Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przebudowy ul. Leśnej w Oleśnie i Świerczu

Olesno, dnia 17 sierpnia 2015 roku

 

NR III.6220.15.2015

 

 

DECYZJA

 

 

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ul. Leśnej w Oleśnie i Świerczu w zakresie budowy ścieżki rowerowej”,

 

orzekam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia , polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ul. Leśnej w Oleśnie i Świerczu w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.

 

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

UZASADNIENIE

 

         Burmistrz Olesna, wystąpił w dniu 30 lipca 2015 roku, z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ul. Leśnej w Oleśnie i Świerczu w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na część działek, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno na pozostałą część działek, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Oleśnie w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, dla poprawy bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do terenów inwestycyjnych,  w powiecie oleskim, w województwie opolskim. Przedmiotowa ścieżka ma długość 2,8525 km, stanowi połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 487 Byczyna – Olesno w Oleśnie ulicą Gorzowską i drogą wojewódzką nr 494 Bierdzany – Częstochowa, ulicą Częstochowską. Ponadto do projektowanej ścieżki włącza się ścieżka wybudowana w roku bieżącym przy ulicy Biskupickiej co stanowi połączenie z ulicą Sienkiewicza. Budowana ścieżka rowerowa znajduje się w pasie drogowym ulicy Leśnej, gmina Olesno, obręb Olesno i Świercze   na działach nr, nr:

518 ; 517 ; 505 ; 502 ; 500 ; 498 ; 496 ; 494 ; 492 ; 490 ; 488 ; 209 ; 208 ; 207 ; 203 ; 206 ; 92; 83/2 ; 96/1 ; 91/2  ; 292/77 ; 294/97 ; 297/63 ; 299/54 ; 302/51 ; 311/50  ; 305/49 ; 307/49 .

Zakres prac dla przedmiotowej budowy obejmuje :

 1. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Leśnej, na odcinku wzdłuż bramy firmy „ORAS” zlokalizowana bezpośrednio przy jezdni na pozostałym odcinku przebiega poza rowem.
 2. Konstrukcja ścieżki – podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych o grubości 15 cm po zagęszczeniu, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Obramowanie od strony rowu obrzeżem 30x8 cm.

Parametry techniczne budowanej ścieżki :

 • szerokość jezdni                         1,00 -  2,00 m
 • długość odcinka                              2 852,5 m
 • pochylenie poprzeczne jednostronne   2%

Planowana powierzchnia zajmowana przez budowę ścieżki wynosić będzie około 5 800  m2. Teren stanowi pas drogowy, jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Budowa ścieżki wymaga wycinki 5 sztuk drzew w pasie drogowym.

      W trakcie realizacji budowy drogi będą miały zastosowanie technologie powszechnie stosowane przy tego typu przedsięwzięciach.

Zakłada się następujące konstrukcje nawierzchni :

 • 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
 • 15 cm podbudowa z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm.

      Na etapie opracowania analizowane były inne warianty technologiczne, ostatecznie przyjęto rozwiązanie, które stanowi optymalne połączenie funkcjonalności z jednoczesnym zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Pod względem lokalizacyjnym przedsięwzięcie nie ma wariantów, gdyż budowana ścieżek znajduje się w istniejącym pasie drogowym.

        Na terenie objętym granicami realizacji przedsięwzięcia, ani też w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują obszary podlegające ochronie, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, co dotyczy również obszarów NATURA 2000 tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wrażliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeżnych, górach i obszarach leśnych, w obrębie parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Obejmuje tereny o średniej gęstości zaludnienia. Tereny inwestycyjne nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej , archeologicznej i w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe.  Planowane przedsięwzięcie znajduje się w znacznej odległości od najbliższych obszarów chronionych Natura 2000. Na przedmiotowym terenie i w pobliżu brak jest miejsc występowania siedlisk i gatunków chronionych w ramach europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

          Na podstawie powyższych danych o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 60 i § 3 ust. 2 pkt. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 30 lipca 2015 roku  nr III.6220.15.2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie.

Wyżej  wymienione  organy  opiniowały:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr :  WOOŚ.4241.222.2015.IM z dnia 17 sierpnia 2015 roku , wyraził opinię o nie istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr :  NZ/AC-4325-23/15 z dnia 11 sierpnia 2015 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), mając na uwadze :

 • usytuowanie przedsięwzięcia,
 • wielkość zajmowanego terenu,
 • rodzaj inwestycji nie zagrażającej zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców,
 • interes społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.15.2015, z dnia 17 sierpnia 2015 roku, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie  kwalifikuje się do Aneksu  II  Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L85.175.40 ze zmianami). 

Mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczności stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa krajowego (orzeczenie TSWT C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagane przepisami cytowanej dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §3, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) i wymogów określonych w Aneksie III wyżej wymienionej dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. W ocenie organu uwarunkowania dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, takie jak: jej rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz rodzaj i  skala możliwego oddziaływania nie kwalifikują tego przedsięwzięcia do przedsięwzięć dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest konieczne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na którym usytuowana jest droga,  po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się funkcja otaczającego ją terenu.

Analiza wariantów przedsięwzięcia wykazała, że wariant przyjęty przez inwestora  nie spowoduje oddziaływania na klimat, bądź powstanie nowych źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Za przyjęciem wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia przemawia tzw. interes społeczny.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie budowy i funkcjonowania  nie będzie znaczący po spełnieniu następujących zasad przy prowadzeniu prac :

 • w miarę możliwości ograniczyć wzrost oddziaływań akustycznych związanych z prowadzonymi pracami, oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie hałasu na klimat akustyczny terenów przyległych,
 • ograniczyć emisję pyłów i gazów związanych z prowadzonymi pracami,
 • ograniczyć ilość powstających odpadów i zadbać o ich zagospodarowanie zgodne z stosownymi przepisami,
 • odpady magazynować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • bezwzględnie przestrzegać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również założonych parametrów eksploatacji tego rodzaju obiektów.

Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa przemysłowa, usługowa i tereny rolne, otoczenie w małym stopniu będzie wpływać na efekt kumulowania czy też synergii, w oddziaływaniu sąsiednich obiektów, na dodatkową emisję zanieczyszczeń.

W fazie budowy zużywane będą surowce naturalne w ilościach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zużycia wody pochodzącej z wodociągów gminnych,  a powstające ścieki mają charakter socjalny, co nie stanowi zagrożenia dla środowiska bowiem będą one gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Po za tym pojazdy mechaniczne zużywać będą paliwa, które spowodują wydzielanie spalin do powietrza, ale będzie to działanie okresowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach, na których nie są przekroczone normy jakościowe środowiska określone w prawie wspólnotowym.  Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji, jak i dalszego funkcjonowania.

          W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu ,  tutejszy organ uznał, że planowane zamierzenie budowlane pt. : „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Oleśnie i Świerczu w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 roku nr 98 poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Olesna zawiadomił za pomocą obwieszczenia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dnia 30 lipca 2015 roku.

Na etapie postępowania do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące prowadzonej sprawy.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 6, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Oleśnie i na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

        

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

 

Otrzymują:

-Gmina Olesno,

-Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Strony postępowania poprzez tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie, zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego i na terenie miasta Olesno.

KD/RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Olesna nr III.6220.15.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

            Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Oleśnie w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, dla poprawy bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do terenów inwestycyjnych,  w powiecie oleskim, w województwie opolskim. Przedmiotowa ścieżka ma długość 2,8525 km, stanowi połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 487 Byczyna – Olesno w Oleśnie ulicą Gorzowską i drogą wojewódzką nr 494 Bierdzany – Częstochowa, ulicą Częstochowską. Ponadto do projektowanej ścieżki włącza się ścieżka wybudowana w roku bieżącym przy ulicy Biskupickiej co stanowi połączenie z ulicą Sienkiewicza. Budowana ścieżka rowerowa znajduje się w pasie drogowym ulicy Leśnej, gmina Olesno, obręb Olesno i Świercze   na działach nr, nr:

518 ; 517 ; 505 ; 502 ; 500 ; 498 ; 496 ; 494 ; 492 ; 490 ; 488 ; 209 ; 208 ; 207 ; 203 ; 206 ; 92; 83/2 ; 96/1 ; 91/2  ; 292/77 ; 294/97 ; 297/63 ; 299/54 ; 302/51 ; 311/50  ; 305/49 ; 307/49 .

Zakres prac dla przedmiotowej budowy obejmuje :

 1. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Leśnej, na odcinku wzdłuż bramy firmy „ORAS” zlokalizowana bezpośrednio przy jezdni na pozostałym odcinku przebiega poza rowem.
 2. Konstrukcja ścieżki – podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych o grubości 15 cm po zagęszczeniu, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Obramowanie od strony rowu obrzeżem 30x8 cm.

Parametry techniczne budowanej ścieżki :

 • szerokość jezdni                         1,00 -  2,00 m
 • długość odcinka                              2 852,5 m
 • pochylenie poprzeczne jednostronne   2%

Planowana powierzchnia zajmowana przez budowę ścieżki wynosić będzie około 5 800  m2. Teren stanowi pas drogowy, jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Budowa ścieżki wymaga wycinki 5 sztuk drzew w pasie drogowym.

      W trakcie realizacji budowy drogi będą miały zastosowanie technologie powszechnie stosowane przy tego typu przedsięwzięciach.

Zakłada się następujące konstrukcje nawierzchni :

 • 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
 • 15 cm podbudowa z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm.

      Na etapie opracowania analizowane były inne warianty technologiczne, ostatecznie przyjęto rozwiązanie, które stanowi optymalne połączenie funkcjonalności z jednoczesnym zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Pod względem lokalizacyjnym przedsięwzięcie nie ma wariantów, gdyż budowana ścieżek znajduje się w istniejącym pasie drogowym.