Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich chowu świń. Budowa budynku loch luźnych i prośnych" w m. Wysoka

Olesno, 12.04.2017 r.

NR Z.III.6220.01.2016                                                                                      

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA OLESNA

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Burmistrz Olesna

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydanej w dniu 12 kwietnia 2017 r. na wniosek p. Rafaela Wolnego decyzji nr III.6220.24.2016 w o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich chowu świń. Budowa budynku loch luźnych i prośnych”, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 25, 27 i 28 k.m. 1 obręb Wysoka.

            Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni

 

                                                                                                                  Burmistrz Olesna

                                                                                                                  Sylwester Lewicki