Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie Projektu Budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka)

Ogłoszenie nr 572029-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.
 

Gmina Olesna: Wykonanie Projektu Budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie Projektu Budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka)
Numer referencyjny: Nr IX.271.46.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka) z wodociągu Wysoka - Gmina Olesno na długości około 550 mb. 3.2 Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem warunków ich wykonania : 1) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją. 2) Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami. 3) Dokumentacja powinna zawierać : - Projekt budowlany – 5 sztuk. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie 2 egz. - Przedmiary robót – 2 egz. - Kosztorys inwestorski – 2 egz. ( z tabelami elementów scalonych). 4) Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki. 5) Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa osobiste i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji. 7) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu. 8) Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 9) Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z ewentualnymi zmianami w przepisach prawnych. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadać na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej. 3.3 Projekty budowlane winny zawierać: 1) Mapę do celów projektowych dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych tere¬nów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę. Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca. 2) Plan orientacyjny w skali 1:10000. 3) Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających. 3.4 Zakres planowanej usługi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obejmuje w szczególności: 1) Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu¬blicznego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana). 2) Wykonanie projektu budowlanego brakującej sieci wodociągowych w 5 egz. 3) Sporządzenia bilansu zapotrzebowana w wodę dla posesji Nr 68. 4) Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wy¬konanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego). 5) Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej . 6) Wykonanie zestawienia długości sieci i przyłącza z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki , rodzaju materiału i średnicy przyłącza. 7) Projektu tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót - jeśli będzie wymagany - 5 egz. 8) Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz. 9) Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3.5 Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące za¬łączniki; 1) Wykaz opracowań, 2) Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy tech¬nicznej, 3) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć, 4) W/w Załączniki stanowią integralną część dokumentacji projektowej. 3.6 Informacje dodatkowe dotyczące sporządzania oferty - w cenie oferty należy uwzględnić koszty uzyskania mapy zasadniczej dla celów projektowych i mapy ewidencji gruntów , koszty wszystkich uzgodnień oraz koszty innych niezbędnych dokumentów. 3.7 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.8 Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami. 3.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.13 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.14 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.15 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.16 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie głównego projektanta 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określona w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFsiwz.pdf
PDF3.5 mapa poglądowa.pdf
DOC3.4 projekt umowy.doc
DOC3.3 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
DOCX3.2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOC3.1 formularz ofertowy.doc

 

Olesno, dnia 20.06.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w dniu 20.06.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn.: Wykonanie Projektu Budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka)

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14.000,00 złotych

 

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy i cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Doświadczenie inspektora nadzoru

 (ilość wykonanych usług)

1.

SANIS Andrzej Żabkin, Jakub Wrzesiński s. c.

03-966 Warszawa, ul. Afrykańska 8/32

17.220,00

4

2.

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN

mgr inż. Andrzej Stańkowski

46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18

13.398,35

5

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 21.06.2018 r.

Nr IX.271.46.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl, zamowienia@olesno.pl

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie Projektu Budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej (z wodociągu Wysoka)

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN mgr inż. Andrzej Stańkowski

46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- doświadczenie (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Doświadczenie inspektora nadzoru

 (ilość wykonanych usług)

 

 

Suma

 

 

1.

SANIS Andrzej Żabkin, Jakub Wrzesiński s. c.

03-966 Warszawa, ul. Afrykańska 8/32

46,68

30

76,68

2.

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN

mgr inż. Andrzej Stańkowski

46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18

60

40

100

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500172901-N-2018 z dnia 23-07-2018 r.

Gmina Olesna: Wykonanie Projektu Budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 572029-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie Projektu Budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Nr IX.271.46.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej do posesji Nr 68 w Kolonii Łomnickiej ( z wodociągu Wysoka) z wodociągu Wysoka - Gmina Olesno na długości około 550 mb. 3.2 Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem warunków ich wykonania : 1) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją. 2) Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami. 3) Dokumentacja powinna zawierać : - Projekt budowlany – 5 sztuk. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ujętych w projekcie 2 egz. - Przedmiary robót – 2 egz. - Kosztorys inwestorski – 2 egz. ( z tabelami elementów scalonych). 4) Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki. 5) Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa osobiste i majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji. 7) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich kserokopii Zamawiającemu. 8) Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 9) Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do dokonywania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z ewentualnymi zmianami w przepisach prawnych. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiadać na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej. 3.3 Projekty budowlane winny zawierać: 1) Mapę do celów projektowych dla terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych tere¬nów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę. Mapę zasadniczą oraz pozostałe dokumenty geodezyjne zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca. 2) Plan orientacyjny w skali 1:10000. 3) Mapę ewidencji gruntów, wykaz właścicieli i władających. 3.4 Zakres planowanej usługi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obejmuje w szczególności: 1) Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu¬blicznego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej (jeśli będzie wymagana). 2) Wykonanie projektu budowlanego brakującej sieci wodociągowych w 5 egz. 3) Sporządzenia bilansu zapotrzebowana w wodę dla posesji Nr 68. 4) Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczenia o zgodzie na zaprojektowanie i wy¬konanie rurociągów przez ich posesje. Obowiązują również uzgodnienia negatywne (Oświadczenia o braku zgody - podpisane przez zainteresowanego). 5) Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej . 6) Wykonanie zestawienia długości sieci i przyłącza z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki , rodzaju materiału i średnicy przyłącza. 7) Projektu tymczasowej organizacji ruchu - wytyczne dla wykonawcy robót - jeśli będzie wymagany - 5 egz. 8) Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w miarę wystąpienia takiej potrzeby) - 3 egz. 9) Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3.5 Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące za¬łączniki; 1) Wykaz opracowań, 2) Pisemne oświadczenie Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy tech¬nicznej, 3) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym/kompletnym dla celu, któremu ma służyć, 4) W/w Załączniki stanowią integralną część dokumentacji projektowej. 3.6 Informacje dodatkowe dotyczące sporządzania oferty - w cenie oferty należy uwzględnić koszty uzyskania mapy zasadniczej dla celów projektowych i mapy ewidencji gruntów , koszty wszystkich uzgodnień oraz koszty innych niezbędnych dokumentów. 3.7 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń należy dodać zapis lub równoważny. 3.8 Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14000.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN mgr inż. Andrzej Stańkowski 
Email wykonawcy: stan-inst-klb@wp.pl 
Adres pocztowy: 46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18 
Kod pocztowy: 46-300 
Miejscowość: Olesno 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13398.35 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13398.35 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17220.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML