Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko.docx
 

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w Oleśnie

ogłasza nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych

 

 1. Adres Jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Ul. Jaronia 2

46-300 Olesno

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
 1. Wykształcenie: wykształcenie wyższe
 1. Główne obowiązki:

5. Wymagania niezbędne:

6. Wymagania dodatkowe:

Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak windy, praca biurowa przy monitorze ekranowym. Oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie, pokój nr 10

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

8 marca 2017 r. do godz. 1500. 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie. 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

Marlena Szulc

 

Wersja XML