Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Olesna o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego"

 

    Olesno, dnia 01 października 2019 r.

 

Z.III.6220.16.2019                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

 

  1. o wszczęciu w dniu 26 września 2019 r., na wniosek Pana Mirosława Bździaka prowadzącego działalność pod  nazwą ECO TREATMENT reprezentującego Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Olesna o środowiskowych uwarunkowaniach Nr III.6220.23.2016 z dnia 07.02.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków” zlokalizowanego przy ul. Mostowej na działkach ewid. nr 3174, 3175, 3198 k.m. 1 obręb 0068 Olesno i ul. Stobrówki dz. ewid. nr 94/1, 95/1 k.m. 7 obręb 0053 Łowoszów, dz. ewid. nr 3459, 3460, 3461 k.m.1 obręb 0068 Olesno wraz z budową rurociągu tłocznego ścieków na dz. ewid. nr 3197, 3203, 3205, 3207, 3316, 3317, 3318, 3324, 3341, 3342, 3343, 3399, 3400, 3401, 3402, 3406, 3407, 3409, 3412, 3413, 3414, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3466 k.m.1 obręb 0068 Olesno.
  2. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.16.2019 z dnia 01 października 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z prośbą
    o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia postępowania w ww. terminie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.). Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 29.11.2019 r.
  4. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej adres.


 

                                                                                                                                    Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                                         Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                            Jerzy Chęciński