Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) z w o ł u j ę  na  dzień 26 października 2021 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

XLV  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/272/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2020/2021.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Wersja XML