Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym
Numer ogłoszenia: 6067 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa tłucznia kamiennego w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych gruntowych na terenie Gminy Olesno. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dowóz, rozplanowanie i zawałowanie kamienia bazaltowego o frakcji 0-32 oraz o frakcji 32-63. 3.3 Szacunkowa ilość materiału przeznaczona na realizację zamówienia - 2000 ton (w tym 1700 ton frakcji 0-32, 200 ton frakcji 32-63, 100 ton dolomit frakcja 0-12,5) 3.4 Dostarczony materiał musi spełniać wszystkie, zgodnie z przepisami normy dopuszczające do użytkowania. Dostawy wymienione w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3.5 Termin dostawy materiału - dostawa materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego pisemnego zlecenia. 3.6 Do wydania wiążących poleceń dotyczących przedmiotu umowy upoważniony jest Krzysztof Dydyna - Kierownik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie. 3.7 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego zważenia dostawy przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie Gminy Olesno oraz do przedstawienia dokumentu z przeważenia dostawy w siedzibie Zamawiającego. 3.8 Wykonawca winien wkalkulować koszty, o których mowa w punkcie 3.7 w ofertę. 3.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontrolnych badań w celu sprawdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z normami. 3.10 Przedmiotowe badania zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz który wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy materiałów na bieżące remonty dróg o wartości przynajmniej 100.000 zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Formularz ofertowy 7. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy. 8. Dokumenty potwierdzające przydatność materiału do stosowania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian treści zawartej umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć: - terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia zamówienia, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w przepisach o podatkach, - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stornie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

DOC3.1 formularz ofertowy.doc (45,00KB)
DOC3.6 wykaz dostaw.doc (35,00KB)
DOC3.5 projekt umowy.doc (59,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie.doc (33,50KB)
DOC3.3 oswiadczenie.doc (32,50KB)
DOC3.2 oswiadczenie.doc (33,00KB)
DOC3.0 specyfikacja.doc (126,00KB)
 

13600 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6067 - 2015 data 15.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, fax. 034 3597283.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz który wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy materiałów na bieżące remonty dróg o wartości przynajmniej 100.000 zł każda.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz który wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy materiałów na bieżące remonty dróg o wartości przynajmniej 100.000 zł każda.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 16.01.2015 r.

 

Nr IX.271.02.15

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.02.15 pt.: Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.  907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, w związku z omyłką pisarską, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W § 5 pkt 5.1 ppkt 2 jest

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do siwz oraz który wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy materiałów na bieżące remonty dróg o wartości przynajmniej 100.000 zł każda.

Ma być:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków – zgodnie z  załącznikiem do siwz oraz który wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy materiałów na bieżące remonty dróg o wartości przynajmniej 100.000 zł każda.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 13.02.2015 r.

 

Nr IX.271.02.15

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

HUCZ sp. z o.o., sp. k., 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty

1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

DOMAX Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

82

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Drogowego TECHMES inż. Mariusz Sokołowski,

46-331 Radłów, Biskupice 13

84

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT,

46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 5

87

4

HUCZ sp. z o.o., sp. k.,

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

100

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym
Numer ogłoszenia: 39576 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6067 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa tłucznia kamiennego w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych gruntowych na terenie Gminy Olesno. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dowóz, rozplanowanie i zawałowanie kamienia bazaltowego o frakcji 0-32 oraz o frakcji 32-63. 3.3 Szacunkowa ilość materiału przeznaczona na realizację zamówienia - 2000 ton (w tym 1700 ton frakcji 0-32, 200 ton frakcji 32-63, 100 ton dolomit frakcja 0-12,5) 3.4 Dostarczony materiał musi spełniać wszystkie, zgodnie z przepisami normy dopuszczające do użytkowania. Dostawy wymienione w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 3.5 Termin dostawy materiału - dostawa materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego pisemnego zlecenia. 3.6 Do wydania wiążących poleceń dotyczących przedmiotu umowy upoważniony jest Krzysztof Dydyna - Kierownik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie. 3.7 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego zważenia dostawy przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie Gminy Olesno oraz do przedstawienia dokumentu z przeważenia dostawy w siedzibie Zamawiającego. 3.8 Wykonawca winien wkalkulować koszty, o których mowa w punkcie 3.7 w ofertę. 3.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontrolnych badań w celu sprawdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z normami. 3.10 Przedmiotowe badania zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HUCZ sp. z o.o., sp. k., 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14, jw., 42-283 Boronów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106360,00

 • Oferta z najniższą ceną: 106360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132800,00

 • Waluta: PLN.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki