Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXI sesji rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-01-29 o godz. 13:04:48, a zakończono o godz. 14:50:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (13:04:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XXI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Jarosław Leszczyński.

2. Przedstawienie porządku obrad. (13:05:00)

Przewodniczący odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. ( zał. nr 3)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. (zał. nr 4)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. ( zał. nr 5)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 8)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 9)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 10)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 13)
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.     

Następnie przewodniczący zaproponował wycofanie punktu 20 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno  na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno w celu jej doprecyzowania, ponieważ jak wiemy w międzyczasie wystąpiły zmiany w tej kwestii.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad zmieniony o wniesioną poprawkę, który został przyjęty jednogłośnie tj. 14 głosów "za".

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (13:08:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytania, ponieważ był on dostępny w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie tj. 14 głosów "za".

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (13:08:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 24 stycznia 2020 roku. Podczas posiedzenia komisja opracowała sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie materiały pozytywnie z wyjątkiem uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. W przypadku tej uchwały Komisja wstrzymała się od głosowania i zawnioskowała aby stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 złotych, natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 złote. Celem takiego rozwiązania  jest zmotywowanie właścicieli domów jednorodzinnych do zakładania kompostowników co w przypadku różnicy dwóch złotych byłoby trudne do osiągnięcia.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 28 stycznia 2020 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia wysłuchano informacji nt. realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w okresie jesienno-zimowym w Gminie Olesno – informacji udzieliła Kierownik OPS w Oleśnie. Następnie Komisja zajęła się ustalaniem planu pracy na 2020 rok oraz analizą wniosku mieszkaniowego o przydział mieszkania z komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał z wyjątkiem uchwały stanowiącej załącznik nr 11 oraz 13. Analizując uchwałę stanowiącą załącznik nr 11, Komisja wstrzymała się od głosu. / 1 głos „za”/. Analizując uchwałę stanowiącą załącznik nr 13, Komisja wnioskuje o doprecyzowanie zapisów jej treści i przesunięcie rozpatrzenia na sesję lutową 2020 r. Następnie Komisja wysłuchała informacji na temat stanu oświaty w Gminie Olesno, której udzielił Sekretarz Gminy Olesno.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 24 stycznia 2020 roku. Podczas posiedzenia komisja opracowała plan pracy Komisji na 2020 rok. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie materiały pozytywnie z wyjątkiem uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. W przypadku tej uchwały Komisja wstrzymała się od głosowania i zawnioskowała aby stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 złotych, natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 złote. Celem takiego rozwiązania  jest zmotywowanie właścicieli domów jednorodzinnych do zakładania kompostowników co w przypadku różnicy dwóch złotych byłoby trudne do osiągnięcia. Komisja zawnioskowała również o zobligowanie zarządców zabudowy wielorodzinnej o weryfikowanie ilości zadeklarowanych osób ze stanem faktycznym np. poprzez ilość zużytej wody lub weryfikowanie narodzin dzieci z meldunków przesłanych przez gminę.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 stycznia 2020 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. Podczas posiedzenia ustalono plan pracy komisji na 2020 rok. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie, jednogłośnie. Do projektów uchwał wyjaśnień udzielili odpowiedzialni merytorycznie pracownicy Urzędu Miejskiego.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (13:16:00)

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem razem z Sekretarzem Gminy Panem Januszem Wojczyszynem w dniach od 15 do 17 stycznia w szkoleniu pt. Rozwijanie szkół i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów. Dwudziestego stycznia uczestniczyłem  w zebraniu wiejskim w Łowoszowie na temat funduszu marszałkowskiego. Siódmego stycznia do Biura Rady wpłynęło pismo Burmistrza Olesna w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Olesno.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (13:17:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który poinformował, że na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła 11 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

150

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2020 r.

w trakcie realizacji

151

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

152

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

w trakcie realizacji

153

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

154

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.

wykonana

155

w sprawie dopłaty do ścieków.

wykonana

156

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno.

wykonana

157

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

wykonana

158

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Olesno w roku szkolnym 2019/2020.

wykonana

159

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

wykonana

160

w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.

wykonana

Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

158

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.

159

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

160

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

161

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

162

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

1

w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

2

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.

3

w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno.

Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

06.01.2020

08.01.2020

14.01.2020

15.01.2020

22.01.2020

23.01.2020

27.01.2020

28.01.2019

Piotr Gręda: Czy powstaną dalsze klasy OHP w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Oleśnie ?

Burmistrz Olesna:  Omówiliśmy ramowe kryteria jakie muszą zostać spełnione aby prowadzenie klas OHP miało sens. Jeżeli te warunki zostaną spełnione  to prowadzenie klas będzie dalej kontynuowane.

Piotr Gręda: Czy można wiedzieć jakie warunki muszą zostać spełnione aby prowadzenie klas OHP w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 było możliwe ?

Janusz Wojczyszyn: Ustalono z Komendantem Wojewódzkim OHP, że jeżeli w wyniku rekrutacji prowadzonej przez OHP na początku września będzie zgłoszonych 20 wychowanków, wówczas uruchomiona zostanie klasa przysposabiająca do pracy .

7. Odpowiedzi na interpelacje. (13:40:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jacheć, który w imieniu Komitetu Obywatelskiego z ulicy Konopnickiej zwrócił się do Burmistrza Olesna i Radnych Rady Miejskiej o zmianę oznakowania w celu wyprowadzenia ruchu ciężkiego z ulic Kościuszki i Konopnickiej.

Burmistrz Olesna: Nie możemy sprawy przedstawić w sposób, że jest to proste i oczywiste. Gdyby tak było to już dawno byśmy to zrobili.  Można to zrobić poprzez wyłączenie ulicy Kościuszki i Konopnickiej z kategorii dróg wojewódzkich i poprowadzenie tranzytu drogami gminnymi tj. ulicą Wygodzką w Świerczu oraz ulicą Leśną. Jesteśmy cały czas w kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu. Burmistrz odczytał fragment ostatniego pisma jakie wpłynęło do Urzędu w tym temacie „Ww. kwestia poddana została analizie  na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Odnosząc się do złożonego wniosku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostaje zobowiązany do przeanalizowania możliwości wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu w terenie oraz oszacowania kosztów wykonania. Po otrzymaniu informacji z ZDW w Opolu, zostaną  Państwo poinformowani o dalszym sposobie załatwienia rozpatrywanej sprawy”. Burmistrz poinformował, że ponieważ nie jesteśmy właścicielami przedmiotowych dróg wszelkie decyzje uzależnione są od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jeżeli tylko będzie pozytywna decyzja z ich strony, zostanie wykonana zmiana organizacji ruchu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (13:40:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:44:00)

Wyniki imienne:

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:44:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:45:00)

Wyniki imienne:

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. ( zał. nr 3) (13:46:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:46:00)

Wyniki imienne:

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. (zał. nr 4) (13:47:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:49:00)

Wyniki imienne:

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. ( zał. nr 5) (13:49:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:50:00)

Wyniki imienne:

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6) (13:51:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:52:00)

Wyniki imienne:

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7) (13:52:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:54:00)

Wyniki imienne:

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 8) (13:54:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:55:00)

Wyniki imienne:

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 9) (13:55:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:56:00)

Wyniki imienne:

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 10) (13:56:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:59:00)

Wyniki imienne:

18. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11) (13:59:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk: Jak Państwo wiecie musimy podjąć uchwałę w sprawie metody oraz stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów zostaliśmy postawieni przed ścianą. Kwota po przetargu jest ogromna a ustawa nakazuje na gminę aby system się bilansował co oznacza, że gmina nie może dopłacać do odbioru odpadów.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: W zeszłym roku oferta zaproponowana przez firmę, która obsługuje naszą gminę wynosiła nieco ponad 2 404 000 złotych. Natomiast oferta tegoroczna w przeliczeniu na rok, ponieważ przetarg był przeprowadzony na dwa lata wyniosła 4 100 000 złotych czyli mamy wzrost ponad 70 %. To jest główna przyczyna, że ceny za odbiór odpadów komunalnych muszą pójść w górę i nie mamy wpływu na to żeby te koszty obniżyć. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział jesteśmy pod ścianą. My jako gmina wykonaliśmy co do nas należy. Przeprowadziliśmy zgodnie z procedurą ustawy prawo zamówień publicznych przetarg, gdzie najtańsza oferta wyniosła na dwa lata 8 200 000 złotych. Gmina jako odpowiedzialny zarządca musiała tę ofertę przyjąć  żeby mieszkańcy mieli zapewniony odbiór odpadów komunalnych a standard obsługi był utrzymany na dotychczasowym poziomie. Konsekwencją złożonej oferty jest fakt,  że musimy dzisiaj podjąć nieprzyjemną uchwałę ale konieczną z punktu widzenia zamknięcia się bilansu a także zapewnienia mieszkańcom stałego odbioru odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Na Komisjach Rady Miejskiej został poruszony problem nie deklarowania przez właścicieli nieruchomości wszystkich osób, które powinny być zgłoszone. W tym miejscu należałoby się zastanowić nad sposobem kontroli, weryfikacji czy mieszkańcy składają deklaracje zgodnie ze stanem faktycznym. Wiemy, że dużo osób nie zgłasza wszystkich osób zamieszkałych w „deklaracjach śmieciowych”, tłumacząc to tym, że ktoś pracuje za granicą albo jest na studiach a tak naprawdę większość czasu przebywa w miejscu w którym powinien być zgłoszony do odbioru odpadów komunalnych. Wiemy też o sytuacjach tzw. pustostanów w których jednak zużycie wody jest. W tej sytuacji należy się zastanowić jak rozwiązać ten problem ponieważ to również wpływa na wzrost cen odbioru odpadów komunalnych.

Piotr Gręda: Jest to trudna uchwała i wielki problem. Przetarg wypadł nie korzystnie ale większego wpływu na to nie mamy. Mamy nieszczelny system i w tej kwestii możemy coś zdziałać. Wiem, że powiem teraz coś nie popularnego i narażę się wielu osobom ale należy się zastanowić czy wszystkie osoby pracujące za granicą są ujęte w deklaracjach. Uważam, że należy je objąć tym systemem chociaż zdaję sobie sprawę, że w praktyce nie będzie to łatwe do wykonania. Zwracam się do Komisji Rady aby zastanowiły się nad problemem i na następnej sesji przedstawiły swoje stanowisko jak widzą rozwiązanie problemu, tak żeby można było jakąś decyzję w tym temacie podjąć. Druga sprawa to budownictwo wielorodzinne w którym jest największe nie oszacowanie. Pani inspektor przekazała nam informację, że były prowadzone kontrole, że są lokale które są nie ujęte w tej ewidencji a są użytkowane na co wskazuje zużycie wody. Mamy radnego który jest zarządca nieruchomości dlatego zwracam się do Pana z zapytaniem jakie działania podjęła spółdzielnia aby tą lukę wypełnić ?

Andrzej Kochański: Myśmy zrobili pomiary zużycia wody ponieważ mamy elektroniczne wodomierze, które są nasze co nam pozwala to sprawdzić. Niestety mamy związane ręce co do sprawdzenia kto mieszka a kto nie mieszka w danej nieruchomości, nie ma obowiązku meldunkowego. Jak był obowiązek meldunkowy mogłem wymagać aby dana osoba z racji meldunku była zgłoszona w deklaracji. Teraz w danej nieruchomości, może przebywać dodatkowa osoba, może być dwa dni, trzy dni a ja jako zarządca nieruchomości nie mam prawa wejścia do mieszkania, żeby kontrolować kogokolwiek. Ustawa mówi, że odpadami zajmuję się urząd miasta. Urząd miasta ma też ręce związane dlatego nie dojdziemy do tego po zużyciu wody. Mieliśmy Panią która nie mieszkała, zużycie wody było bo przeciekała spłuczka a Pani w tym czasie przebywała w sanatorium. Zużycie wody nie jest odzwierciedleniem osób zamieszkujących dana nieruchomość. Jeżeli nie zmienią się przepisy na samej górze to my tej sprawy nie rozwiążemy.

Piotr Gręda: Myślę jednak, że powinniśmy się nad tym zastanowić, może zmienić zapisy w deklaracji ?

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Na pewno musimy zweryfikować ten system, bo jeżeli nam uciekają osoby, cały czas słyszymy, że osoby wypisują się z systemu to automatycznie te osoby, które płacą ponoszą tego koszty. Mamy też informację, że w gminie Olesno jest produkowane bardzo dużo odpadów w przeliczeniu na mieszkańca wychodzi to ponad 400 kilogramów.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński:  To tylko wskazuje, że dużo osób jest poza systemem i z tym należy to wiązać. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że spółdzielnia mieszkaniowa jak inni zarządcy nieruchomości ma instrument pozwalający na weryfikację osób zgłoszonych w deklaracjach, gdzie z godnie z artykułem 6 m ust. 1 c wyraźnie jest napisane, że spółdzielnia mieszkaniowo może żądać od właściciela  lokalu podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku kiedy woda jest zużywana a nie ma żadnego mieszkańca zgłoszonego należy od właściciela żądać podania tych informacji.

Andrzej Kochański: My żądamy takich informacji. Właściciel składa oświadczenie, że  mieszka sam i co dalej. My możemy coś robić jak byśmy mieli do tego naprawdę dobrą podstawę prawną.

Grzegorz Biernacki: Pytanie moje jest takie czy możemy te pustostany całkowicie znieść, bo ja rozumiem że jeżeli ktokolwiek się pojawia, bywa w urzędzie, płaci za rachunki czyli jest, nie mieszka w hotelu. W takiej sytuacji taka osoba generuje śmieci i należałoby się zastanowić czy w przypadku pustostanów nie wprowadzić opłaty minimalnej, jeżeli prawo pozwalałby na takie rozwiązanie. Kolejne moje pytanie dotyczy kto ponosi konsekwencje w przypadku nie segregacji śmieci ?

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: W przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządca nieruchomości, w przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel nieruchomości.

Burmistrz Olesna: Podsumowując tą gorącą dyskusję chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt, który jest ewidentny i nie zaprzeczalny, że system polityki odpadowej jest niesamowicie drogi i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Ustawa narzuca obowiązek segregacji. W zeszłym roku dopłaciliśmy do odbioru odpadów komunalnych ponad 200 000 złotych mimo, że te opłaty nie były niskie. Na modernizację PSZOK ponieśliśmy wydatki w kwocie 756 000 złotych. To są niekończące się kolejne koszty, które my musimy ponieść, żeby spełnić wymogi zarówno krajowe jak i unijne. Koszty te idą w kierunku absurdalnych kwot i nikt nam nie zagwarantuje, że to co robimy w tym roku nie powtórzy się za rok czy za dwa lata ze wzmożona siłą. Poszliśmy w kierunku totalnej segregacji, która wiemy, że nie jest rozwiązaniem docelowym. Istnieje cały problem odbioru odpadów segregowanych, który w tej chwili w Polsce jest bardzo problematyczny. Jest to również uciążliwe dla użytkowników, którzy mają coraz więcej pojemników na swoich posesjach. Efektem tego są coraz większe koszty a co za tym idzie rosnące opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Jak spojrzymy wstecz na przestrzeni kilkunastu lat kwestie podatkowe traktowaliśmy na zasadzie drobnych korekt a w ciągu jednego roku, jedna opłata rośnie o 70 % i wszyscy musimy się z tym grzecznie zgodzić. Nie może być tak, że w sytuacji kiedy opłata składowiskowa została podniesiona o 50 % i stanowi ona 50 % opłaty, to druga część opłaty wzrosła o 100 %, ponieważ ani energia ani siła robocza nie wzrosły o tyle żeby w racjonalny sposób wytłumaczyć tak dużą podwyższę. Ja się z tym nie zgadzam dlatego wystąpiliśmy do Urzędu Ochrony Konsumentów o zbadanie czy są to racjonalne działania czy nie. Nie znam żadnej firmy lokalnej, która podniosłaby cenę swojej usługi w tak drastyczny sposób. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym układzie jesteśmy poniekąd skazani na współpracę z firmą która wygrała przetarg. My jako Urząd nie mamy sobie nic do zarzucenia bo robiliśmy wszystko z literą prawa. Szukamy lepszych rozwiązań, być może lepszym rozwiązaniem byłoby rozliczanie poprzez zużycie wody a być może nie. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego racjonalnie określić. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że podnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych przynosi taki skutek, że ludzie się z tego systemu wypisują ponieważ jest to dla nich zbyt duże obciążenie. Gdzie w przypadku pozostałych opłat lokalnych, które utrzymane są na dosyć niskim poziomie ściągalność jest wysoka. Marzeniem wszystkich byłoby, żeby można dużą część odpadów zutylizować w inny sposób, z korzyścią dla mieszkańców i ochrony środowiska.

Irena Hadasik: Czy były przeprowadzane przez urząd kontrole jeśli chodzi o prawidłowe segregowanie odpadów przez mieszkańców.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: Nie częste, ale były przeprowadzane zarówno przez Urząd jak i firmę odbierającą odpady.

Irena Hadasik: Nie ukrywam, że na komisjach był poruszony temat nieprawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców. Myślę, że może to wynikać z niewiedzy, dlatego wnioskuje o poszerzenie akcji informacyjnej w tym temacie.

Wiceburmistrz Jerzy Chęciński: Przy wysyłaniu zawiadomień o nowych stawkach taka ulotka informacyjna oczywiście zostanie dołączona.

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk: Proszę Państwa kończąc dyskusję musimy przejść do podjęcia uchwały. Wiemy, że na komisjach został złożony wniosek, który proponuje trochę inne stawki niż przedstawione w projekcie uchwały celem zaproponowanego rozwiązania miała być mobilizacja mieszkańców do zakładania kompostowników.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Kochański odczytał projekt uchwały.

Po odczytaniu uchwały radna Irena Hadasik zawnioskowała aby Urząd przeprowadzał kontrole w przypadku osób deklarujących kompostowanie bioodpadów w własnym zakresie. Niższa stawka będzie powodować, że dużo osób będzie chciało skorzystać z tego zwolnienia, dlatego należy kontrolować czy mieszkańcy wywiązują się ze złożonego zobowiązania. Radny Piotr Gręda zwrócił uwagę, że w paragrafie 2 ustęp 2 powinno być dopisane "od osoby miesięcznie".

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej aby stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 zł natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 zł. (14:42:00)

Wyniki imienne:

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę zmienioną o przegłosowany wniosek. (14:43:00)

Wyniki imienne:

19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12) (14:44:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:47:00)

Wyniki imienne:

20. Zapytania i wolne wnioski. (14:47:00)

21. Zakończenie obrad. (14:49:00)

Zakończono sesję (14:50:01)

Wersja XML