Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
Numer ogłoszenia: 6107 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, polegający na: Zadanie częściowe nr 1: 1.1 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych z wycinaniem krawędzi dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olesno. Remonty należy wykonywać masą bitumiczno na gorąco z wycięciem krawędzi i posmarowaniem łat bitumem; 1.2 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych bez wycinania krawędzi dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olesno. Remonty należy wykonywać masą bitumiczno na gorąco bez wycinania krawędzi i posmarowaniem łat bitumem; Zadanie częściowe nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych bez wycinania krawędzi mieszanką grysowo - emulsyjną przy użyciu remontera typu patcher na terenie Miasta i Gminy Olesno. 2. Szacunkowa powierzchnia dróg przeznaczona do remontu na terenie Miasta i Gminy Olesno: Zadanie częściowe nr 1 1.1 - remont cząstkowy z wycinką na powierzchni do 900 m2 - głębokość ubytków 4 cm; - remont cząstkowy z wycinką na powierzchni do 100 m2 - dalszy 1 cm grubości warstwy. 1.2 - remont cząstkowy bez wycinki na powierzchni do 350 m2 - głębokość ubytków 4 cm; - remont cząstkowy bez wycinki na powierzchni do 100 m2 - dalszy 1 cm grubości warstwy. Zadanie częściowe nr 2 - remont mieszanką grysowo-emulsyjną remonterem typu patcher w ilości do 150 Mg - głębokość ubytków 3-5 cm. 3. Powiadomienie wykonawcy o konieczności przeprowadzenia remontu odbywać się będzie telefonicznie. 4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru drogowego. 6. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Krzysztof Dydyna - Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 107, ul. Pieloka 21 w godz. 7.30 - 15.00, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207. 7. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy. 8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego zważenia dostawy (dotyczy tylko zamówienia częściowego b) przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie Gminy Olesno oraz do przedstawienia dokumentu z przeważenia dostawy w siedzibie Zamawiającego. 9. Wykonawca winien wkalkulować w ofertę koszty, o których mowa w punkcie 8..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. Formularz ofertowy 8. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy. 9. Kosztorys ofertowy wykonawcy (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysu w wersji uproszczonej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian niniejszej umowy. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany mogą dotyczyć: - terminu wykonania robót a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w przepisach o podatkach, - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym że osoby występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowania,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://olesno.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2015 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (nie dotyczy).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych z wycinaniem krawędzi dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olesno..

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych bez wycinania krawędzi mieszanką grysowo - emulsyjną przy użyciu remontera typu patcher na terenie Miasta i Gminy Olesno.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

ZIPkomplet dokumentów.zip

 

 

Olesno, dn. 12.02.2015 r.

 

Nr IX.271.03.15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

Zadanie częściowe nr 2:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

 

Informacja o cenie najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru)

Najniższa cena za wykonanie zadania / najwyższa liczba otrzymanych punktów

Zadanie częściowe nr 1: 100 punktów

Zadanie częściowe nr 2: 100 punktów

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty

Zadanie częściowe nr 1

Zadanie częściowe nr 2

1

PHU LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec , ul. Klonowa 11

52,65

66,51

2

PHU DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

72,19

66,70

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT

46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 5

-

99,11

4

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek sp. j.,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

100

100

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Usługowo Handlowe TOMBUD,

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

92,60

91,14

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
Numer ogłoszenia: 39618 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6107 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597841-44 w. 204, faks 034 3597283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, polegający na: Zadanie częściowe nr 1: 1.1 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych z wycinaniem krawędzi dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olesno. Remonty należy wykonywać masą bitumiczno na gorąco z wycięciem krawędzi i posmarowaniem łat bitumem; 1.2 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych bez wycinania krawędzi dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olesno. Remonty należy wykonywać masą bitumiczno na gorąco bez wycinania krawędzi i posmarowaniem łat bitumem; Zadanie częściowe nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych bez wycinania krawędzi mieszanką grysowo - emulsyjną przy użyciu remontera typu patcher na terenie Miasta i Gminy Olesno. 2. Szacunkowa powierzchnia dróg przeznaczona do remontu na terenie Miasta i Gminy Olesno: Zadanie częściowe nr 1 1.1 - remont cząstkowy z wycinką na powierzchni do 900 m2 - głębokość ubytków 4 cm; - remont cząstkowy z wycinką na powierzchni do 100 m2 - dalszy 1 cm grubości warstwy. 1.2 - remont cząstkowy bez wycinki na powierzchni do 350 m2 - głębokość ubytków 4 cm; - remont cząstkowy bez wycinki na powierzchni do 100 m2 - dalszy 1 cm grubości warstwy. Zadanie częściowe nr 2 - remont mieszanką grysowo-emulsyjną remonterem typu patcher w ilości do 150 Mg - głębokość ubytków 3-5 cm. 3. Powiadomienie wykonawcy o konieczności przeprowadzenia remontu odbywać się będzie telefonicznie. 4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru drogowego. 6. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Krzysztof Dydyna - Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 107, ul. Pieloka 21 w godz. 7.30 - 15.00, tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207. 7. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy. 8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego zważenia dostawy (dotyczy tylko zamówienia częściowego b) przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie Gminy Olesno oraz do przedstawienia dokumentu z przeważenia dostawy w siedzibie Zamawiającego. 9. Wykonawca winien wkalkulować w ofertę koszty, o których mowa w punkcie 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych z wycinaniem krawędzi dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olesno

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych bez wycinania krawędzi mieszanką grysowo - emulsyjną przy użyciu remontera typu patcher na terenie Miasta i Gminy Olesno.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML