Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr Z.III.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie

Olesno, dnia 6 lipca 2022 roku

Z.III.6220.6.2022

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

 1. O wszczęciu na wniosek złożony w dniu 15.06.2022 r. przez spółkę Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509 obręb Olesno.
 2. O wystąpieniu o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.6.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 3. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą ooś. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.08.2022 r.
 4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wszelkie uwagi i wnioski należy wnosić w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia na wskazany wyżej adres.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                      Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                       i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                             mgr Kamil Brzęczek

 

 

Zawiadomienie zamieszczono:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Wersja XML