Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” (POKL.09.02.01-16-042/14) dotyczące : dostawa materiałów biurowych.

Zapytanie ofertowe nr B-IX.042.10.38.2015

w ramach projektu: : Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” (POKL.09.02.01-16-042/14)

dotyczące : dostawa materiałów biurowych.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu   o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                    

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

 I.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

1)       Papier  xero, biały A-3, 80g/m2 , białość 4 gwiazdki  - 2.500 arkuszy. 

2)       Papier A-4 biały

3)       Papier ksero A4/ , 80g/m2, 100 arkuszy, mix kolor – 10 paczek po 100 arkuszy

4)       Modelina – 20 sztuk,

5)       Plastelina 20 sztuk,

6)        Klej w sztyfcie  - 50 sztuk,

7)       Pisaki kolorowe – zestawy 4 kolorów lub więcej – 20 sztuk,

8)       Koszulki zawieszki 1 paczka 100 sztuk – 10 paczek,

9)       Karteczki samoprzylepne – kwadratowe, żółte – 30 sztuk,

10)   Marker do tablic  Expo , w kolorze czarnym – 100 sztuk,

11)   Marker do tablic : - 50 sztuk w kolorze czerwonym, - 50 sztuk w kolorze  zielonym,  - 50 sztuk w kolorze niebieskim,

12)   Papier  laser color  A-4, 160 g/m2,  250 arkuszy    

13)   Długopisy ( nie żelowe)  50 sztuk w kolorze czerwonym, 50 sztuk w kolorze niebieskim, 50 sztuk w kolorze czarnym,

14)    Teczki organizery/portfolio – 10 sztuk.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

II. Terminy wykonania zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego : 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty. 

III. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

 

IV. Miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,

- poczty elektronicznej na adres:   bk@olesno.pl

- faksem na nr:  34 359 72 83

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2015 r.  do godz. 11.00

 

V. Ocena ofert

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

VI.  Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl 

VII.  Dodatkowych informacji udzielają:

Magdalena Skowronek,  Ilona Bil-Dzida,  tel. 34 350 91 73

 

DOCXZałącznik nr 1 do Formularza ofertowego nr B.docx (13,55KB)
 

 

 Olesno, dnia 05.05.2015 r.

Olesno, dnia 07.05.2015 r.

 

 

Uzupełnienie do Zapytania ofertowego nr B-IX.042.10.38.2015

w ramach projektu: : Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” (POKL.09.02.01-16-042/14)

Przedmiot zamówienia :  pozycja nr 2 - Papier A-4 biały - 80g/m2 , białość 4 gwiazdki  - 2.500 arkuszy, tj. 5 ryz

 

 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego nr B-IX.042.10.38.2015

 

    ……………………………..

  (miejscowość, data)

 

 

……………………………..

        (pieczęć oferenta)

 

 

                                                                                                   Zamawiający:

 

                                                                                                ……………………………………………..

 

 

OFERTA

 

Na dostawę: materiałów biurowych

w ramach projektu: : Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” (POKL.09.02.01-16-042/14)

 

Dane dotyczące oferenta:

 

Nazwa................................................................................................................

 

Siedziba.............................................................................................................

 

Nr telefonu/faksu................................................................................................

 

NIP: ……………………………………………………………………………

 

Oferujemy dostawę materiałów biurowych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym

nr B-IX.042.10.38.2015

Papier xero, biały A-3, 80g/m2 , białość 4 gwiazdki  - 2.500 arkuszy. 

Papier A-4 biały, 80g/m2 , białość 4 gwiazdki  - 2.500 arkuszy, tj. 5 ryz

Papier ksero A4/ , 80g/m2, 100 arkuszy, mix kolor – 10 paczek po 100 arkuszy

Modelina – 20 sztuk,

Plastelina 20 sztuk,

Klej w sztyfcie  - 50 sztuk,

Pisaki kolorowe – zestawy 4 kolorów lub więcej – 20 sztuk,

Koszulki zawieszki 1 paczka 100 sztuk – 10 paczek,

Karteczki samoprzylepne – kwadratowe, żółte – 30 sztuk,

Marker do tablic  Expo , w kolorze czarnym – 100 sztuk,

Marker do tablic : 50 sztuk w kolorze czerwonym, 50 sztuk w kolorze  zielonym, 50 sztuk w kolorze niebieskim,

Papier laser color  A-4, 160 g/m2,  250 arkuszy   

Długopisy ( nie żelowe) 50 sztuk w kolorze czerwonym, 50 sztuk w kolorze niebieskim, 50 sztuk w kolorze czarnym,

Teczki organizery/portfolio – 10 sztuk.

za łączną kwotę:

 

netto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł),

w tym podatek VAT w wysokości: .............% tj. .............................................. zł.

 

 

 

Oświadczamy, że oferowana cena za zamówienie – dostawa materiałów biurowych zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

…………………………………………..

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

 

 

 

                                                                                                                      Olesno dnia  14.05.2015 r.

 

 

B-IX.042.10. 38.2015

 

 

Protokół z wyboru ofert

 

 

W dniu 05.05.2015 r Gmina Olesno ogłosiła zapytanie ofertowe  nr B-IX.042.10.38.2015 w ramach projektu: : Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” (POKL.09.02.01-16-042/14) dotyczące dostawy materiałów biurowych.

We wskazanym terminie wpłynęły  oferty z następującymi cenami za usługę:

 

 

l.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto

za usługę

1

PHU „AZTEX”  s.c.  46-300 Olesno, ul. Rynek 10

822,26 zł

 

2

ARTIM  Sp. z o.o. 45-231 Opole, ul. Oleska 121

923,86 zł

 

3

Biueo.pl Anna Wazia 95-020 Justynów, ul. Główna 43A

924,96 zł

 

 

 

Do wykonania zlecenia została wybrana oferta nr 1, PHU „AZTEX”  s.c.  46-300 Olesno, ul. Rynek 10, w cenie 822,26 zł.

 

 

                                                                                              Zastępca Burmistrza   

 

                                                                                                 Jerzy Chęciński