Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich chowu świń poprzez budowę budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni"

Olesno, dnia 30 grudnia 2016 roku.

NR III.6220.02.2016

 

DECYZJA

 

                Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 2 pkt. 2 i § 1 pkt. 102  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafaela Wolnego, z dnia 14 stycznia 2016 roku (data wpływu) i raportu o oddziaływaniu na środowisko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie budynków inwentarskich chowu świń poprzez budowę budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni,  na działce nr 25, w miejscowości Wysoka, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

określam

realizację przedsięwzięcia i określam warunki tej realizacji dla inwestycji pn.:

 

„Modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich chowu świń poprzez budowę budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni”,  na działce nr 25, w miejscowości Wysoka,

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego  w m. Wysoka (działka nr 25), gm. Olesno.  Inwestor planuje wykonanie inwestycji polegającej na budowie  tuczarni i odchowalni o łącznej powierzchni 686 m2  i wysokości  6,5 m.  Inwestor posiada w dyspozycji grunty orne o powierzchni 63,3 ha. Na terenie gospodarstwa znajduje się budynek tuczarni o powierzchni 406 m2. Obsada łączna zwierząt  w planowanych i istniejących obiektach inwentarskich to 102 DJP. Na terenie gospodarstwa znajdują się silosy do magazynowania zboża o łącznej pojemności 406 m3  (2 x 178 m3 + 4 x 12,5 m3). 

Powstające na terenie gospodarstwa nawozy naturalne, tj. obornik (tuczarnia istniejąca – system utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce) oraz gnojowica (nowe obiekty inwentarskie – system utrzymania zwierząt bezściołowy) zagospodarowane będą na własnych gruntach ornych o powierzchni ok. 63,3 ha.  Do gromadzenia nawozów naturalnych na terenie gospodarstwa przewiduje się istniejące  i planowane zbiorniki (wewnętrzne)  o łącznej pojemności 1210 [m3] - oraz płyty obornikowe o powierzchni łącznej 170 [m2].  Na terenie gospodarstwa (rodzinnego) zatrudnione będą trzy osoby (właściciel, żona  i ojciec).  Ogrzewanie  przy zastosowaniu kotłowni  budowanej w bud. mieszkalnym o mocy cieplnej ok.   30 kW.  Paliwem jest drewno lub  pelet. Roczne zużycie paliwa ok. 10 Mg.

3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich :

- na terenie przewidywanych prac oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej,

- przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000, wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 02.04.1999r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992r. w sprawie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,

- obszary realizacji przedsięwzięcia nie należą do obszarów o obciążeniach historycznych, kulturowych i archeologicznych, nie przylegają do jezior i nie występują na nich uzdrowiska,

- na terenie lokalizacji inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, wybrzeży, obszary górskie i leśne, obszary objęte ochroną wód i zbiorników,

- przewidzieć budynek inwentarski do chowu i hodowli spełniający wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich, umożliwiający obsadę, w łącznej ilości do 102 DJP,

do magazynowania gnojowicy, przewidzieć szczelne zbiorniki:

wewnętrzne:

 - w nowej tuczarni o pojemności  363 m3,

- w odchowalni, o pojemności 175 m3,

z dnem i ścianami betonowymi z zabezpieczeniem przed przeciekiem w postaci folii izolacyjnej z PE ułożonej pod warstwą betonu,

- przed oddaniem obiektu do użytkowania, wykonać próbę szczelności zbiorników,

- zaprojektować na nowo projektowanym budynku inwentarskim (nr 1) – maksymalnie 11 szt. wentylatorów wyciągowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większej niż 65 dB,

- do magazynowania padłych zwierząt, przewidzieć szczelny kontener stalowy, umieszczony w zamkniętym i oznakowanym pomieszczeniu,

- wodę pobierać z wodociągu wiejskiego,

- ścieki bytowe odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków,

- powstający obornik z istniejącej tuczarni magazynować na istniejących płytach o łącznej powierzchni 170 m2,

- odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki, magazynować selektywnie, w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym miejscu, w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska.

- po zrealizowaniu inwestycji prowadzić chów i hodowlę zwierząt na poziomie do 102 DJP, w systemie ściołowym (istniejąca tuczarnia) i bezściołowym, rusztowym (nowy obiekt inwentarski),

- odpływ wody opadowej i roztopowej z powierzchni dachu kierować do gruntu na terenie własności inwestora, bez szkody dla gruntów sąsiednich;

- padłe zwierzęta przekazywać uprawnionym jednostkom w celu ich unieszkodliwienia;

4. Warunki w zakresie ochrony dóbr kultury i odkryć archeologicznych :

- w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia wskazujące na stanowisko archeologiczne podlegają ochronie prawnej,

- o fakcie znaleziska archeologicznego należy powiadomić Burmistrza Olesna oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Warunki prowadzenia robót budowlanych:

- roboty budowlane prowadzone będą przy zapewnieniu oszczędnego korzystania z terenu przez zminimalizowanie odcinków dróg dojazdowych i placów budowy, teren wykorzystywany tymczasowo na drogi dojazdowe i place budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- w trakcie realizacji robót budowlanych teren inwestycji musi być na bieżąco porządkowany ze szczególnym uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na komponenty środowiska przyrodniczego (m.in. : materiały pędne, smary i opakowania po nich),

- wykonawca robót posiadać musi na terenie budowy sorbenty do chemicznego strącania substancji chemicznych : olejów i benzyn z ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych ; wszelkie wycieki muszą być natychmiast zneutralizowane i zebrane oraz zdeponowane w miejscach do tego przeznaczonych (wydzielonych).

- roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków wodno – gruntowych.

- prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

- prace wykonywać z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzić regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu i nadzorować ich sprawność techniczną,

- w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m.in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo – wodnego. W związku z tym, teren przeznaczony na zaplecze budowy oraz bazę materiałową odpowiednio uszczelnić,

- odpady gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i nie powodujących zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach na utwardzonym podłożu, zabezpieczającym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki,

- glebę i ziemię (odpad 17 05 04) rozplantować na terenie działki i wykorzystać do obsypania fundamentów lub przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami,

- miejsca postojowe ciężkiego sprzętu zlokalizować w jak największej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej,

- podczas przerw w pracy wyłączać maszyny i urządzenia; unikać pracy maszyn i urządzeń na jałowym biegu.

6. Warunki w zakresie ochrony interesów osób trzecich :

- należy zabezpieczyć interesy osób trzecich w szczególności przez zabezpieczenie przed ponadnormatywną emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w czasie realizacji i eksploatacji obiektu.

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym :

- planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji, uzasadnionych interesów osób trzecich,

- w projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- stosować rozwiązania projektowe ograniczające uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska w trakcie  jego eksploatacji do wartości przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z póż. zm.),

8. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii :

- przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

9. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko :

- inwestycja nie ma charakteru transgranicznego oddziaływania oraz nie zmieni wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska.

10. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania :

- nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

UZASADNIENIE

         Pan Rafael Wolny, wystąpił w dniu 14 stycznia 2016 roku (data wpływu) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie budynków inwentarskich chowu świń po przez budowę budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni,  na działce nr 25, w miejscowości Wysoka. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ.

          Na podstawie karty informacyjnej o przedsięwzięciu  stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz wymienione jest w § 3 ust 2 pkt. 2, w związku z § 1 pkt. 102  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

          W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił  pismami z dnia 01 lutego 2016 roku Nr III.6220.02.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opiniował  pismem  nr   WOOŚ.4241.38.2016.AW   z dnia 22 lutego  2016 roku (data wpływu 23 lutego 2016 roku), o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-7/16 z dnia 18 lutego 2016 roku (data wpływu 23 lutego 2016 roku) stwierdził konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

             W dniu 24 lutego 2016 roku (data wpływu), Pan Rafael Wolny wystąpił pismem do Burmistrza Olesna o dokonanie zmian we wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegających na dodatkowej wycince drzew na terenie przyszłej inwestycji, czego nie ujął w pierwotnej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

             W dniu 23 marca 2016 roku Burmistrz Olesna pismem nr III.6220.02.2016, na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wniósł o uzupełnienie wniosku z dnia 14 stycznia 2016 roku (data wpływu) o nową kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą informację o planowanej wycince drzew na terenie przyszłej inwestycji, ich gatunku i rodzaju.

             W dniu 11 kwietnia 2016 roku Pan Rafael Wolny przedłożył nową kartę informacyjną przedsięwzięcia.

             W związku z tym organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpił ponownie  pismami z dnia 13 czerwca 2016 roku Nr III.6220.02.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz o jego zakresie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podtrzymał stanowisko  pismem  nr   WOOŚ.4241.196.2016.AW   z dnia 01 lipca 2016 roku (data wpływu 04 lipca 2016 roku), o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-20/16 z dnia 06 lipca 2016 roku (data wpływu 11 lipca 2016 roku) stwierdził konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

              Kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), a w  szczególności na :

 • usytuowanie przedsięwzięcia,
 • wielkość zajmowanego terenu,
 • rodzaj inwestycji ,
 • interes społeczny,

Burmistrz Olesna postanowieniem nr III.6220.02.2016, z dnia 18 lipca 2016 roku, stwierdził konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wymagany dokument pn.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich chowu świń poprzez budowę budynku odchowalni prosiąt i budynku tuczarni,  na działce nr 25, w miejscowości Wysoka” opracowany przez zespół autorski EKOMAN Sp. z o.o., pod kierownictwem Dawida Domana, wpłynął do tutejszego Urzędu Miejskiego w dniu 29 sierpnia 2016 roku. Organ prowadzący, powiadomił strony postępowania w dniu 05 września 2016 roku obwieszczeniem nr III.6220.02.2016, zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez umieszczenie informacji w BIP i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).

Pismami z dnia 29 września 2016 roku nr III.6220.02.2016 wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie przesyłając akta sprawy w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną nr NZ/AC-4325-44/16 z dnia 02 listopada 2016 roku (data wpływu 07 listopada 2016 roku) nie wniósł żadnych uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.28.2013.JGD z dnia 10 kwietnia 2013 roku (data wpływu 12 kwietnia 2013 roku) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia  z uwagami:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, plac budowy wyposażyć w sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów),

- prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. od 6.00 do 22.00,

- po zrealizowaniu inwestycji prowadzić chów i hodowlę zwierząt na poziomie do 102 DJP, w systemie ściołowym (istniejąca tuczarnia) i bezściołowym, rusztowym (nowy obiekt inwentarski),

- wodę pobierać z wodociągu wiejskiego,

- w celu ograniczenia emisji odorów:

 1. utrzymywać wysoki poziom higieny w pomieszczeniach inwentarskich i czystość w ich otoczeniu,
 2. wyposażyć pomieszczenia inwentarskie w sprawne urządzenia wentylacyjne, które będą utrzymywały temperaturę i wilgotność powietrza oraz koncentrację gazów na poziomie zapewniającym dobre samopoczucie i zdrowie zwierząt,
 3. systematyczne usuwać gnojowicę z pomieszczeń inwentarskich,
 4. utrzymywać w czystości wszystkie utwardzone powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynku inwentarskiego,
 5. utrzymywać w stanie sprawności poidła automatyczne,
 6. czyścić i poddawać okresowej dezynfekcji pomieszczenia inwentarskie, w tym stosować środki biodegradowalne.

- prace porządkowe w pomieszczeniach inwentarskich wykonywać z wykorzystaniem wody i wysokociśnieniowych myjek,

- ścieki bytowe odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków,

- powstający obornik z istniejącej tuczarni magazynować na istniejących płytach o łącznej powierzchni 170 m2,

- gnojowicę oraz ścieki pochodzące z mycia planowanego budynku inwentarskiego magazynować w szczelnych, betonowych zbiornikach na gnojowicę, a następnie wykorzystywać rolniczo, tylko w okresie przeznaczonym do jej rolniczego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczególnymi,

- przed oddaniem obiektu do użytkowania, wykonać próbę szczelności zbiorników,

- padłe zwierzęta przekazywać wyspecjalizowanym do tego podmiotom, w ciągu 24 godzin, od stwierdzenia padnięcia,

- masy ziemne powstałe podczas prac budowlanych, wykorzystać do zniwelowania terenu inwestycji,

- odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki, magazynować selektywnie, w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym miejscu, w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska.

2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 1. przewidzieć budynek inwentarski do chowu i hodowli spełniający wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich, umożliwiający obsadę, w łącznej ilości do 102 DJP,
 2. do magazynowania gnojowicy, przewidzieć szczelne zbiorniki:
 • wewnętrzne:
 • w nowej tuczarni o pojemności  363 m3,
 • w odchowalni, o pojemności 175 m3,
 • z dnem i ścianami betonowymi z zabezpieczeniem przed przeciekiem w postaci folii izolacyjnej z PE ułożonej pod warstwą betonu,
 1. zaprojektować na nowo projektowanym budynku inwentarskim (nr 1) – maksymalnie 11 szt. wentylatorów wyciągowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większej niż 65 dB,
 2. do magazynowania padłych zwierząt, przewidzieć szczelny kontener stalowy, umieszczony w zamkniętym i oznakowanym pomieszczeniu.

3. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 cyt. wyżej ustawy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353, ze zm.).

W dniu 21 grudnia 2015 roku Burmistrz Olesna, pismem nr III.6220.02.2016, zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie. Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), w związku z § 3 ust 2 pkt. 2 i § 1 pkt. 102  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), orzeczono jak w sentencji.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

                                                                                                                                        Burmistrz Olesna
                                                                                                                                        Sylwester Lewicki

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr III.6220.02.2016

z dnia 30 grudnia 2016 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę chlewni na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego  w m. Wysoka (działka nr 25), gm. Olesno.  Inwestor planuje wykonanie inwestycji polegającej na budowie  tuczarni i odchowalni o łącznej powierzchni 686 m2  i wysokości  6,5 m.  Inwestor posiada w dyspozycji grunty orne o powierzchni 63,3 ha. Na terenie gospodarstwa znajduje się budynek tuczarni o powierzchni 406 m2. Obsada łączna zwierząt  w planowanych i istniejących obiektach inwentarskich to 102 DJP. Na terenie gospodarstwa znajdują się silosy do magazynowania zboża o łącznej pojemności 406 m3  (2 x 178 m3 + 4 x 12,5 m3). 

Powstające na terenie gospodarstwa nawozy naturalne, tj. obornik (tuczarnia istniejąca – system utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce) oraz gnojowica (nowe obiekty inwentarskie – system utrzymania zwierząt bezściołowy) zagospodarowane będą na własnych gruntach ornych o powierzchni ok. 63,3 ha.  Do gromadzenia nawozów naturalnych na terenie gospodarstwa przewiduje się istniejące  i planowane zbiorniki (wewnętrzne)  o łącznej pojemności 1210 [m3] - oraz płyty obornikowe o powierzchni łącznej 170 [m2].  Na terenie gospodarstwa (rodzinnego) zatrudnione będą trzy osoby (właściciel, żona  i ojciec).  Ogrzewanie  przy zastosowaniu kotłowni w budowanej w bud. mieszkalnym o mocy cieplnej ok.   30 kW.  Paliwem jest drewno lub i pelet. Roczne zużycie paliwa ok. 10 Mg.    Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych  1.1.2. Do charakterystycznych procesów produkcyjnych związanych z planowanym przedsięwzięciem należy zaliczyć proces realizacji planowanych obiektów (budowa) oraz proces hodowli i chowu trzody chlewnej  w istniejących i planowanych obiektach inwentarskich. Dla typowych zanieczyszczeń środowiska, które mogą wystąpić na etapie realizacji obiektów inwentarskich można zaliczyć: - odpady budowlane, - hałas i zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu. 

Wszystkie surowce, materiały i energia potrzebne do realizacji planowanego  dostarczone zostaną spoza placu budowy. Do budowy użyte zostaną materiały wskazane w części opisowej do projektu budowlanego budowy chlewni. Prace budowlane będą realizowane przy spełnieniu wymagań bhp,  p.poż. i ochrony środowiska. Zużycie wody i energii na etapie budowy będzie niewielkie. Przewiduje się, że powstałe na etapie realizacji odpady będą selektywnie gromadzone i systematycznie usuwane  z terenu budowy, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.  

Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z planowanym chowem trzody w systemie rusztowym (bezściołowym),  ze względu na ochronę środowiska należy zaliczyć :   - zużycie  wody dla potrzeb technologicznych i  sanitarno-porządkowych, - występowanie ścieków socjalno-bytowych, przemysłowych (mycie pomieszczeń inwentarskich)  i wód opadowych,  - ścieki bytowe odprowadzone do przydomowej oczyszczalni ścieków, - wody opadowe odprowadzone do gminnej kanalizacji deszczowej, - występowanie emisji zorganizowanej substancji gazowych związanej  z procesem technologicznym hodowli i chowu trzody chlewnej (emisja metanu, amoniaku oraz w ilościach śladowych siarkowodoru, pyłów i odorów),   - występowanie emisji niezorganizowanej spalin samochodowych  podczas zasiedlania, dowozu pasz, wywozu nawozów naturalnych  (min. tlenki azotu, tlenek węgla i węglowodory),  - powodowanie emisji hałasu do otoczenia związane z prowadzoną hodowlą trzody chlewnej  i transportem,     - generowanie w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpadów  niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz zmieszanych odpadów komunalnych (zatrudnienie pracowników, utrzymanie czystości na terenie chlewni i gospodarstwa), - brak przekraczania standardów jakości środowiska i wartości odniesienia  w zakresie stężenia substancji w powietrzu poza granicami  terenu, do którego prowadzący instalację dysponuje tytułem  prawnym, - z uwagi na wystarczającą izolację budynków dla chowu trzody nie będzie wymagane ogrzewanie tych obiektów (tylko porodówka), ponieważ ciepłota zwierząt w tej fazie produkcji jest wystarczająca do utrzymania właściwej temperatury w budynku, a zaprojektowana wentylacja zapewnia właściwą cyrkulację powietrza, - planowane i istniejące chlewnie o obsadzie  102 DJP (łączna obsada w gospodarstwie po rozbudowie) nie zalicza się do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (instalacja IPPC8), - charakter prowadzonej działalności nie powoduje zaliczenia rozpatrywanego gospodarstwa do  zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, - budowa i funkcjonowanie chlewni  realizowana  na terenach rolnych, nie wpłynie  w znaczący sposób na środowisko przyrodnicze i na krajobraz, - nie występuje oddziaływanie na obszary NATURA 2000 z uwagi na brak   znaczących emisji substancji do środowiska i niskie emitory źródeł zanieczyszczeń oraz lokalizację ww. obszarów  w znacznej odległości ok. 10 [km] od gospodarstwa,  - prowadzona działalność nie jest zaliczana do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku,  - do mycia obiektów inwentarskich stosowane będą środki biodegradowalne,  a powstające ścieki przemysłowe odprowadzone zostaną do zbiorników do magazynowania płynnych nawozów naturalnych (zbiorniki na gnojowicę),  - prowadzona hodowla i chów trzody chlewnej będzie realizowana zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolnej oraz dobrostanem zwierząt gospodarskich, - przedmiotowe gospodarstwo rolne po planowanej rozbudowie nie będzie zaliczać się do podmiotów, dla których wymagany jest plan nawożenia.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Burmistrz Olesna
                                                                                                                                        Sylwester Lewicki