzie Miejskiej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 r. oraz przygotowanie podsumowania wynikającego z u.o.u.i. (o ile zajdzie taka konieczność).
  13. 4.Etap IV:
  14. 4.1.uczestniczenie w procesie wpisu GPR do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez samorząd województwa opolskiego, w tym wprowadzenie uwag/poprawek do GRP, jeżeli takie zostaną zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a ich wprowadzenie będzie warunkiem obligatoryjnym dla wpisania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 r. na listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacyjnych województwa opolskiego,
  15. 4.2na zakończenie Wykonawca przygotuje streszczenie materiału w języku niespecjalistycznym.
 3. W załączniku szczegółowy „Opis przedmiotu zamówienia”, w oparciu o który, oferent powinien przygotować ofertę cenową i zrealizować zamówienie.
 4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu lub gdy cena przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 6. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
 7. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
 10. Kody CPV:

73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju

III. Terminy realizacji zamówienia:

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prac objętych Etapem I, Etapem II i Etapem III: 15.12.2023 r.
 2. Prace w zakresie Etapu IV, Wykonawca zobowiązuje się wykonać najpóźniej w terminie 14 dni od  daty przekazania mu przez Zamawiającego uwag i poprawek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie drogą mailową wraz załączonymi skanami dokumentów  na adres: lub osobiście w sekretariacie (piętro II, pok. 112) Urzędu Miejskiego w Oleśnie w terminie do 01.07.2022 r. – do godziny 09:30.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie przez Oferenta wykonania dwóch gminnych programów rewitalizacji, opracowanych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przyjętych do realizacji uchwałami Rady Miasta/Gminy oraz wpisanych na listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. Na potwierdzenie powyższego Oferent przedłoży wraz z ofertą referencje z dwóch jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz których Oferent wykonał ww. usługi, świadczące o poprawności wykonania zlecenia.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej trzech osób. Każda z nich, samodzielnie lub będąc członkiem zespołu nabyła doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch usług związanych z programowaniem rewitalizacji w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub polegających na realizacji konsultacji społecznych w procesie opracowania gminnego programu rewitalizacji lub przeprowadzeniem oceny wpływu projektu gminnego programu rewitalizacji na środowisko. Zespół składający się z minimum trzech osób powinni tworzyć: koordynator działań, specjalista ds. społecznych, specjalista ds. ochrony środowiska. Żadna ze wskazanych osób nie może zostać zgłoszona do więcej niż jednego obszaru tematycznego.
 3. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. 1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. 2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. 3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. 4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:           Cena (C) –  60% (maks. 60 pkt.)

Doświadczenie koordynatora działań (D) – 20% (maks. 20 pkt.)

Formy konsultacji społecznych (K) – 20% (maks. 20 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów wg wzoru:

Suma punktów = Cena + Doświadczenie koordynatora działań + formy konsultacji społecznych.

 

Kryterium „Cena”

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 60,

Doświadczenie koordynatora działań

Liczba gminnych programów rewitalizacji (opracowanych zgodnie z ustawą o rewitalizacji), przyjętych uchwałą Rady Miasta/Gminy i pozytywnie zweryfikowanych przez IŻ RPO, których przygotowanie koordynował Koordynator działań – Kierownik zespołu eksperckiego.

Za koordynowanie pracami/ opracowanie przez Koordynatora działań (Kierownika zespołu eksperckiego), co najmniej:

 • 2 gminnych programów rewitalizacji (opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji, przyjętych Uchwałami Rady Miasta/Gminy i pozytywnie zweryfikowanych przez IZ RPO), Oferent otrzyma 0 pkt;
 • 3 gminnych programów rewitalizacji (opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji, przyjętych Uchwałami Rady Miasta/Gminy i pozytywnie zweryfikowanych przez IZ RPO), Oferent otrzyma 10 pkt;
 • 4 lub więcej gminnych programów rewitalizacji (opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji przyjętych Uchwałami Rady Miasta/Gminy i pozytywnie zweryfikowanych przez IZ RPO), Oferent otrzyma maksymalnie 20 pkt.

 

Kryterium formy konsultacji społecznych

Proponowane (poza ustawowym minimum) różne formy konsultacji społecznych, które Wykonawca wykorzysta w toku zleconych prac. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał opracowywanych dla Etapu I i Etapu II zamówienia - zgodnie z art. 6 ust 3 i 4 ustawy o rewitalizacji, a także działania partycypacyjne w procesie opracowywania dokumentu gminnego programu rewitalizacji. Minimalna liczba form konsultacji wynosi 5 (zbieranie uwag oraz po dwie dodatkowe formy dla Etapu I i Etapu II prac). Zatem za poprowadzenie konsultacji z użyciem:

-   5 różnych form (ustawowe minimum), Oferent otrzyma 0 pkt

- 6 różnych formach (obejmujących jedną dodatkową formę ponad ustawowe minimum) Oferent otrzyma 10 pkt;

- 7 lub więcej różnych formach (obejmujących dwie lub więcej dodatkowe formy ponad ustawowe minimum), Oferent otrzyma maksymalnie 20 pkt.

Należy uzasadnić propozycję dodatkowych form konsultacji na każdym etapie realizacji zamówienia, mając na uwadze wymogi art. 6 ust. 10 ustawy o rewitalizacji.

 

Uwaga:

Wykonawca proponując formy konsultacji powinien wziąć pod uwagę jak najszersze włączenie społeczności lokalnej, dostosowując sposób prowadzenia konsultacji m.in. do potrzeb osób wykluczonych społecznie (o których mowa w ustawie z dn. 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), kierując się doświadczeniem i dobrymi praktykami. Wybrany Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzenia konsultacji społecznych w liczbie i formach zgodnych z ofertą (podlegającymi punktacji w formularzu ofertowym). Wszystkie użyte formy konsultacji wymagają ujęcia w „Raporcie z przeprowadzenia konsultacji społecznych”, obejmującego informację podsumowują przebieg ww. konsultacji społecznych oraz odniesienie się do złożonych uwag.

W przypadku wyznaczenia na terenie Gminy Olesno  podobszarów rewitalizacji, zaproponowane przez Oferenta formy konsultacji zostaną zmultiplikowane do liczby równiej wyznaczonym podobszarom rewitalizacji (o ile będzie miało to znaczenie dla partycypacji społecznej). Zgłoszona w ofercie forma konsultacji (przykładowo: spacer studyjny) zostanie potraktowana jako jedna propozycja, choć konieczność jej wykonania (powtórzenia) równa będzie liczbie wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. W sprawie przedmiotu zamówienia: Magdalena Skowronek, tel. 34 350 91 73, mail:
 3. W sprawie procedury: Sebastian Kapuścik tel. 34/ 350 91 72 od 7:30-15:30, mail: .

VIII. Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 1. Terminu          zakończenia    wykonania     usługi,     co     może     nastąpić     z     uwagi     na:
  • konieczności pozyskania od podmiotów zewnętrznych (na które to podmioty, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mają wpływu) danych ilościowych i jakościowych niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej diagnozy;
 • trudności związane z zaangażowaniem szerokiego grona interesariuszy rewitalizacji (na co wpływu nie ma Zamawiający, ani też Wykonawca) mające na celu pozyskanie informacji w zakresie ich potrzeb i oczekiwań służących zbadaniu spójności z planowanymi kierunkami działań rewitalizacyjnych;
 • przyspieszenie terminu wykonania zamówienia (za obopólną zgodą) w przypadku ogłoszenia naboru wniosków konkursowych, w których dokument GPR byłby obligatoryjnym załącznikiem,
 1. sposobu prowadzenia zadania, co może nastąpić z uwagi na konieczność zmiany:

- zaproponowanej formy konsultacji społecznych na inną (w sytuacji gdy zaproponowana przez Wykonawcę metodologia i narzędzia badawcze nie przyniosą oczekiwanych rezultatów lub też z uwagi na sytuację pandemiczną/ organizacyjną/techniczną nie będzie możliwym przeprowadzenie konsultacji w zaproponowanej przez Wykonawcę formule i niezbędnym będzie zastosowanie innego sposobu ich przeprowadzenia niż uprzednio wskazano);

- zakresu opracowania w wyniku aktualizacji wytycznych lub przepisów prawa dot. przygotowania programu rewitalizacji;

- metodologii prowadzenia prac, w wyniku trudności pozyskania danych wyjściowych;

 

 1. składu osobowego zespołu Wykonawcy. W uzasadnionych przez Wykonawcę okolicznościach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz spełnieniu przez nowe osoby warunków dot. wiedzy i doświadczenia dla realizacji niniejszego zamówienia,
 2. wynagrodzenia w wyniku zmiany obowiązującej stawki VAT. W przypadku zmiany obowiązującej na dzień składania oferty cenowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT bez zmiany wynagrodzenia netto.
 3. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga akceptacji obu Stron umowy i zachowywania formy pisemnej.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 2. Płatność za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia w sprawie realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

X. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert należy przesłać:

 1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Gmina Olesno,  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

XII. Załączniki

 1. DOCXZałącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (32,91KB)
 2. DOCXZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx (36,78KB)
 3. PDFzapytanie ofertowe.pdf (503,44KB)

 

Kierownik Wydziału Spraw

Europejskich i Promocji Gminy

Małgorzata Pach