Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Irena Hadasik
 10. Marek Leśniak
 11. Łukasz Czołkos
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (12:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Klaudiusz Małek.


2. Przedstawienie porządku obrad (12:05:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad do którego radni nie wnieśli żadnych uwag.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji (12:06:00)

Ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania. 

Ponieważ w posiedzeniu sesji uczestniczyła Pani Patrycja Klimont prezes KBAK Sp. z.o.o. wraz ze swoim prawnikiem został jej udzielony głos.

Patrycja Klimont prezes zarządu spółki KBAK: Zwracam się do Państwa z prośbą o ustosunkowanie się do przesłanej opinii w temacie działania/zaniechania organów gminy Olesno podjęte bezpośrednio wobec KBAK Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie inwestycji spółki dotyczącej poszukiwania, dokumentowania i eksploatacji złoża Maria Olesno, jak również te, które organy gminy Olesno podjęły wobec innych podmiotów już po spotkaniach z przedstawicielami Spółki, a które to działania organów dotyczyły działalności tożsamej do działalności Spółki tj. działalności regulowanej przez ustawę Prawo geologiczne i górnicze, mającej mieć miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji Maria Olesno.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji radni stwierdzili, że nie są w stanie się odnieść do opinii z którą mieli okazję zapoznać się dzień przed sesją a w niektórych przypadkach nawet później. Opinia zawiera 34 strony, jest napisana językiem prawniczym i potrzebny jest czas oraz wsparcie osób merytorycznych w celu ustosunkowania się do przedmiotowej opinii.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym (12:18:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie wyjaśnień udzielili właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Kolejno sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Marek Leśniak, który poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie wyjaśnień udzielili właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowano pozytywnie  z wyjątkiem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego wraz z odpowiedzią na skargę.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 27 sierpnia 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie wyjaśnień udzielili właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Finansów Pan Jan Jaskulski, który poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie wyjaśnień udzielili właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Ponadto Komisja prosi o zobowiązanie nowego nabywcy działki na rogu ulicy Konopnickiej i Wlk. Przedmieście o zabezpieczenie wejścia na posesję.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym (12:22:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym informując o spotkaniach i pismach jakie wpłynęły do Biura Rady.

27-28.2019 uczestniczyłem w obchodach Dni Olesna

15.08.2019 - uczestniczyłem w obchodach Święta Wojska Polskiego

24.08.2019 - współorganizowałem oraz brałem udział w pikniku w Starym Oleśnie 

25.08.2019 - uczestniczyłem w dożynkach wiejskich w Łowoszowie, które rozpoczęły się uroczystą mszą świętą

22.07.2019 – skarga pani Anny Melcer na działania organu wykonawczego

1.08. 2019 – skarga wojewody opolskiego na uchwałę rady Miejskiej w Oleśnie  nr VII/54/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno

5.08.2019 – zawiadomienie od Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały XII/92/19 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno

19.08.2019 - pismo firmy KBAK Sp. z o.o. przedstawiające opinie prawną w sprawie działania/zaniechania organów gminy Olesno podjęte wobec spółki.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym (12:23:00)

I Na sesji w dniu 24 lipca 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła w 7 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

87

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

w trakcie realizacji

88

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej rok

w trakcie realizacji

89

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym

w trakcie realizacji

90

w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość.

w trakcie realizacji

91

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych

wykonana

92

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno

uchwała uchylana na dzisiejszej sesji

93

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.

wykonana

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

91

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.

92

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach.

93

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie.

94

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.

95

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

96

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

97

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

98

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

99

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.

100

w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania, wzoru analizy zadania oraz wzoru listy poparcia stosowanych dla Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2020.

101

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

102

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

103

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

104

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Olesna na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

105

w sprawie odwołania Pani Ewy Płaziuk ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie.

106

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wachowie.

 

26.-28.07.2019

30.07.2019 

31.07.-09.08.2019  korzystałem z urlopu wypoczynkowego.

13.08.2019

15.08.2019

19.08.2019

21.08.2019

23.08.2019

24.08.2019

25.08.2019

26.08.2019

27.08.2019

28.07.2019

7. Odpowiedzi na interpelacje (12:30:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok (zał. nr 1) (12:30:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:34:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. nr 2) (12:34:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:35:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Świercze, Łomnica (zał. nr 3) (12:35:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:37:00)

Wyniki imienne:

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (zał. nr 4) (12:38:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:39:00)

Wyniki imienne:

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie (zał. nr 5) (12:40:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:42:00)

Wyniki imienne:

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno (zał. nr 6) (12:42:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:44:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno (zał. nr 7) (12:45:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:46:00)

Wyniki imienne:


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna (zał. nr 8) (12:46:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:47:00)

Wyniki imienne:

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (zal. nr 9) (12:47:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:50:00)

Wyniki imienne:

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego wraz z odpowiedzią na skargę (zał. nr 10) (12:50:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:54:00)

Wyniki imienne:

18. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna (zał. nr 11) (12:54:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:55:00)

Wyniki imienne:

19. Zapytania i wolne wnioski (12:56:00)

Radni zgłosili następujące wnioski:

Artur Paluch: W imieniu silnej grupy rowerowej Oras Olesno chciałem zgłosić wniosek o wyremontowanie pasa rowerowego na odcinku od ul. Gorzowskiej aż do Orasu.

Piotr Gręda: W imieniu mieszkańców składam wniosek o wymuszenie na właścicielach terenu wokół biedronki o uporządkowanie przedmiotowego terenu. Wnioskuje także o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich bądź GDDia o uporządkowanie terenu wokół ronda przy ulicy Kluczborskiej.

20. Zakończenie obrad (13:09:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej   powiedział "a teraz zamykam obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie"


Zakończono sesję (13:09:35)

Wersja XML