Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Olesna decyzji Nr Z.III.6220.13.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci gazowej w Oleśnie

 

Olesno, dnia 26 listopada 2019 roku

 

Z.III.6220.13.2019

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z dnia 13 września 2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie podwójnego zespołu zaporowo-upustowego DN 150 MOP 5,5 MPa. Budowie odwadniacza. Przebudowie odcinka gazociągu w/c DN500 o długości ok. 35 m. Przebudowie odcinka gazociągu w/c DN80 o długości ok. 10 m. Rozbiórce istniejącego zespołu zaporowo-upustowego. Rozbiórce istniejącego odwadniacza” na dz. ewid. nr 5352, 5353, 5354, k.m. 1, obręb Olesno, Burmistrz Olesna decyzją Nr Z.III.6220.13.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji
dla ww. przedsięwzięcia.

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie  -http://www.ekoportal.gov.pl).