Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019

PDFBurmistrz Olesna ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.pdf
 


DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy spolecznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna oglasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2019 r..docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publ. z zakresu wspierania i upowsechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docxKONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „ Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”

PDFSPRAWOZDANIE BURMISTRZA OLESNA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OLESNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2019

 

 

Wersja XML