Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych w Oleśnie.

Strona archiwalna

 

 Burmistrz Olesna

ogłasza przetargi nieograniczone na najem

lokali użytkowych zlokalizowanych w Oleśnie.

§ 1

I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 1. Lokal biurowy nr 1 o powierzchni 17,80 m2, położony na parterze budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Rynek 20, wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, z prawem użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową.
 2. Numer geodezyjny działki, na której znajduje się budynek Ratusza Miejskiego: 2517.
 3. Numer księgi wieczystej: OP1L/00008008/4.
 4. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu: 178 zł netto.
 5. Wysokość wadium: 656,82 złotych brutto.
 6. Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 7. Lokal przeznaczony do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych.
 8. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

§ 2

I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 1. Lokal użytkowy usytuowany na zapleczu budynku Amfiteatru w Oleśnie przy ulicy Solny Rynek 2 o pow. 44,14 m2, wyposażony w instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, przeznaczony na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową.
 2. Numer geodezyjny działki, na której znajduje się budynek Ratusza Miejskiego: 3001/2.
 3. Numer księgi wieczystej: OP1L/00009600/1.
 4. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu: 407,40 zł netto.
 5. Wysokość wadium: 1.503,00 złotych brutto.
 6. Termin zagospodarowania lokalu: 180 dni od dnia zawarcia umowy.
 7. Lokal przeznaczony do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych.
 1. Lokal wymaga doposażenia w instalację c.o., a także w nową armaturę sanitarną. Lokal wymaga również odświeżenia poprzez malowanie powierzchni ścian i sufitów. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

§ 3

 1. Przetargi odbędą się odpowiednio:
  1. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Rynek 20, odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku  o godz.  1000 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21.
  2. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku zaplecza Amfiteatru w Oleśnie przy ulicy Solny Rynek 2 o pow. 44,14 m2, odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku  o godz.  1030 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21.
 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.
 3. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.
 4. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

§ 4

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
  1. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);
  2. w przypadku osób prawnych – wydruk z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

§ 5

 1. Przedmiotowy lokal użytkowy można oglądać codziennie w godzinach  od  900 do  1500.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509185, w godzinach pracy Urzędu.
 3. Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 07 stycznia 2020 roku

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Olesna

                                                                                                                 Sylwester Lewicki

Wersja XML