Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w Olesnie

 

 

Olesno, dnia 30 listopada 2015 roku

 

 

Nr Z.III.6733.12.2015

 

                                  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199)

 

zawiadamiam

że w dniu 30 listoapda 2015 roku została wydana decyzja Nr III.6733.12.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, nr ewid: 897, 898, 922, 926, 1026 ul. Kluczborska, nr ewid: 137, 138/2, 139, 140/1, 140/2, 143/1, 143/2, 144, 145 ul. Gorzowska, nr ewid: 35, 1156, 1159, 1160, 3293, 3294, 3295, 3453, 3454, 3422, 3466 ul. Stobrówki, nr ewid: 268, 271, 1907 i 270 ul. Wesoła.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106)
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.199) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego  przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Olesna 

                                                                                      Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

 poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK