Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Obywatelski – Plac Sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie przy ul. Krasickiego 25

Olesno, dnia 03.06.2019 r.

Nr III.IX.05.2019

 

Budżet Obywatelski – Plac Sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3

im. Powstańców Śląskich w Oleśnie przy ul. Krasickiego 25

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwanych dalej Dokumentacją Projektową) umożliwiające realizację pod klucz inwestycji polegającej na budowie Placu sprawnościowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie ul. I. Krasickiego 25 dz. nr 1451, zawierające wszystkie niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia i decyzje,
 2. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Placu sprawnościowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie zgodnie z Dokumentacją Projektową,
 3. pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z Dokumentacją Projektową.

 

 1. W skład Placu sprawnościowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie wchodzi:
 • Czworokąt wielofunkcyjny
 • Drabinka pozioma
 • Pomost z belką
 • Tunel metalowy
 • Trampolina

2.1. Plac sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie powinien być wykonany z drzewa zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych i łączony z podłożem za pomocą kotw z fundamentem lub z metalu zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych. Wielkość terenu przeznaczonego pod plac sprawnościowy wynosi 6,8 * 21 m.

 

2.2. Przykładowy rysunek Placu sprawnościowego:

Bez tytułu.jpeg

 

 1. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:
  1. 1.projektu budowlanego – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
  2. 2.kosztorysów inwestorskich dla całości prac – w ilości 1 kompletnego egzemplarza w formie papierowego oryginału,
  3. 3.przedmiarów robót dla całości prac – w ilości 1 kompletnego egzemplarza w formie papierowego oryginału,
  4. 4.specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału,
  5. 5.uzyskanie w przypadku konieczności wymaganych przepisami Prawa budowlanego i przepisami odrębnymi decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń, warunków i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie obowiązujących przepisów, niezbędnych ekspertyz, wypisów, wyrysów, uzgodnień, warunków przyłączeń, ocen, badań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, niezbędnych do otrzymania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany inwestycji i udzielającej pozwolenia na budowę jeśli jest wymagana;
  6. 6.powyższą dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) , w ilościach wskazanych w pkt. a-e oraz na nośniku elektronicznym (w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.).
  7. 7.pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji oraz na etapie przetargu wyłaniającego wykonawcę.
  8. 8.Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:

a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.),

b. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 1. 9.Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
 2. 10.Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnym i technicznymi. Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, w tym obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 3. 11.Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.
 4. 12.Mapa do celów projektowych po stronie Wykonawcy.
 1. Zamawiający zaleca wizję lokalną.
 2. Minimalna gwarancja na plac sprawnościowy wynosi 24 miesiące. Wykonawca ma możliwość wydłużenia tej gwarancji uzyskując dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert §8.
 3. Kody CPV:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

79431200-3 – Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 4 (słownie: cztery) miesiące od daty podpisania umowy. Po uzgodnieniu projektu będzie można przystąpić do prac budowlanych.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, tj.:

 1. projektanci, którzy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do opracowania dokumentacji w przedmiotowym zakresie. Aby spełnić powyższy warunek projektant musi wykazać się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego).

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia Tomasz Głogowski podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych, tel. 34 / 350 91 62 od 7:30 do 15:30.
  2. w sprawie procedury: podinspektor ds. zamówień publicznych  Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na plac sprawnościowy przy PSP nr 3 w Oleśnie” w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. 112) - w terminie do godz. 09.30 do dnia 24.06.2019 r.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 24.06.2019 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert są:        cena –  80% (maks. 80 pkt.)

Wydłużenie okresu gwarancji – 20% (maks. 20 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów wg wzoru:

Suma punktów = Cena + Wydłużenie okresu gwarancji.

 1. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

 

Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru:

            Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100

 

Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wydłużenie okresu gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia gwarancji dla każdego z elementów osobno. Wymaga się podania jednej wartości dla wszystkich elementów.W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem:

- Wydłużenie podstawowej gwarancji tj. 24 miesiące o dodatkowe 6 miesięcy     -10 punktów

- Wydłużenie podstawowej gwarancji tj. 24 miesiące o dodatkowe 12 miesięcy   -20 punktów

 

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 24 miesiące lub nie wpisze przedłużonego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące i pryzna 0 punktów za to kryterium.

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

Załączniki:

DOC1.2. karta gwarancyjna.doc (48,50KB)

DOCX1.1. formularz.docx (18,79KB)

PDF1.0. zapytanie ofertowe.pdf (569,55KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

 

 

Nr III.IX.05.2019                                                                                                              Olesno, dn. 25 czerwca 2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr III.IX.05.2019 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 07.06.2019 r. dotyczące „Budżet Obywatelski – Plac Sprawnościowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie przy ul. Krasickiego 25”.

UZASADNIENIE

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż nie została złożona żadna oferta.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki