Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx
 

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko.docx
 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

 1.  Liczba lub wymiar etatu:  pełny etat

 

 1. Wykształcenie:  wyższe

 

 1. Wymagania niezbędne

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 1. Główne obowiązki
  • koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków dla przedsięwzięć i projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności z programów pomocowych Unii Europejskiej,
  • nadzór nad rozliczeniem merytorycznym i finansowym realizowanych projektów w ramach krajowych i zagranicznych programów pomocowych,
  • inicjowanie działań w zakresie szerokorozumianej promocji Gminy Olesno,
  • współpraca z partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi w zakresie rozwoju kultury, sportu i turystyki,
  • nadzór nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy, planów rozwoju gospodarczego i wynikających z nich programów oraz monitoring ich realizacji,

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko:

 „Kierownika Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy”

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

23 czerwca 2017 r. do godz. 1200.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

 

 BURMISTRZ  OLESNA

 

 Sylwester Lewicki

Wersja XML