Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci

Nr IX.IX.271.07.2018                                                                   Olesno, dn. 19.04.2018 r.

 

Rozpoznanie cenowe

 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci

                                                       

 

 1. Zamawiający:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie zorganizowania 7-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla dwójki dzieci – uczestników projektu „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunów (łącznie 4 osoby).

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje rehabilitację uczestników turnusu (dzieci) oraz organizację programu rekreacyjno-wypoczynkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. Nr 511) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z  2007 r. Nr 230, poz. 1694).

2.3. Ośrodek, w którym będzie odbywać się turnus rehabilitacyjny musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków i organizatorów turnusu, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup turnusowych osób ze schorzeniami:

1 x dziecko narządu ruchu,

1 x dziecko słabo słyszące.

2.4. Zamówienia obejmuje w szczególności:

- zakwaterowanie uczestników turnusu w pokojach 2-osobowych, wszystkie pokoje z   pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- pełne wyżywienie wraz z napojami (min. śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka,

- bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska),

- opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu (jeśli dotyczy),

- przeprowadzenie badań lekarskich dzieci określających wskazanie zabiegów leczniczych (w pierwszym dniu turnusu),

- przeprowadzenie minimum 2 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie dla każdego dziecka, wg zaleceń lekarza ośrodka,

- zapewnienie dzieciom zajęć integracyjnych.

2.5. Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.6. Ośrodek musi być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

III. Składanie ofert:

 

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 27.04.2018 r. do godz. 10.00, lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci.

 

 1. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe

 

 1. Termin realizacji zamówienia:  Turnus obejmuje 7 dni pobytowych. Zamawiający wymaga, aby turnus rozpoczął się nie wcześniej niż od dnia 4 czerwca 2018 r., a zakończył się nie później niż 30 czerwca 2018 r.

 

 1. Kryteria wyboru ofert: 100% - cena

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

7.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym cenę za całość zamówienia oraz określić cenę 1 uczestnika kursu.

7.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.4. Cenę oferty należy określić z należną starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki  wpływające na ostateczną cenę.

7.5. Jeżeli wykonawca ma zamiar zaproponować rabat lub upust ceny, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości.

7.6. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, gdyż Zamawiający nie będzie dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego będzie brana cena łączna.

7.7. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku.

7.8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania: Zamawiający niezwłocznie poinformuje oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę przelewem na konto bankowe Wykonawcy  po zrealizowaniu udzielonego zamówienia w terminie do 30 dni.

 

 1.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część rozpoznania cenowego są:
 1. PDFrozpoznanie cenowe - turnus rehabilitacyjny.pdf
 2. DOCZałącznik nr 1 - fomularz ofertowy.doc
   

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

 

Małgorzata Pach

 

Nr IX.IX.271.07.2018                                                                                             Olesno, 27 kwietnia 2018 r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania cenowego z dnia 19 kwietnia 2018 r. dotyczące „Zorganizowania i przeprowadzenia turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci” realizowanego w ramach projektu „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż nie została złożona żadna oferta.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Wersja XML