Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i publicznej szkoły podstawowej

BURMISTRZ OLESNA

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

tel. 34  359 78 41- 44, fax. 34  359 72 83

 

     ogłasza konkursy  na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli

i  publicznej szkoły podstawowej,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

 

Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym BAJKOWA TRÓJECZKA w Oleśnie, ul. Sądowa 5, 46-300 Olesno

Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie, ul. Krasickiego 3, 46-300 Olesno,

Publiczne Przedszkole  w Wachowie , ul. Polna 15, 46-300 Olesno

Publiczne Przedszkole w Wojciechowie, ul. Okrzei 1, 46-300 Olesno

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie, ul. Polna 17, 46-300 Olesno

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełnią wymagania określone dla osób zajmujących stanowisko dyrektora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować  

       nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

     1)   ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje               

          do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

     2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs  

           kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w

          sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli,

     3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub

           pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

      4)  uzyskał:

      a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

      b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

      c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich

          czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko  

          dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 

          7  września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed  

           powierzeniem stanowiska dyrektora,

      5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 

            kierowniczym,

     6)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 

           26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379), 

          a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz.1842 ze zmian.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

     7)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

           przestępstwo skarbowe,

     8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia    

          publicznego,

     9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

          publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r.

poz. 168 ze zmian.).

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, dyrektora publicznej szkoły podstawowej  może

zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania   stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania  określone w § 1 pkt  2-9  w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki  może zajmować osoba niebędąca  nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

        1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  

              członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia   

              o  Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

              Konfederacji Szwajcarskiej,

        2)   ukończyła studia magisterskie,

        3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  

             stanowisku kierowniczym,

       4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

       5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

             lub postępowanie dyscyplinarne,

       6)   spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.

4.    Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce  może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ze zmian.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5.    Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację       o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej  –       w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy                     na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3 oraz oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

5)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy       na stanowisku kierowniczym,

6)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.168 ze zmian.),

9)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2016 r.    poz.1721 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

10)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

11)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

12)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) lub     w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo  o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.  z 2016 r, poz.1842 ze zmian.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

6. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  .....................................................................”.

                                                                                     ( nazwa przedszkola, szkoły)

Termin składania ofert upływa dnia  19 maja 2017 r.   o godzinie  12.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój  nr 112.

Konkursy przeprowadzą Komisje Konkursowe powołane przez Burmistrza Olesna.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                    

                                                                                                     BURMISTRZ OLESNA

 

                                                                                                    SYLWESTER LEWICKI