Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) z w o ł u j ę  na  dzień 24 listopada 2020 r. o godz. 1100  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

XXIX sesję

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/451/18 z dnia 6 listopada 2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno. (zał. nr 3 )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Oleśnie oraz ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne. (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie. (zał. 7)
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Wersja XML