Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

z LVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

 

Obrady rozpoczęto 2022-06-27 o godz. 11:03:06, a zakończono o godz. 13:14:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Tadeusz Zamłyński
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Irena Hadasik
 8. Łukasz Czołkos
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk
 13. Tomasz Harciarek
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (11:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LVIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (11:03:00)
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania:
 1. debata nad raportem o stanie gminy;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. przedstawienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno;
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok;
 3. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna;
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olesno zadania Województwa Opolskiego.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.    

 

Zaopiniowano pozytywnie, jednomyślnie. 

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji (11:05:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został udostępniony przed dzisiejsza sesją. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (11:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:11:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Marek Leśniak

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisja Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 23 czerwca 2022 r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją o realizacji dochodów z wynajmu lokali użytkowych oraz skuteczności poboru opłaty targowej za 2021 rok, której udzielił Piotr Górok inspektor ds. gospodarki komunalnej. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o stanie mieszkań socjalnych gminy i koszcie ich utrzymania, której udzielił Piotr Górok inspektor ds. gospodarki komunalnej. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z działalności Żłobka Miejskiego w Oleśnie za 2021 rok. Nie wnosząc do niego zastrzeżeń. Komisja dokonała również analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu właściwych merytorycznie pracowników zaopiniowano wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. 

Jako kolejny sprawozdanie złożył Pan Piotr Gręda Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022 r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z planami remontowymi w placówkach oświatowych w okresie wakacji 2022 r., przygotowaniami do Dni Olesna 2022r. informacji udzielił Pan Janusz Wojczyszyn. Komisja dokonała również analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu właściwych merytorycznie pracowników zaopiniowano wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.  Podczas posiedzenia Komisja złożyła wnioski:

 • postawienie znaku zakazu ruchu z wyjątkiem ruchu pieszego i rowerowego przy wyjeździe z ul. Cyprysowej w kierunku działek ogrodowych przy ul. Akacjowej.
 • wprowadzenie rozwiązania mającego na celu bezpieczne parkowanie na parkingu przy oleskim rynku np. poprzez pogłębienie miejsc parkingowych.

 

Następnie sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022 r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją o rozstrzygniętych przetargach dotyczących infrastruktury drogowej ewentualnie innych zadań inwestycyjnych, której udzielił Pan Kamil Brzęczek Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami. Następnie Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności grup odnowy wsi oraz stowarzyszeń działających na rzecz terenów wiejskich, której udzielił Pan Jozef Bzdzion inspektor ds. ochrony środowiska. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu właściwych merytorycznie pracowników oraz po zapoznaniu się z odpowiednimi opiniami zaopiniowała wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Jako ostatni sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Pan Łukasz Czołkos Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z analizą poziomu dochodów związanych  ze sprzedażą mienia komunalnego, wydatki na remont mieszkań komunalnych i socjalnych Gminy Olesno oraz zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat realizacji zadań budżetu za rok 2021,  pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olesna. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu właściwych merytorycznie pracowników oraz po zapoznaniu się z odpowiednimi opiniami zaopiniowała wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (11:16:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk poinformował, że do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

 • 26.05.2022 - pismo ZNP z prośbą o przeanalizowanie przydziału godzin świetlicowych dla szkół na terenie Gminy Olesno.
 • 23.06.2022 – pismo Rady Rodziców PP w Łowoszowie w sprawie przedszkoli w Gminie Olesno – przekazano do komisji RM.

Ponadto Przewodniczący wziął udział w następujących spotkaniach:

 • 29.05.2022 – obchody 90-lecia OSP oraz przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego w Starym Oleśnie
 • 07.06.2022 – spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą na rynku w Oleśnie
 • 10.06.2022 – festyn organizowany przez PSP nr 2 w Oleśnie
 • 12.06.2022 – gminne zawody strażackie na oleskim stadionie
 • 24.06.2022 – uroczyste zakończenie roku szkolnego w PSP nr 1 i nr 3

 

 1. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (11:23:00)

I Na sesji w dniu 5 i 28 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 15 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

413

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

414

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

415

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie

wykonana

416

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach

wykonana

417

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie

wykonana

418

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

wykonana

419

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bodzanowicach

wykonana

420

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkach Wielkich

wykonana

421

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sowczycach

wykonana

422

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojciechowie

wykonana

423

w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Wysokiej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie.

wykonana

424

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

w trakcie realizacji

425

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038

w trakcie realizacji

426

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno

wykonana

427

w sprawie uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie

wykonana

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

31

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 

32

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

33

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

34

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

35

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 

36

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2022 roku

 

37

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

 

38

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

39

w sprawie organizacji zawodów sportowo pożarniczych w gminie Olesno

 

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

5.04.2022

 • spotkałem się w Urzędzie Miejskim z dyrektorem Janeczek z KOWR-u oraz włoskimi inwestorami w sprawie sprzedaży działek w Świerczu.
 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

 

6.04.2022

 • spotkałem się w Urzędzie Miejskim z Panem Ligusem i Panem Kętrzyńskim w sprawie budowy oczyszczalni ścieków i sytuacji finansowej spółki.

 

 1.  
 • spotkałem się w UM z Panem Józefem Nowak prezesem OSP Stare Olesno w sprawie organizacji jubileuszu 90 lecia OSP Stare Olesno, który odbędzie się 29 maja.

 

 

 1.  
 • uczestniczyłem w strażackim zjeździe wojewódzkim, które odbyło się w Gogolinie. Spotkanie dotyczyło min. organizacji Zjazdu Wojewódzkiego ZOSPRP.

 

 

12.04.2022

 • wziąłem udział w obchodach pt. Wielki Jubileusz 100 lat Związku Polaków w Niemczech   (1922 - 2022). Z tego powodu Olesno odwiedził Tadeusz Szczyrbak Prezes Rodziny Rodła - Wrocław, pomysłodawca ogólnopolskiego upamiętnienia Polaków spod Znaku Rodła. Na oleskim rynku miała miejsce mini prelekcja z odniesieniami do współczesności. W spotkaniu wzięła udział młodzież szkolna pod opieką nauczycieli.

 

14.04.2022

 • uczestniczyłem w zdalnym  spotkaniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

 

19.04.2022

 • uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSPRP województwa opolskiego, które odbyło się w OSP Bierkowice.

 

 

21.04.2022

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, które odbyło się w Opolu.

 

26.04.2022

 • na oleskim Rynku dokonałem uroczystego otwarcia wystawy pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia”. Wystawa to kompilacja archiwalnych zdjęć i cytatów prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz człowieka, na którego autorytecie wzorował się prymas, czyli Ojca Św. Jana Pawła II.
 • dokonałem otwarcia I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Olesno oraz złożyłem gratulacje nowo wybranym radnym. Podczas sesji radni złożyli ślubowanie a także dokonali wyboru prezydium.
 • wręczałem nagrody podczas Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne, który odbył się w Miejskim Domu Kultury. Celem organizacji turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży oleskich szkół znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru.

 

 28.04.2022

 • wręczałem nagrody podczas Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe, który odbył się w Miejskim Domu Kultury

 

30.04.2022

 • na zaproszenie OSP Kolonia Łomnicka uczestniczyłem w uroczystości Św. Floriana, która rozpoczęła się mszą świętą a dalsze  obchody kontynuowane były na Sali OSP Kolonia Łomnicka.

 

1.05.2022

 • współorganizowałem oraz uczestniczyłem w Smakowitej polsko – ukraińskiej majówce, która odbyła się na oleskiej promenadzie. Przy pięknej pogodzie oraz bardzo wysokiej frekwencji mieszkańców można było skosztować  specjałów przygotowanych przez panie z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej gminy oraz grupę gospodyń z Ukrainy.

 

2.05.2022

 • Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, uczciliśmy jak co roku, na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. W obchodach udział wzięli przedstawiciele gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych i oświatowych. Podczas uroczystości wciągnięto flagę na maszt i odczytano genezę Święta Flagi RP. 
 • na zaproszenie OSP Sowczyce wziąłem udział w obchodach Dnia Strażaka, które rozpoczęły się uroczystą mszą Świętą a kontynuowane były na Sali OSP Sowczyce.

 

3.05.2022

 • uczestniczyłem w obchodach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie Po mszy wraz przedstawicielami gminy i powiatu, podległych jednostek organizacyjnych, oświatowych, służb mundurowych, przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych, harcerzy z 3 Szczepu "Feniks" z Olesna oraz żołnierze Jednostki Wojskowej Nr 2286. udałem się pod pomnik Lotników Polskich, gdzie w imieniu mieszkańców Olesna złożyłem wiązankę kwiatów.
 • gościłem  na Koncercie Pieśni Patriotycznych, który odbył się w Miejskim Domu Kultury. Na scenie zaprezentowali się mieszkańcy Olesna przy akompaniamencie Książęcej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Marka Kudry.

 

11.05.2022

 • spotkałem się z  przedstawicielami KSSE w sprawie organizacji spotkania z przedsiębiorcami z regionu.

13.05.2022

 • objąłem patronatem 36. Wojewódzki Festiwal Teatrów Dziecięcych, który odbył się w MDK Olesno. W czasie wydarzenia zaprezentowało się siedem grup teatralnych.

 

14.05.2022

 • uczestniczyłem oraz współorganizowałem XXIV Oleskie Uliczne Biegi Pokoju, które po kilkuletniej przerwie powróciły na Stadion Miejski w Oleśnie. Dopisała pogoda i frekwencja. W biegach dzieci i dorosłych wystartowało ponad 600 osób.

 

 

17.05.2022

 • w raz z Panem Januszem Wojczyszynem odwiedziłem Panią Helenę Jończyk, która w tym dniu skończyła 101 lat. Zacna Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i bardzo dobrą kondycją fizyczną i psychiczną.
 • wyjazd do Poznania w sprawie nabycia działki przy ulicy Wachowskiej w ramach Programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

 

18.05.2022

 • w Urzędzie Miejskim spotkałem się z przedstawicielami firmy REMONDIS
 • pod pomnikiem św. Jana Pawła II przy oleskim Rynku, uczciliśmy pamięć Papieża Polaka w 102. rocznicę Jego urodzin. Wraz Panem Jerzym Chęcińskim oraz Sekretarzem Gminy Januszem Wojczyszynem w imieniu mieszkańców złożyłem pod pomnikiem wiązankę kwiatów.
 • uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami gminy Olesno w sprawie wyjazdu do partnerskiego miasta Zalakaros.
 • wraz z Panem Januszem Wojczyszynem odwiedziliśmy Ks. Bernarda Joszko z okazji jego 50 lecia kapłaństwa.

 

19.05.2022

 • uczestniczyłem w uroczystościach związanych  z Powiatowym Dniem Strażaka, które rozpoczęły się uroczystą mszą Świętą w kościele św. Michała, a następnie kontynuowane były na placu przy Państwowej Komendzie Straży Pożarnej w Oleśnie.

 

20.05.2022

 • wraz z wiceburmistrzem Jerzym Chęcińskim odbyłem wizytę studyjną GDDKiA na budowie drogi S11- obwodnicy Olesna. Prace przy budowie obwodnicy prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają roboty ziemne polegające na realizacji wykopów, nasypów oraz wzmocnienia  podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Prowadzone są również prace w zakresie układania warstw konstrukcyjnych jezdni. Warstwa podbudowy z kruszywa jest już widoczna na odcinku około 14 km.
 • w Urzędzie Miejskim w Oleśnie spotkałem się z Panem Markiem Kudra dyrektorem MDK Olesna w sprawie organizacji tegorocznych „Dni Olesna”.
 • gościłem na Koncercie Gorących Serc, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

 

 

 

 

21.05.2022

 • z okazji obchodów Dnia Strażaka uczestniczyłem w Małoboreckim Festynie Strażackim, który rozpoczął się od Mszy Świętej a kontynuowany był w OSP Borki Małe.

 

22.05.2022

 • w ubiegłą niedzielę gościłem jedną z najpopularniejszych polskich podróżniczek Panią Elżbietę Dzikowską gdzie wspólnie zwiedziliśmy kościół św. Anny w Oleśnie. Pani Elżbieta zbiera materiały do swojej nowej książki, która poświęcona będzie drewnianej architekturze sakralnej na Śląsku Opolskim. Podczas spotkania miałem okazję wręczyć Pani Elżbiecie publikację pani Ewa Cichoń i pana Mirosław Dedyk o kościele św. Anny oraz najbardziej znany regionalny przysmak – Oleską Śmietankówkę.

 

23.05.2022

 • na stadionie miejskim w Oleśnie spotkałem się z olimpijczykiem Arturem Kozłowskim oraz uczniami klasy IV, V i VI PSP nr 1 oraz PSP nr 3 w Oleśnie. Pan Artur Kozłowski reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata gdzie zajął 48 miejsce. 

 

I Na sesji w dniu 26 maja 2022 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 5 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

428

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.

w trakcie realizacji

429

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.

w trakcie realizacji

430

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.

wykonana

431

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno.

w trakcie realizacji

432

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

wykonana

 

 

 

 

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

40

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

41

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia

42

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie

43

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r.

44

w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE lub z innych środków pomocowych

45

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu przedszkoli i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

46

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok

47

w sprawie odwołania  Pani Ireny Syrek ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach

48

w sprawie odwołania  Pani Renaty Wieczorek ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach

49

w sprawie odwołania  Pani Marii Świtały ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich

50

w sprawie odwołania  Pani Anny Meryk ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

51

w sprawie odwołania  Pani Joanny Pawluk ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola  w Sowczycach

52

w sprawie odwołania  Pani Małgorzaty Chyry ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach

53

w sprawie odwołania  Pani Małgorzaty Wiencierz ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

54

w sprawie odwołania  Pani Anny Litner ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola  w Wysokiej

55

 w sprawie odwołania Pani Beaty Szopy ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola  w Borkach Małych

56

w sprawie odwołania  Pani Ewy Orzeszyny ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola  w Łowoszowie

 

 

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

 

26.05.2022

 • uczestniczyłem w uroczystej gali konkursu Innowacyjny Samorząd, podczas której z rąk ministra rozwoju i technologii odebrałem dyplom dla naszej gminy za projekt „Cyfrowa transformacja w Gminie Olesno. Gala odbyła się w Warszawie.

 

27.05.2022

 • uczestniczyłem  w podpisaniu umowy na realizację operacji pt. „Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych ziemi oleskiej szansą na rozwój turystyki wiejskiej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Podpisanie umowy wspólnie z reprezentantami Samorządu WO Panem Szymonem Godylą oraz Panem Marcinem Oszańca odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

 

28.05.2022

 • uczestniczyłem w XV Zjeździe Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP , podczas którego zostałem wybrany na wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku. Zjazd odbył się w Gminnym  Program zjazdu obejmował podsumowanie działalności upływającej kadencji władz, wybory nowych władz oraz przyjęcie planu działalności na kolejną kadencję. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Tomasz Witkowski – Wicewojewoda Opolski, st. bryg. Krzysztof Kędryk - Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
 • objąłem honorowym patronatem XI edycję koncertu „Dla Ciebie Mamo”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie

29.05.2022

 • uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Oleśnie. Podczas uroczystości jednostce przekazany został także nowy samochód pożarniczy. Wśród gości obecni byli między innymi: Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego.

30.05.2022 – 02.06.2022

 • uczestniczyłem w wyjeździe do miasta partnerskiego Zalakaros w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim” z pracownikami UM oraz innych instytucji.

 

 

03.06.2022

 • uczestniczyłem w rozdaniu nagród podczas 23 Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.

05.06.2022

 • zorganizowałem I Oleską Olimpiadę Przedszkolaka na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie, w której uczestniczyło około 90 dzieci z oleskich przedszkoli. 
 • w tym samym dniu na placu za basenem odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka.

06.06.2022

 • uczestniczyłem w konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  - Marcina Ociepy. Tematem konferencji prasowej były planowane inwestycje, które będą realizowane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”  na które w sumie pozyskano około 34 milionów złotych.

08.06.2022

 • odbyłem spotkanie z dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego

09.06.2022

 • brałem udział w spotkaniu z Opolskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Opolu st. bryg. Krzysztofem Kędrykiem oraz Zastępcą Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. Dariuszem Gieroniem nt. współpracy pomiędzy Zarządem Wojewódzkim ZOSP RP a Państwową Strażą Pożarną. Spotkanie odbyło się w siedzibie KP PSP w Opolu.

07.06.2022

 • gościliśmy na Oleskim Rynku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Był to pierwszy raz, kiedy urzędujący Prezydent RP, spotkał się z mieszkańcami Ziemi Oleskiej.

11.06.2022

 • współpracowałem przy organizacji XII Powiatowych Zawodach Sportowo –Pożarniczych, które odbyły się na stadionie Sportowym w Oleśnie.
 • na oleskim rynku odbył się zlot samochodów amerykańskich.

12.06.2022

 • zorganizowałem gminne zawody sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Olesna, które odbyły się na stadionie miejskim w Oleśnie.

14.06.2022

 •  na zaproszenie starosty oleskiego uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości , upowszechniania i ochrony kultury. Uroczystość odbyła się  w hali Zespołu Szkół w Oleśnie.

15.06.2022

 • odbyłem spotkanie robocze ze współpracownikami w sprawie organizacji Dni Olesna.

 

16-19.06.2022

 • uczestniczyłem w wyjeździe z sołtysami Gminy Olesno do miasta partnerskiego Zalakaros.
 1. Odpowiedzi na interpelacje. (11:37:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje w związku z czym punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania (zał. nr 1): (11:37:00)

a. debata nad raportem o stanie gminy; (11:37:00)

W debacie udział wzięli Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Sekretarz Gminy Janusz Wojczyszyn oraz radni: Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Artur Paluch.

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania. (12:02:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania. (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. (zał. nr 2) (12:04:00)

 

a. Burmistrz Olesna przedstawił do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno; (12:04:00)

Nie wniesiono zastrzeżeń.

b. Wiceprzewodniczący Andrzej Kochański przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok; (12:41:00)

c. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug przedstawiła uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna; (12:48:00)

d. Wiceprzewodniczący Klaudiusz Małek przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna; (12:50:00)

e. dyskusja; (12:54:00)

W dyskusji głos zabrali radni: Marek Leśniak i Henryk Kucharczyk.

f. podjęcie uchwały absolutoryjnej. (12:56:00)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie nad uchwałą. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 3) (13:00:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 4) (13:03:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (zał. nr 5) (13:05:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6) (13:07:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7) (13:08:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno. (zał. nr 8) (13:09:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno. (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olesno zadania Województwa Opolskiego. (zał. nr 9) (13:10:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olesno zadania Województwa Opolskiego. (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik, Piotr Gręda

17. Zapytania i wolne wnioski. (13:11:00)

Radny Marek Leśniak zgłosił zły stan drogi ul. Młyńskiej w Borkach Wielkich.

Radny Grzegorz Biernacki zasugerował, aby rozważyć umieszczenie w oleskich parkach i na terenach zielonych tabliczek z kodami QR z opisami miejsc i występującej przyrody.

18. Zakończenie obrad. (13:14:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1314.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

Karolina Wiktor