Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycinka drzew

IX-III.271.01.18                                                                                                                                       Olesno, dn. 31.01.2018 r.

Zapytanie Ofertowe

dot. „Wycinki drzew”

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- wierzba przy ul. Konopnickiej

- dąb czerwony w parku miejskim

- 6 sztuk wierzb przy parkingu i kanale przy ul. Drzymały

- 2 lipy na cmentarzu przy ul. Lublinieckiej (+ jemioła)

- dęby w Wojciechowie w środku ulicy Lipowej (20 szt.)

- dwa dęby i dwa jesiony w Bodzanowicach przy ulicy Młyńskiej

- jesiony przy ul. Okrzei w Wojciechowie (46 szt.)

- 10 sztuk drzew wokół Hotelu Olesno

- lipa w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej

- drzewa w małym parku (przy Lidlu)(10 szt.)

Drzewa, gałęzie, krzewy oraz wywrot pochodzące z wycinki drzew stanowią własność wykonawcy.

Wykaz drzew do usunięcia do 28 lutego 2018r.:

 

Lp.

 

Gatunek drzewa

 

Obwód pnia na wys. 130 cm

1.

topola osika

64

2.

topola osika

67

3.

topola osika

85

4.

dąb  szypułkowy

197

5.

dąb szypułkowy

240

6.

lipa drobnolistna

76

7.

klon zwyczajny

200

8.

klon zwyczajny

181

9.

klon zwyczajny

185

10.

klon zwyczajny

158

11.

klon zwyczajny

127

12.

klon zwyczajny

154

13.

klon zwyczajny

150

14.

klon zwyczajny

152

15.

klon zwyczajny

178

16.

klon zwyczajny

148

17.

klon zwyczajny

139

18.

klon zwyczajny

183

19.

klon zwyczajny

142

20.

klon zwyczajny

180

21.

klon zwyczajny

155

 

 

Lp.

 

Gatunek drzewa

 

Obwód pnia na wys. 130 cm

1.

robinia akacjowa

106

2.

klon

70

3.

robinia akacjowa

106

4.

robinia akacjowa

106

5.

klon

84

6.

robinia akacjowa

88

7.

robinia akacjowa

110

8.

robinia akacjowa

88

9.

klon

96

10.

robinia akacjowa

70

11.

robinia akacjowa

85

12.

klon

80

13.

robinia akacjowa

110

14.

robinia akacjowa

110

15.

robinia akacjowa

60

16.

robinia akacjowa

140

17.

robinia akacjowa

156

18.

klon

78

19.

robinia akacjowa

132

20.

robinia akacjowa

128

21.

robinia akacjowa

123

22.

klon

99

23.

robinia akacjowa

200

24.

robinia akacjowa

164

25.

klon

64

26.

robinia akacjowa

170

27.

robinia akacjowa

183

Kod CPV:

            77211400-6 – Usługi wycinania drzew

            77211500-7 – Usługi pielęgnacji drzew

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia 28.02.2018r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 05.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia. Koszty wymienionych wyżej robót będą pokryte w części wartością pozyskanego drewna. W przypadku gdy koszt wycinki drzew przewyższy wartość pozyskanego drewna Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy.
 5. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pozyskane w wyniku wycinki drewno (cena, którą zamawiający zapłaci  wykonawcy musi uwzględniać koszty  pozyskania drewna) lub który zaproponuje najniższą kwotę wynagrodzenia w przypadku gdy koszt  robót przewyższy  wartość drewna.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Załączniki:

 1. DOCformularz-ofertowy.doc
Wersja XML