Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) z w o ł u j ę  na  dzień 26 maja 2022 r. o godz. 1400 w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

LVII  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Przedstawienie przez Burmistrza Olesna raportu o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.     

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Wersja XML