Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2019 roku

Olesno, dnia 05.12.2018 r.

Nr IX-III.10.18

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2019 roku”

I. Zamawiający: Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu psom mikroczipu, potwierdzonej wydaniem właścicielowi dokumentu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.
 2. Zamawiający   przekaże  Wykonawcy  odpowiednią  do  przeprowadzenia   usługi   ilość  mikroczipów oraz użyczy czytnik mikroczipów.
 3. Szacunkowa ilość mikroczipów zaplanowanych do wszczepienia – 400 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości sztuk mikroczipów przeznaczonych do wszczepienia w okresie obowiązywania umowy.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

IV. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie kwota, wyliczona zgodnie z cenami podanymi w formularzu ofertowym, obejmująca koszty wykonania pełnego zakresu usługi wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględniająca wszelkie inne koszty związane z prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem usługi:

 1. Koszt  wszczepienia 1 czipu w  przychodni weterynaryjnej.
 2. Koszt  wszczepienia 1 czipu w trakcie czipowania  psów  na terenie Gminy Olesno.

V. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie dostarczonej raz w miesiącu faktury z terminem płatności 30 dni, do której dołączone zostanie zestawienie ilości wykonanych zabiegów w danym miesiącu.

 

VI. Kryterium oceny ofert: najniższa cena -100 %

 

VII. Wymagane dokumenty (oświadczenia) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

VIII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy), umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na czipowanie psów na terenie gminy Olesno w 2019 roku".

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami do dnia  12.12.2018 r. do godziny 09.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

X. Informacje dodatkowe:

1. Wykonanie usługi wszczepienia czipu musi być potwierdzone wydaniem właścicielowi psa odpowiedniego dowodu identyfikacji zwierzęcia oraz  rejestracji  w bazie zwierząt oznakowanych ANIMAL ID.

2. Wykonawca zobowiązany jest dążyć do wykonania pełnego zakresu usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń z tego tytułu, dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności.

Załączniki
DOCZałącznik - formularz ofertowy - czipowanie psów.doc
DOCXumowa na czipowanie.docx
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof  Dydyna

 

Wersja XML