Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w związku z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie budynków inwentarskich chowu świń w Wysokiej

 

Olesno, 17.03.2017 r.

Z.III.6220.01.2016                                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA OLESNA

            Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia, że:

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Olesna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie.

      Jednocześnie, zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, dostępną w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.  Zawiadamiam, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia w formie:

Złożone uwagi i wnioski, zgłoszone w terminie 21 dni, od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Olesna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                     Burmistrz Olesna

                                                                                                     Sylwester Lewicki

 

 

Wersja XML