Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji pełno branżowego inspektora nadzoru nad realizacją zadania  inwestycyjnego : Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno.

Olesno, dn. 10.07.2017 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX.IV.271.07.17

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Pełnienie funkcji pełno branżowego inspektora nadzoru nad realizacją zadania  inwestycyjnego :

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Szacowany koszt wykonania inwestycji: 2.000.000,00 zł

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy :

Pełny zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 290 z póź. zm.) w szczególności:

a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;

b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych  instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

e) Sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę  robót budowlanych do inspekcji technicznych i odbioru końcowego; sprawdzania dokumentacji powykonawczej;

f) Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;

g) Przeprowadzenie rozliczenia  wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur; h) Sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe; potwierdzenie gotowości do ich odbioru, dokonanie odbioru;

i) Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;

j) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji. Trudności winny być przesyłane do Zamawiającego droga pisemną.

k) Składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania realizacji Zadania oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych co najmniej raz na 1 miesiąc. Każdy raport powinien zawierać co najmniej:

- wykaz robót rozpoczętych i zakończonych w danym okresie;

- analiza procentowa wykonywanych robót;

- informacje o robotach planowanych na następny okres sprawozdawczy;

- siły, środki, sprzęt Wykonawcy robót budowlanych biorących udział w realizacji Zadania, dane dotyczące podwykonawców;

- informacje dotyczące realizacji robót nadzorowanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem aspektów BHP, kontroli jakości, aprobat technicznych, gwarancji na materiały i urządzenia;

- zgodność postępu robót ze Szczegółowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym z opisem ewentualnych pojawiających się trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych;

- krótki i rzeczowy opis problemów powstałych w trakcie wykonywania robót wraz z propozycją działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania;

- dokumentację fotograficzną na płycie CD (minimum 10 zdjęć obejmujących cały plac budowy) przebiegu aktualnie prowadzonych prac i przedkładanie tej dokumentacji Zamawiającemu w formie cyfrowej (pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF lub RAW, które muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy 12mln pikseli) wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i poziomy. Zdjęcia wraz z opisami.

l) Dokonanie analizy i zatwierdzanie Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego; m) Uczestniczenie w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron;

n) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym, w Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie;

o) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania zasad i przepisów w zakresie podwykonawstwa określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a inwestorem;

p) Dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji;

q) W przypadku wyniknięcia po zakończeniu realizacji umowy kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;

r) Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu

s) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w całym okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych;

t) Posiadanie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez wszystkich Inspektorów Nadzoru przez cały okres realizacji umowy,

3. Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do  pobytu na terenie budowy gwarantującego jej prawidłową realizacje przynajmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego lub Kierownika budowy.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Realizacja przedsięwzięcia dla którego ustanawia się nadzór inwestorski powinna zakończyć się najpóźniej do 30.06.2019 r., jednakże zobowiązanie Inspektora wygaśnie po upływie terminu gwarancji robót budowlanych.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 20.07.2017 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia;

-     warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi nadzoru nad inwestycją dotyczącą budowy lub przebudowy lub rozbudowy dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych o wartości co najmniej 100.000,00 złotych każda.

 

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-      warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osób, które będą pełnić funkcję inspektora nadzoru wraz z kopią uprawnień budowlanych w specjalności:

- drogowej;

- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

4)      Sytuacji ekonomicznej i technicznej.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  1.       Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2.       Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia: kopia uprawnień w specjalności drogowej oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym przynależność do izby.
  3.       Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości i daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły końcowego odbioru prac itp.) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

1.      Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną zgodnie z formularzem ofertowym.

3.      Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 350 91 64 w godz. 730 – 1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy treści niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

IX. Załączniki:

DOC1.3 wykaz usług.doc
DOC1.2 wykaz osób.doc
DOC1.1. formularz ofertowy.doc
 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

 

Roman Kokot

 

Olesno, dn. 10.08.2017 r.

Nr IX.IV.271.07.17

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania pn.: Pełnienie funkcji pełno branżowego inspektora nadzoru nad realizacją zadania  inwestycyjnego : Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie  w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

 

Uzasadnienie prawne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Wersja XML