Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego

Olesno, 17 grudnia 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr IV.6812.1.2015

 

Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego

 

 

I Zamawiający

Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu i na rzecz której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 359 78 41-44, fax. 34 359 72 83

REGON: 151 398 600, NIP: 576-156-23-52

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór rzeczoznawcy majątkowego, świadczącego usługę wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, położonych na obszarze Gminy Olesno.

 2. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 3. Zamawiający przewiduje, iż do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zostanie zleconych szacunkowo około 166 nieruchomości, każda za cenę wskazaną w ofercie wg nast. zestawienia:

 

L.p.

przedmiot szacowania – na terenie Gminy Olesno

planowana ilość zleceń

(1)

(2)

(3)

1.        

określenie wartości nieruchomości niezabudowanej w celu jej zbycia, nabycia, ustanowienia, lub rozwiązania użytkowania wieczystego

30

2.        

określenie wartości nieruchomości zabudowanej w celu jej zbycia, nabycia, ustanowienia, lub rozwiązania użytkowania wieczystego

1

        

określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału, lub podłączenia infrastruktury technicznej

100

4.        

określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości renty planistycznej

15

5.        

inwentaryzacja budynków wielomieszkaniowych dla celów wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i obliczenie udziałów w nieruchomości wspólnej

1

6.        

określenie wartości lokalu mieszkalnego i związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wraz z zaznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego na rzucie kondygnacji budynku

35

7.        

określenie wartości lokalu użytkowego i związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wraz z zaznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego na rzucie kondygnacji budynku

4

8.        

określenie wartości gruntu pod garażem

5

9.        

określenie wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego w celu: zbycia, nabycia, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej,

10

10.    

czynsz dzierżawny gruntu

1

12.    

czynsz za lokal mieszkalny lub użytkowy

5

13.    

czynności nieobjęte ofertą (za 1 przepracowaną godzinę)

8

 

Zamawiający nie wyklucza - w razie potrzeby - udzielenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego, niewyszczególnionego w formularzu ofertowym. W takim przypadku wartość zleconych wycen pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ustalana będzie każdorazowo w drodze negocjacji. W żadnym jednak przypadku Wykonawca nie będzie miał roszczenia o zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych czynności.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

 

 1. Znaczną część nieruchomości przeznaczonych do szacowania stanowią nieruchomości gruntowe po podziale oraz po podłączeniu infrastruktury. Pozostałą część stanowią lokale mieszkalne, grunty sprzedane po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne nieruchomości.

 2. Przedmiotem wyceny będzie również ustalenie opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 3. Wykonawcy zostaną udostępnione do wglądu następujące dokumenty:

 1. Z dokumentami, o których mowa powyżej, będzie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 (pok. nr 103) oraz w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 (pok. nr 107).

 2. Operat szacunkowy winien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów:

 1. Operat szacunkowy powinien zawierać co najmniej:

 1. Ponadto operat szacunkowy należy przedłożyć na nośniku elektronicznym ( płyta CD) zapisany w formacie powszechnie dostępnym.

 2. Nieruchomość w rozumieniu niniejszego zamówienia stanowi działka lub działki, dla których prowadzona jest jedna księga wieczysta, a w przypadku braku księgi wieczystej działka lub działki objęte jednym wnioskiem o nabycie lub wywłaszczenie (jedna sprawa).

 3. Wycena jednej nieruchomości winna być sporządzona w jednym operacie szacunkowym, bez względu na przedmiot i zakres wyceny (prawo własności, użytkowania wieczystego, inne prawa rzeczowe).

 4. Termin wykonania zlecenia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia, a w przypadku skomplikowanych zleceń – 30 dni.

 5. W ramach wykonywanych usług Wykonawca zobowiązuje się również do:

 

III Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku, wg zapotrzebowań.

 

IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie tych warunków.

 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególnych warunków.

 

V Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),

 2. Wypełniony i zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 2),

 3. Aktualny wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia,

 4. Oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania o podobnym charakterze oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),

 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

 6. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - świadectwa nadania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości,

 7. Kopia dokumentu, o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

VI Opis przygotowania oferty

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, przy ulicy Pieloka 21, 46-300 Olesno pokój nr 112.

 2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Burmistrz Olesna, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno i następująco oznakowane: „Usługi rzeczoznawcy majątkowego”.

 

VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno, pokój nr 112, do dnia 14.01.2016 roku, do godz. 11:30.

 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Oleśnie, ulica Pieloka 21, 46-300 Olesno, pokój nr 114, dnia 14.01.2016 roku o godz. 12:00.

 

VIII Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo netto i brutto.

 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 3. Cena może być tylko jedna na każdą usługę.

 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

IX Kryteria oceny oferty

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki przetargu z najniższą ceną za wykonanie odpowiedniego zadania częściowego. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg. następującego wzoru.

(n : w) x 100 punktów – gdzie:

n – najniższa wartość cenowa ofert złożonych w postępowaniu,

w – cena badanej oferty,

 1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do pełnego punktu.

 

 

X Warunki umowy

 

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej zapytaniu ofertowym.

 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2.

 

 

XI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Protokół z rozstrzygnięcia zaproszenia zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 

XII Dodatkowe informacje

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Agnieszka Rosół inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 103 tel. 34 / 350-91-85;

 3. Zamawiający przyjmuje wszelkie zapytania w formie pisemnej w godzinach urzędowania, to znaczy od 07:30 do 15:30 w dni robocze (poniedziałek, środa, czwartek); od 07:30 do 17:00 w dni robocze (wtorek); od 07:30 do 14:00 w dni robocze (piątek); faksem oraz drogą elektroniczną (nr faksu oraz adres poczty elektronicznej tak jak w pkt I).

 

XIII Załączniki

 

DOCprojekt umowy_Zalacznik nr 2_2016.doc
DOCformularz ofertowy_Zalacznik nr 1_2016.doc
 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot

Wersja XML