Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr Z.III.6220.1.2022 w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 51/24 k.m. 3 i nr 254/89 k.m. 12 obręb Borki Wielkie

Olesno, dnia 5 lipca 2022 roku

Z.III.6220.1.2022

ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, poprzez podanie do publicznej wiadomości, zawiadamia, że:

Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Olesna, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, a właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie.

Jednocześnie, zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy dostępną w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400.

Zawiadamiam, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia:

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

 

                                                                                                          Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                      Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                       i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                               mgr Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

Wersja XML