Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii kablowej średniego napięcia w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej

Olesno, dnia 1 marca 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.8.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 27 lutego 2017 roku na wniosek Pana Dawida Jonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. Dawstar-Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii kablowej średniego napięcia”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Oleśnie ul. Częstochowskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 233 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

                                                                                                           Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                 Kierownik Wydziału
                                                                                                             Urbanistyki, Infrastruktury,
                                                                                                         Rolnictwa i Ochrony Środowiska
                                                                                                                  Krzysztof Dydyna

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:

2.   A.a.
     JK/KD

 

Wersja XML