Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia z nauk korzystania z nowoczesnych technologii.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2016

Nazwa zamawiającego

GMINA OLESNO

Numer ogłoszenia

1012768

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 07.12.2016 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Brzęczek,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest zespól ds. projektu Ilona Bil Magdalena Skowronek Kamil Brzęczek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia z nauk korzystania z nowoczesnych technologii:
Tablice interaktywne - 5 szt., Jednodniowe szkolenie dla nauczycieli z obsługi tablicy interaktywnej –5 nauczycieli informatyki; Komputer przenośny - 17 szt., Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 5, Komputer z monitorem, powiększalnik oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia z nauk korzystania z nowoczesnych technologii w ramach projektu pn: Edukacja w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedmiot zamówienia

Tablice interaktywne - 5 szt., 
Jednodniowe szkolenie dla nauczycieli z obsługi tablicy interaktywnej –5 nauczycieli informatyki po jednym w następujących szkołach: Bodzanowice, Borki Wielkie, Sowczyce, Wachów, Wojciechów.
Komputer przenośny - 17 szt., 
Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 5, 
Komputer z monitorem, powiększalnik oraz specjalistyczne oprogramowanie. Oferowany sprzęt musi zostać dopasowany indywidualnie do potrzeb chłopca posiadającego niedowład kończyn górnych, oraz bardzo duże niedowidzenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213200-7 Komputer tablet
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz działania przyrody, dostawa sprzętu i materiałów zza granicy itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności, 
3. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
4. dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:
a) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia,
b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert jest: cena – 100% (maks. 100 pkt.)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów. 
Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: 
Kryterium cena:
Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.
Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA OLESNO

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597841

Fax

343597283

NIP

5761562352

Tytuł projektu

Edukacja w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0070/15-00

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

DOCX1.1 formularz.docx (221,71KB)
DOCX1.0 zapytanie ofertowe.docx (244,60KB)

 

Nr IX.37.16

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający zawiadamia, że zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych na zajęcia z nauk korzystania z nowoczesnych technologii

 

Uzasadnienie

 

Wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na jego realizację

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki