Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – VIII nabór.

Olesno, dn. 12.06.2017 r.

 

Nr IX.III.271.04.17

 

Zapytanie Ofertowe

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – VIII nabór.

 

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub zebraniem wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości, położonych na terenie Gminy Olesno, wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. Zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r., nr 227, poz. 1367 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r., w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 oraz 2010r. Nr 162, poz. 1089), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r., w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Z 2014r., poz. 1973)., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

 

Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia robót: od 20 lipca 2017 r.

b) data zakończenia robót: do 20 września 2017r.

c) przekazanie dokumentacji określonej w pkt. - do 29 września 2017r.

 

UWAGA!

1.    Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych, przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających deklarację oraz firmę wykonującą inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, wobec tego ich ilość może być większa. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w Załączniku nr 1.

2.    Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

3.    Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.

4.    Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania przez WFOŚIGW w Opolu przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno - VIII nabór"

5.    Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Planowany termin prac został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, jednak nie może być dłuższy niż do dnia 20 września 2017r.

6.    Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy i państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

7.    Po dokonanym demontażu (lub odebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz z unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:

a) kart(-y) przekazania odpadu zawierającego azbest, w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych (nie ma potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu np. od wykonawcy do firmy transportowej). W przypadku więcej niż jednej karty przekazania odpadu należy ją opisać wykazując z których nieruchomości przywieziono odpady zawierające azbest.

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

·       dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest)

·       dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres) z której były odebrane wyroby zawierające azbest

·       wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości

b) kolorowych zdjęć nieruchomości, z których zdemontowano lub usunięto wyroby zawierające azbest, wykonanych na nieruchomości przed i po wykonaniu prac. Opisane zdjęcia (z adresem nieruchomości) należy przekazać drogą elektroniczną na adres email asz@olesno.pl

c) protokołu (-ów) odbioru robót spisanego (-ych) przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela gminy, potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac oraz zawierającym co najmniej adres nieruchomości, z której usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych wyrobów zawierających azbest - załącznik nr 4

·       oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy - załącznik nr 5

·       wykazu nieruchomości na terenie których wykonano prace - załącznik nr 6

·       dokumenty potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do: organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy, państwowego inspektora sanitarnego.

 

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

 

10. Sposób obliczenia ceny:

 

1.    Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową stałą dla każdego obiektu przez cały okres realizacji zadania.

2.    Ceną ofertową będzie suma wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 1 zgodnie z zakresem prac.

3.    Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.    Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT) do dwóch miejsc po przecinku.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego (rezygnacja z realizacji zadania) bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

 

III. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno- VIII nabór”, w terminie do 22.06.2017 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zadanie powinno być zrealizowane przez Wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2016 poz. 1987) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru o którym mowa  w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) lub przez wykonawcą wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987).

Odpady zostaną zdeponowane na składowiskach posiadających decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

 

VI. Warunki udziału Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:.

 1. Wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.
 3. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji na transport odpadów niebezpiecznych.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

  VII. Dodatkowe informacje.

1.      Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2.      Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

3.      Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków przyszłej umowy. Zamawiający wymaga, aby w treści umowy znalazły się zapisy treści niniejszego zapytania ofertowego w szczególności dotyczące opisu zamówienia.

4.       Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Szyszka – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 107 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna

 

DOCXZałącznik Nr 6.docx
DOCXZałącznik Nr 5.docx
DOCXZałącznik Nr 4.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 1.docx
 

 

Olesno, dnia 26.06.2017 r.

 

Nr IX-III.271.04.17

 

Protokół postępowania

 

1.        Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ogłosił zapytanie ofertowe pn.:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – VIII nabór

2.      Warunki zapytania umieszczono na stronie internetowej http://bip.biuletyn.info.pl/

3.      Wartość szacunkowa zamówienia: 33.000,00 złotych

4.      Słownik CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

5.      Termin składania ofert upłynął dnia 22.06.2017 r. o godz. 11.30, do tego dnia wpłynęły2 oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

1

P.P.H.U. eko-grunt Wojciech Wieczorek

43-300 Bielsko-Biała, ul. Goleszowska 15/20

29.010,00/31.330,80

2

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

28-142 Tuczępy, Dobrów 8

19.676,05/21.250,13

 

6.      Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

7.      Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 2 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

Wersja XML