Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

 

  1.  Adres jednostki.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jaronia 2

46-300 OLESNO

 

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

3.  Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),

2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)nieposzlakowana opinia,

5)wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja publiczna, polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika,

6)staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1081),

7)biegła znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i KPA,

8)koncepcja organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

4. Wymagania  dodatkowe:

 

5. Główne obowiązki:

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Częste kontakty z interesantami, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze ekranowym.

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko  Kierownika OPS w Oleśnie.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

30 grudnia  2014 r. do godz. 1400.

 

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 BURMISTRZ  OLESNA

 

 Sylwester Lewicki

 

 

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.pdf
 

Urząd Miejski w Oleśnie

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH

naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego  naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Włóczyk, zam. Olesno.

 

U z a s a d n i e n i e :

Zdaniem Komisji Pani Aneta Włóczyk wykazała się wiedzą z zakresu przepisów prawa dotyczącego zagadnień opieki społecznej. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi za zadane pytania. Posiadane kompetencje i umiejętności predestynują Panią Anetę Włóczyk do podjęcia pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML