Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup i dostawa elementów wyposażenia żłobka miejskiego w ramach projektu Maluch+ 2019 - wyposażenie przemysłowe

Olesno, dnia 25.06.2019 r.    

Nr IX.IX.07.2019

 

Zakup i dostawa elementów wyposażenia żłobka miejskiego w ramach projektu Maluch+ 2019 - wyposażenie przemysłowe

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach projektu Maluch + 2019 - wyposażenie przemysłowe
 2. Zakres zamówienia:
 

Elementy wyposażenia

Ilość

1.

Dozownik mydła w pianie 0,5 l

7 szt.

2.

Pojemnik na papier toaletowy

6 szt.

3.

Podajnik ręczników- wym. 27 x 13 x 27 cm

3 szt.

4.

Szczotka do toalet

4 szt.

5.

Lustro 50x40 cm

1 szt.

6.

Deska do prasowania
Wymiary blatu (szer. x gł.)   114 x 34 cm
Wysokość maksymalna (cm)  do 95 cm
Zintegrowany przedłużacz   tak
Antenka podtrzymująca kabel

1 szt.

7.

Suszarka rozkładana na pranie, Plastikowe adaptery na nogach,  blokada skrzydeł dla ułatwienia przechowywania

2 szt.

8.

Kosz na pranie o wymiarach min. 100x60x30 cm

2 szt.

9.

Zestaw Vileda: wiadro + drążek + mop + zapasowy wkład z włóknami 3D wyprofilowane punkty nacisku na spodzie mopa - ''Power Zone'' zapewniają idealny kontakt mopa z podłożem i ułatwiają usuwanie uporczywego brudu, drążek teleskopowy

2 szt.

10.

Zestaw Vileda - MIOTŁA+KIJ+SZUFELKA+ZMIOTKA połączenie dwóch rodzajów materiału: elektrostatycznej gąbki i rozwarstwionego na końcach włosia, Easy to clean - posiada opcję łatwego wyjmowania gąbki do czyszczenia: wystarczy wysunąć z szyn plastikowy element z gąbką, wyczyścić i włożyć go z powrotem

2 szt.

11.

Wiadro 5L PP białe z pokrywą i atestem PZH

2 szt.

12.

Ściereczki szmatki do kurzu porządków x 3

6 kpl.

13.

Kosz na pieluchy - mały: wymiary 30 x 42 x 72 cm, poj. 80 l: ok. 50 pieluch

2 szt.

14.

Kosz na śmieci: wymiary 29,4 x 37,6 x 65,3 cm • poj. 50 l

1 szt.

15.

Kosz na śmieci (kolorowy) poj. 20 l

6 szt.

16.

Kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych.  poj. min. 50 l

1 szt.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Kod CPV:

19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności –
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 01.07.2019 r.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Zmiany umowy

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

§ 10

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia faktury.
 4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru bez uwag.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

PDFzapytanie ofertowe - sprzęt przemysłowy — powtórka.pdf
DOCXformularz ofertowy.docx
 

 

Kierownik Wydziału

Spraw Europejskich i Promocji Gminy

Małgorzata Pach

 

 

 

 

       Olesno, dn 8.07.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

1

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elementów wyposażenia żłobka miejskiego w ramach projektu Maluch+ 2019 - wyposażenie przemysłowe

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu:  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

 

 

2

 

 

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu: w dniu 17.06.2019 r. (brak ofert), powtórzone w dniu 25.06.2019 r.

 

4

 

Termin składania ofert upłynął:      01.07.2019 r.

 

5

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

W&A Adam Wasilewski 63-800 Gostyń, ul. Powstańców Wlkp. 47/5

 

3375,00 zł

 

-

 

100 pkt

2

Firma Handlowa Speed Piotr Czub 47-220 Kędzierzyn Koźle, ul. Matejki 811

 

5250,00 zł

 

-

 

64  pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

W&A Adam Wasilewski 63-800 Gostyń, ul. Powstańców Wlkp. 47/5

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

□ zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Wersja XML