Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz docieplenie stropu nad parterem w lokalu mieszkalnym przy ulicy Opolskiej 9 w Oleśnie

Olesno, dn. 21.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr IX.IV.271.04.2018

 

Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz docieplenie stropu nad parterem w lokalu mieszkalnym przy ulicy Opolskiej 9 w Oleśnie.

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz docieplenie stropu nad parterem w lokalu mieszkalnym przy ulicy Opolskiej 9 w Oleśnie zamieszkałym przez wielopokoleniową rodzinę romską”.
 2. Zakres robót powinien obejmować m.in.:
  1. Docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną oraz wykonanie podłogi z płyt OSB.
  2. Demontaż starych grzejników i montaż nowej instalacji wraz z nowymi grzejnikami.
  3. Demontaż pieca kaflowego i montaż pieca kuchennego wolnostojącego z płaszczem wodnym oraz montaż zbiornika do podgrzewania wody o pojemności 150 dm/3.
  4. Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego poszczególnych etapów prac.
 5. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane.

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 29.08.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
 2.  Kosztorys ofertowy.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Roman Kokot – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 9164; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

 

X. Załączniki

PDF1.2 przedmiar robót.pdf

DOCX1.1 formularz.docx
 

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Roman Kokot

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

i Lokalami Urzędu Miejskiego

Wersja XML