Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycinka drzew

Olesno, dn. 20.01.2015 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX-III.271.01.15

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

 

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykaz drzew do usunięcia

Drzewa do wycinki w 2015 r.

Pozostałe:

redukcja koron drzew do 30% :

podcięcie konarów drzew:

 

Realizacja ww. zadania polegać będzie na:

 

KOD CPV: 72.21.14.00–6: Usługi wycinania drzew

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: Dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 30.01.2015 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.     

 

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do obligatoryjnego przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt umowy.
 3. Wykaz osób.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna

DOC1.3 wykaz osób.doc
DOC1.1. formularz ofertowy.doc

DOCX1.2 projekt umowy.docx
 

 

Olesno, dnia 10.02.2015 r.

Nr IX-III.01.15

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: „Wycinka drzew”.

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 15.000,00

 1. Słownik CPV: 72211400–6: Usługi wycinania drzew
 2. Termin składania ofert upłynął dnia 30.01.2015 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  15 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

ARBOR STAFF Stefan Siwek

57-350 Kudowa Zdrój, ul. Brzozowie 34

77.630,00/83.840,40

2

Zakład Konserwacji Zieleni OGRÓD SYSTEM

Mgr inż. Marek Szczubiał

30-382 Kraków, ul. Zamiejska 21a

14.489,00/15.648,12

3

Zakład Usługowy OGRÓD SERVICE sp. j.

J. Banaś, B. Dziewolski, T. Kantaruk

30-614 Kraków, ul. Łężce 6a

18.700,00/20.196,00

4

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni sp. j.

A. Popek, J. Franek

31-567 Kraków, ul. Miedziana 3

23.600,00/25.488,00

5

PRACOWNIA ZIELENI s. c.

Maria Wałecka Jacek Zacharias, Marek Zacharias

31-116 Kraków, ul. Studencka 23/5

35.336,00/38.162,88

6

PHU ADT Adam Dygudaj

42-140 Panki, Pacanów 16

11.900,00/12.852,00

7

STAMAR OGRODY mgr inż. Marcin Stanek

41-936 Bytom, ul. Bolesława Śmiałego 23

9.990,00/10.789,20

8

PUP JES Joanna Sobolska

42-200 Częstochowska, ul. Krasińskiego 5 m. 18

27.820,0/30.045,60

9

ARBORETUS Krzysztof Dziedzic,

46-233 Bąków, Bogdańczowice 6

26.000,00/28.080,00

10

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

ZAKS Andrzej Zakrzewski

45-131 Opole, ul. J. Cygana 4

25.130,00/27.140,40

11

Firma Usługowo Handlowa GONZO

47-430 Rudy, ul. Dębowa 10

7.999,00/8.638,92

12

BROLIFT Stefania Bronek

46-040 Ozimek, Antoniów, ul. Powstańców Śl. 96

13.850,00/14.958,00

13

KOPYTKO Korekcja Racic Grzegorz Wyrembak

46-300 Olesno, Świercze, ul. Studnitza 1/1

8.130,08/10.000,00

14

PHU Chuć Andrzej

46-331 Radłów, Kolonia Biskupicka, ul. Oleska 26

7.000,00/7.000,00

15

PUHP WER sp. z o. o.

46-040 Ozimek, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąbka 21

18.350,00/19.818,00

 

6.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 1 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

 

PHU Chuć Andrzej 46-331 Radłów, Kolonia Biskupicka, ul. Oleska 26

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML