Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla rozbudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów w Oleśnie.

Olesno, dnia 30 stycznia 2015 roku.

NR III.6220.23.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 28 listopada 2014 roku na wniosek Edmunda Kisteli, Auto – Złom – Komis, Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe (uzupełniony 07 stycznia 2015 roku),  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, dla przedsięwzięcia mogącego znacząco wpłynąć na środowisko, polegającego na:

 

rozbudowie istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów obejmującej :

- przebudowę budynków stacji,

- zmianę sposobu użytkowania terenów utwardzonych (placów betonowych) na place składowe pojazdów przeznaczonych do rozbiórki,

- budowę nowych placów składowych dla pojazdów przeznaczonych do rozbiórki,

na działkach nr ew. gruntów 465, 466, 467, 468, położonych w Oleśnie przy ul. Biskupickiej 7.

 

Akta sprawy, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie ( pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

 

Zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński

 

 

 

Otrzymują :

1.Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

2.Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

3.Gmina Olesno.

Wersja XML