Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla biura JRP pn.. ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno”

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr. POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Nazwa zamawiającego

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Oleśnie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w terminie do 23.03.2018 r., w siedzibie Zamawiającego

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Bartłomiej Tokarski

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Tel. 726261472 e-mail. b.tokarski@oleskiewodociagi.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego poleasingowego (wyprodukowanego w latach 2016-2018) lub równoważnie fabrycznie nowego gotowego do pracy z roku 2017 lub 2018 (o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji zamówienia) dla biura Jednostki Realizującej Projekt pn.. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr. POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kod CPV:

30.12.14.30-6 (cyfrowe urządzenia powielające),

30.12.12.00-5 (urządzenia fotokopiujące),

   38.52.00.00-6 (skanery)

Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do dnia 06.04.2018r.

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 2-Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 1-Oświadczenie.docx
PDFOPWiK-Zapytanie ofertowe.pdf
 

 

Zarząd spółki 

Gerard Ligus

Wersja XML