Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycinka drzew

III.IX.01.2019                                                                                                                                          Olesno, dn. 30.01.2019 r.

Zapytanie Ofertowe

dot. „Wycinki drzew”

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Drzewa do wycinki w 2019

I – z terminem wycinki do  28 lutego 2019 r.

 

Lp.

Gatunek drzewa

Obwód pnia na wys. 130 cm

1.

olsza czarna

83

2.

wierzba krucha

130

3.

robinia akacjowa

128

4.

jesion wyniosły

43

5.

robinia akacjowa

38

6.

robinia akacjowa

67

7.

robinia akacjowa

58

8.

trześnia

72

9.

dąb szypułkowy

56

10.

jesion wyniosły

53

11.

jesion wyniosły

42

12.

olsza czarna

35

13.

klon zwyczajny

43

14.

dąb szypułkowy

53

15.

czeremcha

70

16.

dąb szypułkowy

90

17.

suche drzewo (nie określono gatunku)

70

18.

suche drzewo (nie określono gatunku)

74

19.

czeremcha

85

20.

dąb szypułkowy

100

21.

jesion wyniosły

65

22.

dąb szypułkowy

60

23.

dąb szypułkowy

80

24.

dąb szypułkowy

100

25.

dąb szypułkowy

60

26.

dąb szypułkowy

58

27.

dąb szypułkowy

80

28.

dąb szypułkowy

67

29.

dąb szypułkowy

110

30.

dąb szypułkowy

60

31.

dąb szypułkowy

85

32.

dąb szypułkowy

45

33.

dąb szypułkowy

80

34.

dąb szypułkowy

70

35.

dąb szypułkowy

70

36.

dąb szypułkowy

60

37.

dąb (dwupniowy)

50, 55

38.

dąb szypułkowy

105

39.

dąb szypułkowy

50

40.

dąb szypułkowy

180

41.

dąb szypułkowy

85

42.

dąb szypułkowy

71

43.

dąb szypułkowy

60

44.

dąb szypułkowy

58

45.

dąb szypułkowy

70

46.

dąb szypułkowy

75

47.

dąb szypułkowy

70

48.

dąb szypułkowy

60

49.

dąb szypułkowy

90

50.

dąb szypułkowy

120

51.

czeremcha

40

52.

dąb szypułkowy

60

53.

dąb szypułkowy

150

54.

dąb szypułkowy

76

55.

dąb szypułkowy

60

II – z terminem wycinki do  31 marca 2019 r.

 

Numer drzewa

Gatunek

Obwód [cm]

1

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 172 cm

2

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 190 cm

3

Topola kanadyjska

na wys. 130 cm – 255 cm

4

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 102 cm

5

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 104 cm

6

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 94 cm

7

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 182 cm

8

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 125 cm

9

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 232 cm

10

Modrzew europejski

na wys. 130 cm – 69 cm

11

Sosna

na wys. 130 cm – 79 cm

12

Świerk

na wys. 10 cm – 48 cm

13

Sosna

na wys. 10 cm – 73 cm

14

Sosna

na wys. 10 cm – 64 cm

15

Sosna

na wys. 130 cm – 67 cm

16

Lipa (3 pienna)

na wys. 130 cm –  88, 84, 93 cm

17

Olcha czarna

na wys. 130 cm – 191 cm

 

Drzewa, gałęzie, krzewy   pochodzące z wycinki drzew stanowią własność wykonawcy.

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia 31.03.2019 r., z zastrzeżeniem ww. terminów wycinki drzew.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 06.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia. Koszty wymienionych wyżej robót będą pokryte w części wartością pozyskanego drewna. W przypadku gdy koszt wycinki drzew przewyższy wartość pozyskanego drewna Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy.
 5. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pozyskane w wyniku wycinki drewno (cena, którą zamawiający zapłaci  wykonawcy musi uwzględniać koszty  pozyskania drewna) lub który zaproponuje najniższą kwotę wynagrodzenia w przypadku gdy koszt  robót przewyższy  wartość drewna.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. 

Załączniki:

 1. PDFzapytanie ofertowe - wycinka drzew.pdf
 2. DOCZał. nr 1 - formularz-ofertowy.doc
   

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

Wersja XML