Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie

DOCXUchwała Nr I-1-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.docx
DOCXUchwała Nr I-2-18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie.docx
PDFUchwała Nr II-3-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr II-4-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr II-5-18 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr II-6-18 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr II-7-18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna.pdf
PDFUchwała Nr II-8-18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi....pdf
PDFUchwała Nr II-9-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-10-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-11-18 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-12-18 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-13-18 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr II-14-18 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu...pdf
PDFUchwała Nr II-15-18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...pdf
PDFUchwała Nr II-16-18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania...pdf
PDFUchwała Nr II-17-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywniościowych...pdf
PDFUchwała Nr III-18-18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr III-19-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr III-20-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr III-21-18 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr III-22-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr III-23-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr III-24-18 w sprawie zmiany Uchwały nr LXI-457-18 z dnia 6 listopada 2018 roku.pdf
PDFUchwała Nr III-25-18 w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno na lata 2017-2032.pdf
PDFUchwała Nr III-26-18 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych...pdf
PDFUchwała Nr III-27-18 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu.pdf
PDFUchwała Nr III-28-18 w sprawie określenia form,trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się...pdf
PDFUchwała Nr IV-29-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr IV-30-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IV-31-19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr IV-32-19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr IV-33-19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr IV-34-19 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf
PDFUchwała Nr IV-35-19 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektórych szkół niektórych szkół podstawowych.pdf
PDFUchwała Nr IV-36-19 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokaliz..pdf
PDFUchwała Nr IV-37-19 w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno 2019-2035.pdf
PDFUchwała Nr IV-38-19 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+.pdf
PDFUchwała Nr V-39-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-40-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr VI-41 -19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-42-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VI-43-19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VI-44-19 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.pdf
PDFUchwała Nr VI-45-19 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.pdf
PDFUchwałą Nr VI-46-19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.pdf
PDFUchwała Nr VII-47-2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr VII-48-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VII-49-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr VII-50-2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VII-51-2019 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokalizacji....pdf
PDFUchwała Nr VII-52-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodow publicznych szkół podstawowych prowadzonych prez Gminę Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VII-53-2019 w sprawie zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf
PDFUchwała Nr VII-54-2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-55-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-56-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VIII-57-19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.pdf
PDFUchwała Nr VIII-58-19 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-59-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-60-19 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Olesna,dot. wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa.pdf
PDFUchwała Nr VIII-61-19 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze.pdf
PDFUchwała Nr VIII-62-19 w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-63-19 zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr VIII-64-19 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-65-19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom...pdf
PDFUchwała Nr X-66-19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr X-67-19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr X-68-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019r.pdf
PDFUchwała Nr X-69-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr X-70-19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf
PDFUchwała Nr X-71-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr X-72-19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr X-73-19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf
PDFUchwała Nr X-74-19 zmieniająca Uchwałę nr VIII-65-19 z dnia 23 kwietnia 2019r.pdf
PDFUchwała Nr X-75-19 w sprawie aktualizacji Uchwały nr XXIV-176-16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 02.08.2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gm..pdf
PDFUchwała Nr X-76-19 w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.pdf
PDFUchwała Nr XI-77-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XI-78-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XI-79-19 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. Cieszy nas piłka.pdf
PDFUchwała Nr XI-80-19 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. Tradycje, kultura, edukacja -rozwijamy przyjaźń polsko....pdf
PDFUchwałą Nr XI-81-19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf
PDFUchwała Nr XI-82-19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XI-83-19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XI-84-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XI-85-19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf
PDFUchwała Nr XI-86-19 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.pdf
PDFUchwała Nr XII-87-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr XII-88-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XII-89-19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym.pdf
PDFUchwała Nr XII-90-19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. Dobre przedszkole - lepsza przyszłość.pdf
PDFUchwała Nr XII-91-19 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych.pdf
PDFUchwała Nr XII-92-19 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XII-93-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIII-94-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIII-95-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XIII-96-19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno...pdf
PDFUchwała Nr XIII-97-19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego POlicji informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFUchwała Nr XIII-98-19 w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-99-19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-92-19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno..pdf
PDFUchwała Nr XIII-100-19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchmości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XIII-101-19 w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XIII-102-19 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków..pdf
PDFUchwała Nr XIII-103-19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego wraz z odpowiedzią na skargę.pdf
PDFUchwała Nr XIII-104-19 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XIV-105-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIV-106-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XV-107-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XV-108-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XV-109-19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf
PDFUchwała Nr XV-110-19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XV-111-19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XV-112-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XV-113-19 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV-367-06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XV-114-19 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XV-115-19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf
PDFUchwała Nr XV-116-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.82.11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XV-117-19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf
PDFUchwała Nr XVI.118.19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr XVI.119.19 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2020 roku.pdf
PDFUchwała Nr XVI.120.19 w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła na bardziej.....pdf
PDFUchwała Nr XVI.121.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.122.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.123.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.124.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.125.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.126.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.127.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.128.19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XVI.129.19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XVI.130.19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XVI.131.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVI.132.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-133-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVII-134-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.135.19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-136-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-137-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XV-109-19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania...pdf
PDFUchwała Nr XVIII.138.19 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok stanowiący część strategii.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.139.19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.140.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.141.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-142-19 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.143.19 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-144-19 w sprawie zmiany uchwały Nr II.15.18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczególowych warunków....pdf
PDFUchwała Nr XVIII.145.19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.46.19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad...pdf
PDFUchwała Nr XIX-146-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIX-147-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XIX-148-19 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XIX-149-19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XVI-120-19 z dnia 30 października 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr XX-150-19 w sprawie uchwalenia nudżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XX-151-19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XX-152-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XX-153-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XX-154-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno..pdf
PDFUchwała Nr XX-155-19 w sprawie dopłaty do ścieków.pdf
PDFUchwała Nr XX-156-19 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XX-157-19 w spr.zmiany uchwały Nr XXV-214-04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24.11.2004 r. w spr.ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XX-158-19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olesno w roku szkolnym 2019-2020.pdf
PDFUchwała Nr XX-159-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XX-160-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-46-19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.02.2019r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt...pdf
PDFUchwała Nr XXI-161-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXI-162-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXI-163-20 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych.pdf
PDFUchwała Nr XXI-164-20 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych.pdf
PDFUchwała Nr XXI-165-20 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFUchwała Nr XXI-166-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXI-167-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXI-168-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXI-169-20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXI-170-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXI-171-20 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XXI-172-20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości...pdf
PDFUchwała Nr XXII-173-2020 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXII-174-2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXII-175-2020 w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów.pdf
PDFUchwała Nr XXII-176-2020 w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.pdf
PDFUchwala Nr XXII-177-20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych...pdf
PDFUchwała Nr XXII-178-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania wformie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na.pdf
PDFUchwała Nr XXII-179-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2020-2022.pdf
PDFUchwała Nr XXII-180-2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała.XXII-181-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-182-20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm. Olesno na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-183-20w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII-178-20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 03.03.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania...pdf
PDFUchwała Nr XXIII-184-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gm. Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-185-20 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-35-19 RM w Oleśnie z dnia 22.01.2019 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom...pdf
PDFUchwała Nr XXIII-186-20 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-187-20 w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-188-20 w sprawie zmiany budżetu Gmiy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-189-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-190-20 w sprawie Programu Ochorny Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-191-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-192-20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.pdf
PDFUchwała Nr XXV-193-20 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUcchwała Nr XXV-195-20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w....pdf
PDFUchwała Nr XXV-196-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXV-197-20 w sprawie przystąpienia gminy Olesno do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXV-198-20 w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żlobku Miejskim w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XXV-199-20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy lesno na lata 2021-2030.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-201-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-202-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-203-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-204-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-205-20 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-206-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-207-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-208-20 w sprawie zaliczenia ul. Azaliowej, ul. Kalinowej, ul. Magnoliowej, ul. Lipowej w Oleśnie, do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-209-20 w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dzieckaw Żłobku Miejskim w Oleśnie...pdf
PDFUchwała Nr XXVI-210-20 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-211-2020 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych OPWiK na lata 2020-2022.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-212-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-213-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-214-20 w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno do roku 2030.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-215-20 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-216-20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-217-20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-218-20 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-219-20 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-220-20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-221-20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-222-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzdaż nieruchomosci na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-223-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-224-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-225-20 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-226-20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gm. Olesno w roku szkolnym 2020-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.227.20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.229.20 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.230.20 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.231.20 w sprawie rozszerzenia zasięgu ulicy Leśnej w miejscowości Borki Małe.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.232.20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.233.20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUC50BF~1.PDF
PDFUchwała Nr XXVIII.235.20 w sprawie przyjęcia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.236.20 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.237.20 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.238.20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.239.20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-240-20 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-241-20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-242-20 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI-454-18 z dnia 06.11.2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-243-20 w sprawie przyjęci Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-244-20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na tereenie Miasta Olesna.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-245-20 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Oleśnie oraz ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-246-20 w sprawie wyrażenia opinii dot. wniesienia aportu do spółki OPWiK Sp.z.o.o. w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XXX.247.20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok..pdf
PDFUchwała Nr XXX.248.20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX.249.20 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów........pdf
PDFUchwała Nr XXX.250.20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego....pdf
PDFUchwała Nr XXX.251.20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.252.20 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu...pdf
PDFUchwała Nr XXXII-253-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXII.254.20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-255-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.256.20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
ODTUchwała Nr XXXIII.257.20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.odt
PDFZałącznik do uchwały Nr XXXIII.257.20.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.258.20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
DOCUchwała Nr XXXIII.259.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc
PDFZałącznik do uchwały Nr XXXIII.259.20.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.260.21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.261.21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.255.20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody.....pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.262.21 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych OPWiK Sp. z.o.o..pdf
PDFUchwała Nr XXXV-263-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.264.21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXV.265.21 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Oleska Jedynka.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-266-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-267-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-268-21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosppodarki Wodnej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-269-21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-270-21 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-271-21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-272-21 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gosp. wskazanym grupom...pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-273-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnyi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-274-21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-275-21 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Oleska Jedynka.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.276.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.277.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII.278.21 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu LIFE .pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-279-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-280-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-281-21 w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-282-21 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-283-21 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2021-2025.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-284-21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf

PDFUchwała Nr XL-285-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XL-286-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XL-287-21 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XL-289-21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej.pdf
PDFUchwała Nr XL-290-21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki O P W i K Spółka z o.o. w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XL-291-21 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf
PDFUchwała NrXL-292-21 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLI.293.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLI.294.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLI.295.21 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XLI.296.21 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr XLI-297-21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLI.298.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości......pdf
PDFUchwała Nr XLI.299.21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLI.300.21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochowach gospodarstwa domowego.pdf
PDFUchwała Nr XLI.301.21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLI.302.21 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.......pdf
PDFUchwała Nr XLI.303.21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030.pdf
PDFUchwała Nr XLI.304.21 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego.pdf
PDFUchwała Nr XLII.305.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLII.306.21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLII.307.21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLII.308.21 w sprawie ustalenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...pdf
PDFUchwała Nr XLII.309.21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLII.310.21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLII.311.21 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie....pdf
PDFUchwała Nr XLIII.312.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLIII.313.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLIII.314.21 w sprawie zaliczenia ul. Cyprysowej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr XLIII.315.21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego ....pdf
PDFUchwała Nr XLIII.316.21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o..pdf
PDFUchwała Nr XLIII.317.21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa........pdf
PDFUchwała Nr XLIII.318.21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLIII.319.21 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpoadów komunalnych.........pdf
PDFUchwała nr XLIII.320.21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.....pdf
PDFUchwała Nr XLIII.321.21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-322-21w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-323-21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-324-21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie i Chomącko.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-325-21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-326-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLV-327-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLV-328-21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLV-329-21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf
PDFUchwała Nr XLV-330-21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII-272-21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XLV-331-21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach Świercze, Łomnica i Borki Małe.pdf
PDFUchwała Nr XLV-332-21 w sprawie zmiany uchwały Nr II-15-18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29.11.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi...pdf
PDFUchwała Nr XLV-333-21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o..pdf
PDFUchwała Nr XLV-334-21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI.335.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLVI.336.21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI.337.21 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf
PDFUchwała Nr XLVI.338.21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV.334.21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.10.2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.......pdf


 


 


 


 


 

Wersja XML