Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont "małej" sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.

Olesno, dnia 22.02.2018 r.

Nr PSP.01.2018

 

Remont "małej" sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

1.1  Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

46-300 Olesno, ul. Pieloka 12

NIP: 5761582691 REGON: 367993413

 tel. 34 358 20 82, e-mail: gim1@olesno.pl, sekgim1olesno@interia.pl

w imieniu której działa:

Adam Adamski – dyrektor szkoły

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza 30.000 Euro.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1332), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1.         Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie małej sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w szczególności remont podłogi, roboty malarskie, wymiana drzwi wejściowych, remont schodów wejściowych.
 2.         Zakres robót został szczegółowo określony w przedmiarze robót będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 3.         Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 4.         Prace budowlane nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu zajęć w placówce.
 5.         Wykonanie prac najbardziej hałaśliwych Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z dyrektorem placówki lub osobą przez niego wyznaczoną.
 6.         Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: 24 miesiące.
 7.         W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 8.         Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 9.         Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

 Termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 14.08.2018 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) posiadają potencjał techniczny,

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) wraz z kosztorysem ofertowym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1.     Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2.     Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1.     Ofertę (czyli formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym) należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do dnia 09.03.2018 r. do godz. 10.00.
 2.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji papierowej.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1.     Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2.     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3.     Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1.     Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2.     Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz terminu wykonania.

 


 Załączniki:

PDF1.2 przedmiar robót.pdf
DOC1.1 formularz-ofertowy.doc
 

 

Dyrektor Szkoły

Adam Adamski

Wersja XML