Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole - lepsza przyszłośćOgłoszenie nr 606113-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.
 

Gmina Olesna: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt "Dobre przedszkole - lepsza przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość
Numer referencyjny: Nr IX.271.30.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPOP.09.01.03-16-0011/18 pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Zadanie częściowe nr 1 – roboty i klocki; Zadanie częściowe nr 2 – różne; Zadanie częściowe nr 3 – instrumenty; Zadanie częściowe nr 4 – logopedyczne; Zadanie częściowe nr 5 – korekcyjno-kompensacyjne; Zadanie częściowe nr 6 – doposażenie PP nr 4 w Oleśnie, PP w Wojciechowie i PP w Sowczycach. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno. 3.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.11 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.13 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.14 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39162110-9
39162100-6
37524100-8
39162000-5
37520000-9
37426000-0
37521000-6
39150000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określono w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie częściowe nr 1 – roboty i klocki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 37520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancha 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie częściowe nr 2 – różne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 39162100-6, 37520000-9, 37524100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie częściowe nr 3 – instrumenty

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37521000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie częściowe nr 4 – logopedyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 37524100-8, 37426000-0, 39162000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie częściowe nr 5 – korekcyjno-kompensacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 37426000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie częściowe nr 6 – doposażenie PP nr 4 w Oleśnie, PP w Wojciechowie i PP w Sowczycach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39150000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:DOC3.5 projekt umowy.doc (85,50KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (56,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (40,74KB)
PDF3.2.1 Opis przedmiotu zamówienia - części.pdf (970,65KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (37,64KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (76,50KB)
PDF3.0 specyfikacja.pdf (721,01KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 10.10.2019 r.                                                                                      Nr IX.271.30.2019

                                                                                             

 

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”.

Treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.10.2019 r.:

Pytanie 1

Dzień dobry,

Proszę o uściślenie opisu poz. 3.4. z zadania 3 – czy Zamawiający oczekuje 120sztuk klawesów czy 120 par klawesów?

 

Odpowiedź: Zgodnie z definicją instrumentu muzycznego jakim są klawesy, jest to para drewnianych kołków równej długości. Mając na uwadze powyższe, w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3.4 w jedną sztukę klawesów wchodzi: 1 para o wym. 1,8 x 20 cm.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

Olesno, dnia 15.10.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843)  Zamawiający informuje, że w dniu 15.10.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  

 

,,Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   Zadanie częściowe nr 1 – 32.856,82 zł brutto

              Zadanie częściowe nr 2 – 83.573,30 zł brutto

              Zadanie częściowe nr 3 – 15.221,90 zł brutto

Zadanie częściowe nr 4 – 6.309,60 zł brutto

Zadanie częściowe nr 5 – 3.658,20 zł brutto

Zadanie częściowe nr 6 – 12.976,80 zł brutto

 

Zadanie częściowe nr 1 – roboty i klocki:

Złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy , cena i gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

37.147,00 zł

48 m-cy

2.

NOVO Elżbieta Szewczenko

ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33

53-332 Wrocław

36.666,63 zł

48 m-cy

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

37.510,00 zł

48 m-cy

4.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

29.150,00 zł

24 m-ce

 

Zadanie częściowe nr 2 – różne:

Złożono 7 ofert (nazwa wykonawcy , cena i gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

77.196,90 zł

48 m-cy

2.

NOVO Elżbieta Szewczenko

ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33

53-332 Wrocław

61.111,16 zł

48 m-cy

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

90.781,56 zł

48 m-cy

4.

Agencja Handlowo Reklamowa Centrum Michał Owczarek, ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

62.666,04 zł

48 m-cy

5.

Firma Handlowa SPEED Piotr Czub

ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn Koźle

60.398,00 zł

48 m-cy

6.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

56.000,67 zł

48 m-cy

7.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

74.059,00 zł

24 m-ce

 

Zadanie częściowe nr 3 - instrumenty:

Złożono 6 ofert (nazwa wykonawcy , cena i gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

PPHU CHEC

Ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

16.964,00 zł

24 m-ce

2.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

16.448,30 zł

48 m-cy

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

17.328,64 zł

48 m-cy

4.

Firma Handlowa SPEED Piotr Czub

Ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn Koźle

14.225,00 zł

48 m-cy

5.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

9.229,92 zł

48 m-cy

6.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

12.574,00 zł

24 m-ce

 

Zadanie częściowe nr 4 – logopedyczne:

Złożono 7 ofert (nazwa wykonawcy , cena i gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

PPHU CHEC

Ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

6.787,00 zł

24 m-ce

2.

P.W.D. APEX Strzałków

Ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko

5.667,59 zł

48 m-cy

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

5.581,40 zł

48 m-cy

4.

NOVO Elżbieta Szewczenko

Ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33

53-332 Wrocław

7.007,07 zł

48 m-cy

5.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

15.935,26 zł

48 m-cy

6.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

5.784,69 zł

48 m-cy

7.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

13.553,00 zł

24 m-ce

 

Zadanie częściowe nr 5 – korekcyjno-kompensacyjne:

Złożono 5 ofert (nazwa wykonawcy , cena i gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

PPHU CHEC

Ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

4.244,00 zł

24 m-ce

2.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

4.022,70 zł

48 m-cy

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

4.587,50 zł

48 m-cy

4.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

2.742,90 zł

48 m-cy

5.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

3.628,00 zł

24 m-ce

 

Zadanie częściowe nr 6 – doposażenie PP nr 4 w Oleśnie, PP w Wojciechowie i PP w Sowczycach:

Złożono 2 oferty (nazwa wykonawcy , cena i gwarancja)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

30.393,00 zł

48 m-cy

2.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

10.721,91 zł

48 m-cy

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 06.11.2019 r.

Nr IX.271.30.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1: NOVO Elżbieta Szewczenko, ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33, 53-332 Wrocław,

Zadanie częściowe nr 2, nr 3, nr 5 i  nr 6: Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,

Zadanie częściowe nr 4: GRUPA INVEST Sp. z o.o., Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk,

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i uzyskali największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Punkty

Zadanie częściowe nr 1 – roboty i klocki:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Gwarancja

Suma

1.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

47,08 pkt

 

40 pkt

 

87,08 pkt

2.

NOVO Elżbieta Szewczenko

ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33

53-332 Wrocław

47,70 pkt

 

40 pkt

 

87,70 pkt

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

46,62 pkt

 

40 pkt

 

86,62 pkt

4.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

60 pkt

 

0 pkt

 

60 pkt

 

 

Zadanie częściowe nr 2 – różne:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Gwarancja

Suma

1.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

43,52 pkt

 

40 pkt

 

83,52 pkt

2.

NOVO Elżbieta Szewczenko

ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33

53-332 Wrocław

54,98 pkt

 

40 pkt

 

94,98 pkt

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

37,01 pkt

 

40 pkt

 

77,01 pkt

4.

Agencja Handlowo Reklamowa Centrum Michał Owczarek, ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

53,61 pkt

 

40 pkt

 

93,61 pkt

5.

Firma Handlowa SPEED Piotr Czub

ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn Koźle

55,63 pkt

 

40 pkt

 

95,63 pkt

6.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

7.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

45,36 pkt

 

0 pkt

 

45,36 pkt

 

Zadanie częściowe nr 3 - instrumenty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Gwarancja

Suma

1.

PPHU CHEC

Ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

32,64 pkt

 

0 pkt

32,64

2.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

33,66 pkt

 

40 pkt

73,66 pkt

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

31,95 pkt

 

40 pkt

71,95 pkt

4.

Firma Handlowa SPEED Piotr Czub

Ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn Koźle

38,93 pkt

 

40 pkt

78,93 pkt

5.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

60 pkt

 

40 pkt

100 pkt

6.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

44,04 pkt

 

0 pkt

44,04 pkt

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 4 – logopedyczne:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Gwarancja

Suma

1.

PPHU CHEC

Ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

49,34 pkt

 

0 pkt

 

49,34 pkt

2.

P.W.D. APEX Strzałków

Ul. Kopernika 12

97-500 Radomsko

59,08 pkt

 

40 pkt

 

99,08 pkt

3.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

4.

NOVO Elżbieta Szewczenko

Ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33

53-332 Wrocław

47,79 pkt

 

40 pkt

 

87,79 pkt

5.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

21,01 pkt

 

40 pkt

 

61,01 pkt

6.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

57,89 pkt

 

40 pkt

 

97,89 pkt

7.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

24,70 pkt

 

0 pkt

 

24,70 pkt

 

Zadanie częściowe nr 5 – korekcyjno-kompensacyjne:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Gwarancja

Suma

1.

PPHU CHEC

Ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

38,77 pkt

 

0 pkt

 

38,77 pkt

2.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

40,91 pkt

 

40 pkt

 

80,91 pkt

3.

VICTOR Paweł Dulny

ul. Wybickiego 10e/6

87-100 Toruń

35,87 pkt

 

40 pkt

 

75,87 pkt

4.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

5.

CHEC-SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

45,36 pkt

 

0 pkt

 

45,36 pkt

 

Zadanie częściowe nr 6 – doposażenie PP nr 4 w Oleśnie, PP w Wojciechowie i PP w Sowczycach:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

 

Gwarancja

Suma

1.

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

21,16 pkt

 

40 pkt

 

61,16 pkt

2.

Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k.,

Ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 510264099-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.

Gmina Olesna: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt "Dobre przedszkole - lepsza przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606113-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Dobre przedszkole – lepsza przyszłość

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Nr IX.271.30.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPOP.09.01.03-16-0011/18 pn. „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Zadanie częściowe nr 1 – roboty i klocki; Zadanie częściowe nr 2 – różne; Zadanie częściowe nr 3 – instrumenty; Zadanie częściowe nr 4 – logopedyczne; Zadanie częściowe nr 5 – korekcyjno-kompensacyjne; Zadanie częściowe nr 6 – doposażenie PP nr 4 w Oleśnie, PP w Wojciechowie i PP w Sowczycach. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do siwz. 3.4 Pomoce dydaktyczne z zadań częściowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o terminie planowanej dostawy. Natomiast wyposażenie znajdujące się w zadaniu częściowym nr 6 należy dostarczyć do publicznych przedszkoli zgodnie z wykazem znajdującym się w załączniku – opis przedmiotu zamówienia, z co najmniej 2-dniowym wcześniejszym powiadomieniem danego dyrektora placówki o terminie planowanej dostawy. 3.5 Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowy i nieużywany oraz powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne, posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia niezbędne na potrzeby ich wykorzystania w ośrodkach wychowania szkolnego na terenie Gminy Olesno. 3.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.11 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.13 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.14 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

 

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39162100-6, 37524100-8, 39162000-5, 37520000-9, 37426000-0, 37521000-6, 39150000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 1 – roboty i klocki

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26712.86
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: NOVO Elżbieta Szewczenko, ul. Powstańców Ślaśkich 105 lok.33, 53-332 Wrocław
Email wykonawcy: biuro@novo.ovh
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 105 lok. 33 53-332 Wrocław
Kod pocztowy: 53-332
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36666.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29150
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37510
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 2 – różne

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 72010.80
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k., ul. Graniczna 46. 93-428 Łódź
Email wykonawcy: k.szary@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56000.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56000.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90781.56
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 3 – instrumenty

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12375.52
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o., sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Email wykonawcy: k.szary@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9229.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9229.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17328.64
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 4 – logopedyczne

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5129.75
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.W.D. APEX Strzałków
Email wykonawcy: biuro@logopedia.pl
Adres pocztowy: ul. Kopernika 12 97-500 Radomsko
Kod pocztowy: 97-500
Miejscowość: Radomsko
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5667.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5581.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15935.26
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 5 – korekcyjno-kompensacyjne

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2974.14
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Email wykonawcy: k.szary@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2742.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2742.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4587.50
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: Zadanie częściowe nr 6 – doposażenie PP nr 4 w Oleśnie, PP w Wojciechowie i PP w Sowczycach

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10550.24
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o., sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Email wykonawcy: k.szary@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 93-428 Łódź
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10721.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10721.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30393
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki