Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycinka drzew

Olesno, dn. 28.01.2016 r.

 

Zapytanie Ofertowe

 

Nr IX-III.271.04.16

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wycinka, formowanie frezowanie oraz podcięcie drzew.

Wykaz drzew.

Drzewa do wycinki w 2016 r.

 

Pozostałe

Formowanie drzew:

-  cztery lipy w parku miejskim w Oleśnie (środkowa aleja) - cięcia sanitarne

- dwa dęby na terenie Publicznego Przedszkola w Sowczycach - cięcia sanitarne i techniczne

-3 buki, dąb, klon jawor i kasztanowiec zwyczajny w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie przy ulicy Pieloka - cięcia sanitarne i techniczne

- przycinka drzew przy PZD w Oleśnie - cięcia techniczne

- dąb przy ulicy Grunwaldzkiej 20 w Oleśnie - cięcia techniczne

- lipa przy ulicy Małe Przedmieście 41 w Oleśnie - cięcia techniczne

- 2 brzozy przy ulicy Słowackiego w Oleśnie

Frezowanie 40 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zleconych prac zgodnie z dokonywanymi każdorazowo ustaleniami z Zamawiającym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek.

Wykonawca zapewnia zgodne z przepisami zabezpieczenie terenu, na którym wykonywał będzie przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac.

Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu remontu na swój koszt.

Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonany przez siebie przedmiot umowy i będzie uczestniczył w odbiorze.

Drzewa i gałęzie pochodzące z wycinki drzew stanowią własność wykonawcy. 

 

KOD CPV: 72.21.14.00–6: Usługi wycinania drzew

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 29.02.2016 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 05.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia.
 3. Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. 

 

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 3. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania zamówienia.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do obligatoryjnego przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

VIII. Załączniki:

 

DOC1.2 wykaz osób.doc
DOC1.1. formularz ofertowy.doc
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

 

Olesno, dnia 11.02.2016 r.

 

Nr IX-III.271.04.16

Protokół postępowania

 

 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.: „Wycinka formowanie frezowanie oraz podcięcie drzew”.

2.Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.Wartość szacunkowa zamówienia: 30.000,00

 1. Słownik CPV: 72211400–6: Usługi wycinania drzew
 2. Termin składania ofert upłynął dnia 05.02.2016 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęło  14 ofert (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców i Usługi Melioracyjne

Sławomir Doleżych

46-048 Zębowice, ul. Tulipanów 1

23.250,00/25.110,00

2

DREW – KOS Dariusz Różycki

89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 74

26.407,41/28.520,00

3

MSON Zakładanie i Pielęgnacja Terenów Zielonych

Łukasz Bruszewski

19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 14/22

22.000,00/22.000,00

4

Firma Projektowo Wykonawcza FAZA

44-337 Jastrzębie – Zdrój, ul. Kołłątaja 7

22.950,00/22.950,00

5

Ogrodnictwo Garden Plants, Katarzyna Grzelczyk

64-000 Kościan, ul. Gostyńska 18/2

9.100,00/9.828,00

6

ZIELONY DZIEŃ Jacek Zduński,

15-868 Białystok, ul. Kozłowa 5 m. 13

22.400,00/24.192,00

7

PPHU MarMac Marcin Kolenda

56-400 Oleśnica, ul. 3 Maja 12

27.200,00/29.376,00

8

Zakład Wielobranżowy MAG-BUD Zdzisław Magdziński

42-793 Ciasna, Sieraków Śl., ul. Wyzwolenia 6A

9.800,00/12.054,00

9

Zakład Usług Leśnych ZUL Karina Kowolik

46-048 Zębowice, Radawie, ul. Szkolna 38

24.400,00/26.352,00

10

Wycinka i Pielęgnacja Drzew ABIES Joanna Jelonek

48-200 Prudnik, ul. Chrobrego 60

25.400,00/27.432,00

11

PUHP WER sp. z o. o.

46-040 Ozimek, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąbka 21

21.530,00/23.252,40

12

Firma Usługowo – Handlowa

PRĘDKIEWICZ Marek Prędkiewicz

46-200 Kluczbork, ul. Opolska 6

25.300,00/27.324,00

13

 PHU ADT Adam Dygudaj

42-140 Panki, Pacanów 16

8.900,00/9.612,00

14

STAMAR OGRODY mgr inż. Marcin Stanek

41-936 Bytom, ul. Bolesława Śmiałego 23

8.200,00/8.856,00

 

6.W dniu 11.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo, w którym wykonawca STAMAR OGRODY mgr inż. Marcin Stanek odstąpił od realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia.

 

 1. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 13 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

PHU ADT Adam Dygudaj, 42-140 Panki, Pacanów 16

 

8.Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Wersja XML