Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie”

Olesno, dnia 10.01.2019 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX.III.271.01.2019

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie”.

Koszt wykonania inwestycji: 2.058.000,00 zł

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy :

1) pełen zakres czynności określonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

2) udział (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokołu przekazania terenu i placu budowy, 

3) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,

4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecności wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej,

5) kontrola prawidłowości realizacji zadania z harmonogramem,

6) na żądanie Zamawiającego sporządzanie miesięcznych raportów (na koniec miesiąca) z przebiegu robót,

7) udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (dotyczy wszystkich inspektorów branżowych),

8) przygotowywanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru,

 9) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp.

10) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie końcowego protokołu odbioru robót budowlanych,

11) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, m.in. sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych z uwzględnieniem kalkulacji kosztowych.

12) sprawdzenie/zatwierdzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przedłożonej przez wykonawcę robót

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do:

1) kontroli budowy (w dni robocze od poniedziałku do piątku – minimum raz w tygodniu) – co winno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i/lub podpisem na liście obecności,

2) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót – w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach zadania inwestycyjnego,  

3) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

4) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

5) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron.

 

Kod cpv

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w okresie wykonania i rozliczenia robót będących przedmiotem nadzoru (Zamawiający przewiduje rozliczenie robót w terminie jednego miesiąca od ich zakończenia), tj. do dnia 30.06.2019 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 18.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

-     warunek spełnią wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru nad inwestycją dotyczącą robót w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych o wartości co najmniej 100.000,00 złotych każda

  1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osób, które będą pełnić funkcję inspektora nadzoru wraz z kopią uprawnień budowlanych w specjalnościach:

- drogowej

- elektrycznej i elektroenergetycznej

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, C.O., gazu

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

  1. Sytuacji ekonomicznej i technicznej.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia: kopia uprawnień w specjalności drogowej oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym przynależność do izby.
  3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości i daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły końcowego odbioru prac itp.) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

  1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną zgodnie z formularzem ofertowym.
  3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Krystian Karaś – inspektor ds. drogownictwa Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy treści niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

IX. Załączniki:

DOC1.3 wykaz usług.doc (35,00KB)
DOC1.2 wykaz osób.doc (37,00KB)
DOC1.1. formularz ofertowy.doc (35,50KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna