Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny – przebudowa z rozbudową wodociągu w Wojciechowie

 

Olesno, dnia 24 czerwca 2022 roku

 

Nr Z.III.6733.4.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam

że w dniu 23 czerwca 2022 roku na wniosek Pani Ireny Wyrwich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie z rozbudową sieci wodociągowej” na działce oznaczonej geodezyjnie nr ewid.: 88/12 k.m. 11 obręb Wojciechów.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.102) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Wojciechów

oraz poprzez umieszczenie na:

JK, MKD

 

Wersja XML