Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - zmiana decyzji

Olesno, dnia 1 września 2017 roku

 

Nr Z.III.6733.24.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 25 sierpnia 2017 roku na wniosek stron, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji                                  Nr Z.III.6733.6.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinak sieci wodociągowej  Ø 110 i kanalizacji sanitarnej Ø 200” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie przy ul. Dobrodzieńskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 5437/6, 5271, 5416/6 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 4 września 2017 roku.

 

 

                                                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                               Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                     Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:

JK/KD

Wersja XML