Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna.

 

I. Zamawiający.

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 II. Przedmiot zamówienia. 

 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie rozdzielni zewnętrznej dla zasilania stoisk przy amfiteatrze podczas Dni Olesna.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, stanowiącym załącznik do zapytania.
 3. Oferenci obowiązkowo zobowiązani są na etapie sporządzania oferty dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji.
 4. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759).
 5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i p.poż., a także zobowiązany jest do stałego utrzymania należytego porządku i należytego stanu technicznego placu budowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 7. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

III. Terminy wykonywania zamówienia. 

1.       Przewidywany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc (30 dni) od dnia podpisania umowy. 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 05.06.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 114.

V. Warunki udziału w postępowaniu.length for legibility) contentDefaultHeight: '100%', // For content (can be em, % or px) mediaMaxWidth: '85%', // For images (can be em, % or px) mediaMaxHeight: '70%', // For images (can be em, % or px) treatAsMedia: false, // Set to true for content to be resized as if it's media (good for video content) lightBoxMargin: null, // Margin around screen (can be em, % or px) - null default == 2em if pxToEm is available or 20px otherwise animateResize: false, animationSpeed: 150, useIframe: 'autodetect', // load contents in an iframe (good for cross-domain URLs). Options are: 'autodetect' (will load iframe for external URLs), true (will load in an iframe). false (will atempt to load with ajax). collapseHeightWhenPossible: false, // When content is shorter than available height, collapse height of lightbox reuseFragment: false, // When using a fragment from the same page as the link, reuse the same DOM nodes (persisting their state) or clone a new copy? closeButton: true, // Should we have a close button? closeButtonImage: '/public/template/slabowidzacy_strona/img/butterfly/close.png', // Set to the path of your close button image closeButtonCorner: 'tr', // Top left 'tl' or top right 'tr' or bottom left (bl) or bottom right (br) - top left is the most intuitive option that doesn't overlap scrollabrs clickOverlayCloses: true, // Will clicking the overlay layer (the dark tinted area) close the lightbox? preloadLoadingImage: '', // Specify an image path here and it will be preloaded preloadGalleryControlsSprite: '', // Specify an image path here and it will be preloaded /*galleryControlWidth: 49, // width of each control (default based on sprite that ships with butterfly) galleryControlHeight: 85, // height of each control (default based on sprite that ships with butterfly)*/ galleryMode: 'rel', // Allow navigation between lightboxed images? Options are: rel (all links that have the same 'rel' attribute), 'container' (all links within the one container), 'all' (all linked images), or nothing '' (don't use galleries) galleryContainers: '', // CSS selectors specifying elements that contain linked images to form discrete galleries. e.g: '.gallery-pets, #gallery-flowers' galleryLoops: false, // When you reach the end of the gallery, should 'next' take you back to the begining? (and vice versa) captionMode: 'title', // Whether to use captions, and if so, where to grab the caption text from? Options are: 'title' (the title attribute of the link), 'text' (any text within the link, including image alt text), or nothing '' (don't display captions) preloadNextGalleryImage: true, // Should the next lightbox be preloaded if it's an image? zoomFromClicked: false, // Experimental callbackPreOpen: null, // Six callback functions can be defined that will be called at various points in the opening, closing and resizing of lightboxes callbackPreResize: null, callbackPostResize: null, callbackPostOpen: lockScroll, callbackPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); }); let lockScroll = function(){ $('body').addClass('block-scroll'); }; let unlockScroll = function(){ $('body').removeClass('block-scroll'); }; let prepareRelForGalleries = function() { $('.galleryList').each(function( index ) { //lightbox dla galerii let datarel = $( this ).find("a").attr("data-rel"); $(this).find('a').attr('rel', datarel); }); } let prepareMenu = function() { $('.slabowidzacyPageContentLayoutLeft nav a[href="#"]').each(function() { if($(this).next('ul').length){ $(this).append(' pokaż podmenu'); } }); } let bindCookieModal = function() { if (ReadCookie('scookie_modal') === '0') { document.getElementById('cookieAccept').removeEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').removeEventListener('keydown', blockFocusBack); } else { document.getElementById('cookieAccept').addEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').addEventListener('keydown', blockFocusBack); } }